turkish

 1. PVS

  Language Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag

  Tinhte XenTag Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag 1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tinhte XenTag, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Tinhte XenTag trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn...
 2. PVS

  Language Tag Me Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me

  Tag Me Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me 1.4.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Tag Me, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Tag Me trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 3. PVS

  Language Welcome Blocks Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Welcome Blocks

  Welcome Blocks Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Welcome Blocks 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Welcome Blocks, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Welcome Blocks trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin...
 4. PVS

  Language Post Ratings Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Post Ratings

  Post Ratings Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Post Ratings 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Post Ratings, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ...
 5. PVS

  Language User Albums Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on User Albums

  User Albums Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on User Albums 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on User Albums, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on User Albums trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
 6. PVS

  Language XenMedio (Media) Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenMedio (Media)

  XenMedio (Media) Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenMedio (Media) 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenMedio (Media), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenMedio (Media) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu...
 7. PVS

  Language Reputation System Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Reputation System

  Reputation System Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Reputation System 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Reputation System, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Reputation System trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao...
 8. PVS

  Language Conversation Manager Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Conversation Manager

  Conversation Manager Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Conversation Manager 1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Conversation Manager, nên trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Conversation Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ...
 9. PVS

  Language Bookmarks (Turkish Translation) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Bookmarks

  Bookmarks (Turkish Translation) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Bookmarks 1.1 Bookmarks là một add-on trả phí, vì vậy bạn phải mua nó trước! Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 10. PVS

  Language 2x XenForo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2 Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 DP10 Đây là một gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch của tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom