turkish

 1. PVS

  Language 2x Question Threads Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo

  Question Threads Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo 2 2.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question Threads của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language XenForo 2 Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2 Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Resource Manager 2 cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Resource Manager 2 cho XenForo 2 1.3.8 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2 1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language Turkish Translation of Ads Manager by Siropu - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Ads Manager by Siropu

  Turkish Translation of Ads Manager by Siropu - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Ads Manager by Siropu 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Ads Manager by Siropu. Vì vậy cần cài đặt add-on Ads Manager by Siropu trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 6. PVS

  Language XenForo Turkish (no links, no ads) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo

  XenForo Turkish (no links, no ads) - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 1.0.4 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Xenforo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các...
 7. PVS

  Language Turkish translation of User Self Delete - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho User Self Delete

  Turkish translation of User Self Delete - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho User Self Delete 1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on User Self Delete, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on User Self Delete trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập...
 8. PVS

  Language Turkish translation of Quiz Master - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Quiz Master

  Turkish translation of Quiz Master - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Quiz Master 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Quiz Master, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Quiz Master trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
 9. PVS

  Language Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Agree to Terms of Service

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Agree to Terms of Service 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Agree to Terms of Service, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Agree to Terms of Service trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ...
 10. PVS

  Language Turkish Translation of Live Update - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update

  Turkish Translation of Live Update - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update 3.0.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Live Update trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn...
 11. PVS

  Language Turkish Translation of Media BBCodes - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Media BBCodes

  Turkish Translation of Media BBCodes - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Media BBCodes 20140821b Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Media BBCodes, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Media BBCodes trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập...
 12. PVS

  Language Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on TMDb Integration - Movie Info Generator

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on TMDb Integration - Movie Info Generator 1.3.2 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on TMDb Integration - Movie Info Generator, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Better Blogs Free trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ...
 13. PVS

  Language Turkish Translation for Better Blogs Free - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Better Blogs Free

  Turkish Translation for Better Blogs Free - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Better Blogs Free 1.0.34 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Better Blogs Free, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Better Blogs Free trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ...
 14. PVS

  Language Turkish translation for Xen Media Gallery - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery

  Turkish translation for Xen Media Gallery - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery 2.0 Stable Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Xen Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ...
 15. PVS

  Language Turkish translation Search keyword cloud - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Search keyword cloud

  Turkish translation Search keyword cloud - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Search keyword cloud 0.1.2 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Search keyword cloud, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Search keyword cloud trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ...
 16. PVS

  Language Turkish translation for Banlist - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Banlist

  Turkish translation for Banlist - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Banlist 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Banlist, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Banlist trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 17. PVS

  Language Turkish Translation for Bank - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Bank

  Turkish Translation for Bank - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Bank 0.9.9.1.a Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Bank, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Bank trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 18. PVS

  Language Turkish translation for Hide Hack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Hide Hack

  Turkish translation for Hide Hack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Hide Hack 1.4.3 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Hide Hack, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Hide Hack trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 19. PVS

  Language Turkish translation for Thread Thumbnails - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Thread Thumbnails

  Turkish translation for Thread Thumbnails - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Thread Thumbnails 1.3.2.c Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Thread Thumbnails, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Thread Thumbnails trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao...
 20. PVS

  Language XenForo Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo

  XenForo Turkish Translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 1.2.2.b Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn...
Top Bottom