user promotion conversation

  1. PVS

    Addon 2x User promotion conversation - Cuộc trò chuyện thăng cấp người dùng cho XenForo 2 1.2

    User promotion conversation - Cuộc trò chuyện thăng cấp người dùng cho XenForo 2 1.2 Gửi cuộc trò chuyện khi tài khoản người dùng được thăng cấp. Tính năng: Tiêu đề thăng cấp được tự động thêm vào tin nhắn cuộc trò chuyện. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng userpromotionconversation_ để thuận...
  2. PVS

    Addon 2x User promotion conversation - Cuộc trò chuyện thăng cấp người dùng cho XenForo 2 1.1

    User promotion conversation - Cuộc trò chuyện thăng cấp người dùng cho XenForo 2 1.1 Gửi cuộc trò chuyện khi tài khoản người dùng được thăng cấp. Tính năng: Tiêu đề thăng cấp được tự động thêm vào tin nhắn cuộc trò chuyện. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng userpromotionconversation_ để thuận...
Top Bottom