user upgrade notification

  1. PVS

    Addon 2x [Xenbros] User upgrade Notification - Thông báo nâng cấp người dùng cho XenForo 2 1.0.2

    [Xenbros] User upgrade Notification - Thông báo nâng cấp người dùng cho XenForo 2 1.0.2 Add-on User upgrade Notification sẽ tăng doanh số bán hàng nâng cấp người dùng tổng thể của bạn, vì khách truy cập của bạn sẽ tự tin hơn vào việc nâng cấp khi họ thấy cách người khác mua hàng. Delay First...
Top Bottom