widget columns

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.1

    [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.1 Với add-on này, bạn có thể hiển thị các widget trong các cột một cách dễ dàng. Có sẵn 2 vùng chứa để bạn có thể thêm tối đa 4 widget. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng tạo một trang tùy chỉnh giống như một cổng thông tin với các widget khác...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.0

    [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.0 Với add-on này, bạn có thể hiển thị các widget trong các cột một cách dễ dàng. Có sẵn 2 vùng chứa để bạn có thể thêm tối đa 4 widget. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng tạo một trang tùy chỉnh giống như một cổng thông tin với các widget khác...
Top Bottom