xfrm extras

  1. PVS

    Addon 2x XFRM Extras - Bổ sung cho XFRM của XenForo 2

    XFRM Extras - Bổ sung cho XFRM của XenForo 2 1.0.6b Add-on thêm một số bổ sung cho XFRM. Tính năng: Giới hạn không tải tài nguyên trong 24 giờ Thích tài nguyên để tải xuống Theo dõi tải xuống Số lượng bài viết tối thiểu để tải xuống tài nguyên Quyền dựa trên Usergroup Quyền cập nhật tài...
Top Bottom