airhost.vn

Corporal
Chào các bạn, mình xin hướng dẫn cách cài đặt chứng chỉ Comodo SSL trên máy chủ chạy Nginx như sau:

1.jpg
Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL tạo 123HOST, kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho các bạn lúc này các bạn sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên hosting. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

+ File PRIVATE KEY: các bạn có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

+ File CERTIFICATE và CA: 2 file này các bạn có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

2.jpg
Tải 2 file Cert và CA về

3.jpg
+ Vậy lúc này các bạn sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL.

4.jpg

Với Apache hay Nginx đều có cùng một chuẩn là _X509 nên bước tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự là gộp 2 file certifecate.crt và ca.crt lại

5.jpg

Bước 2: Điều chỉnh file conf của site

6.jpg

Thay đổi port và chỉ đường dẫn đến thư mục chứa file 123host.cer và privatekey.key

server {
listen 443 http2 ssl;
server_name www.123host.asia 123host.asia;
ssl on;
ssl_certificate /etc/ssl/123host.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/privatekey.key;
ssl_session_timeout 5m;
ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_ciphers “ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4”; ssl_prefer_server_ciphers on; add_header Strict-Transport-Security “max-age=31536000; includeSubdomains;”;

ssl_stapling on;

Bước 3: Khởi chạy lại dịch vụ Nginx

service nginx restart


7.jpg

Cám ơn các bạn đã xem bài hướng dẫn và mong các bạn sẽ ủng hộ cho Airhost nhé!
 
  • Like
Reactions: THB

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top