Other Display sub-forums below the thread list - Hiển thị sub-forums bên dưới danh sách chủ đề

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Display sub-forums below the thread list - Hiển thị sub-forums bên dưới danh sách chủ đề

Vào template forum_view tìm:
Mã:
<xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if>

Sau đó di chuyển nó xuống dưới đoạn code này:
Mã:
<div class="discussionList section sectionMain">
    <xen:include template="thread_list" />
</div>

Bạn sẽ cần một ngắt dòng thông qua hoặc tab "Thread Display Options" sẽ chồng chéo lên nhau.
Code đầy đủ bạn cần dùng sẽ trông như thế này:
Mã:
<div class="discussionList section sectionMain">
    <xen:include template="thread_list" />
</div>
<br/>
<xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if>

Nếu bạn muốn liên kết điều hướng ở trên các sub-forum thì di chuyển các block đầu tiên của code được đăng ở trên cho đến cuối cùng của template, như sau:
Mã:
<div class="pageNavLinkGroup">
<div class="linkGroup">
<xen:if is="{$canPostThread}">
<a href="{xen:link 'forums/create-thread', $forum}" class="callToAction"><span>{xen:phrase post_new_thread}</span></a>
<xen:else />
{xen:phrase no_permission_to_post}
</xen:if>
</div>

<xen:pagenav link="forums" linkdata="{$forum}" linkparams="{$pageNavParams}" page="{$page}" perpage="{$threadsPerPage}" total="{$totalThreads}" />
</div>

<xen:if is="{$renderedNodes}"><xen:include template="node_list" /></xen:if>

Kết quả cuối cùng bao gồm chỉnh sửa cuối cùng được như trong ảnh chụp màn hình.

sub-forums.PNG

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Top Bottom