Request Editor BBCode Manager

PhucVu

Thượng Đế
Tham gia
09/11/2018
Bài viết
8
Được Like
5
Sau khi em install addon Editor BBCode Manager thì xuất hiện lỗi sau:
XF\Db\DuplicateKeyException: MySQL query error [1062]: Duplicate entry 'arial' for key 'PRIMARY' in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 217
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException()in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException()in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line78
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() insrc/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 89
 4. XF\Db\AbstractAdapter->query() insrc/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 226
 5. XF\Db\AbstractAdapter->insertBulk() insrc/addons/KL/EditorManager/Setup.php at line 127
 6. KL\EditorManager\Setup->installStep2() insrc/XF/AddOn/StepRunnerInstallTrait.phpat line 60
 7. KL\EditorManager\Setup->installStepRunner() insrc/XF/AddOn/StepRunnerInstallTrait.phpat line 27
 8. KL\EditorManager\Setup->install() insrc/XF/Admin/Controller/AddOn.php at line398
 9. XF\Admin\Controller\AddOn->actionInstall() insrc/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 321
 10. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() insrc/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 249
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch()in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 100
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() insrc/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 50
 13. XF\Mvc\Dispatcher->run() insrc/XF/App.php at line 2177
 14. XF\App->run() in src/XF.php at line 392
 15. XF::runApp() in admin.php at line 13
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom