FontAwesome Icons trong Help Wrapper

Bài Viết Mới

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
FontAwesome Icons trong Help Wrapper

1. Vào template PAGE_CONTAINER thêm vào sau <head>
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

2. Vào template help_wrapper và thay thế tất cả mọi thứ giữa
Mã:
<li class="section"><h4 class="heading">{xen:phrase help}</h4>

</li>

Với
Mã:
<ul>
          <xen:hook name="help_sidebar_links">
          <li><a href="{xen:link help/smilies}" class="{xen:if "{$selected} == 'smilies'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}"><i class="fa fa-smile fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase smilies}</a></li>
          <!-- slot: pre_bb_codes -->
          <li><a href="{xen:link help/bb-codes}" class="{xen:if "{$selected} == 'bbCodes'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}"><i class="fa fa-indent-left fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase bb_codes}</a></li>
          <!-- slot: pre_trophies -->
          <li><a href="{xen:link help/trophies}" class="{xen:if "{$selected} == 'trophies'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}"><i class="fa-trophy fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase trophies}</a></li>
          <!-- slot: pre_cookies -->
          <li><a href="{xen:link help/cookies}" class="{xen:if "{$selected} == 'cookies'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}"><i class="fa fa-circle-blank fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase cookie_usage}</a></li>
          <!-- slot: pre_tos_url -->
          <xen:if is="{$tosUrl}">
            <li><a href="{$tosUrl}" class="{xen:if "{$selected} == 'terms'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}"><i class="fa fa-legal fa-lg fa-fw style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase terms_and_rules}</a></li>
          </xen:if>
          </xen:hook>
        </ul>

Bạn có thể thêm "color: #;" trong style= cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Other Addons

XenUtiles by Jaxel

Vào template EWRutiles_StaffList_Help và thay thế tất cả mọi thứ với:
Mã:
<li><a href="{xen:link help/staff-list}" class="{xen:if "{$selected} == 'staffList'", 'secondary   Content', 'primaryContent'}"><i class="fa fa-group fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase staff_list}</a></li>

[bd] Medals by xfrocks

Vào template bdmedal_help_sidebar_links và thay thế tất cả mọi thứ với:
Mã:
<li><a href="{xen:link help/medals}" class="{xen:if "{$selected} == 'bdmedal_medals'", 'secondaryContent', 'primaryContent'}"><i class="fa fa-star fa-lg fa-fw" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase bdmedal_medals}</a></li>

helpwrapper.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top