FontAwesome Icons trong Message User Info

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
FontAwesome Icons trong Message User Info

Thêm biểu tượng FontAwesome trong Message User Info.

1. Trước tiên vào template PAGE_CONTAINER và thêm vào sau <head> đoạn code sau:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

2. Vào template message_user_info và thay thế tất cả mọi thứ giữa:
Mã:
<xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">

</xen:hook>

bằng:
Mã:
<xen:if is="@messageShowRegisterDate">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-calendar icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase member_since}:</dt>
            <dd>{xen:date $user.register_date}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowMessageCount AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-comments icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase message_count}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed">{xen:number $user.message_count}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTotalLikes AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-thumbs-up icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase likes_received}:</dt>
            <dd>{xen:number $user.like_count}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTrophyPoints AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-trophy icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase trophy_points}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-user icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase gender}:</dt>
            <dd itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowOccupation AND {$user.occupation}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-pencil icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase occupation}:</dt>
            <dd itemprop="role">{xen:string censor, $user.occupation}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowLocation AND {$user.location}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-map-marker icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase location}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link 'misc/location-info', '', 'location={xen:string censor, $user.location, '-'}'}" target="_blank" rel="nofollow" itemprop="address" class="concealed">{xen:string censor, $user.location}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowHomepage AND {$user.homepage}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-home icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase home_page}:</dt>
            <dd><a href="{xen:string censor, $user.homepage, '-'}" rel="nofollow" target="_blank" itemprop="url">{xen:string censor, $user.homepage}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>

Bạn có thể thêm color: #; trong style= cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

messageuserinfo.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top