FontAwesome Icons trong Message User Info

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
FontAwesome Icons trong Message User Info

Thêm biểu tượng FontAwesome trong Message User Info.

1. Trước tiên vào template PAGE_CONTAINER và thêm vào sau <head> đoạn code sau:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

2. Vào template message_user_info và thay thế tất cả mọi thứ giữa:
Mã:
<xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">

</xen:hook>

bằng:
Mã:
<xen:if is="@messageShowRegisterDate">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-calendar icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase member_since}:</dt>
            <dd>{xen:date $user.register_date}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowMessageCount AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-comments icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase message_count}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed">{xen:number $user.message_count}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTotalLikes AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-thumbs-up icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase likes_received}:</dt>
            <dd>{xen:number $user.like_count}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTrophyPoints AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-trophy icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase trophy_points}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-user icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase gender}:</dt>
            <dd itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowOccupation AND {$user.occupation}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-pencil icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase occupation}:</dt>
            <dd itemprop="role">{xen:string censor, $user.occupation}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowLocation AND {$user.location}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-map-marker icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase location}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link 'misc/location-info', '', 'location={xen:string censor, $user.location, '-'}'}" target="_blank" rel="nofollow" itemprop="address" class="concealed">{xen:string censor, $user.location}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowHomepage AND {$user.homepage}">
          <dl class="pairsInline">
            <dt><i class="icon-home icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:7px;"></i>{xen:phrase home_page}:</dt>
            <dd><a href="{xen:string censor, $user.homepage, '-'}" rel="nofollow" target="_blank" itemprop="url">{xen:string censor, $user.homepage}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>

Bạn có thể thêm color: #; trong style= cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

messageuserinfo.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom