Help Màu sắc của cái style UI.X 2

chevalier90

Thượng Đế
Tham gia
03/06/2016
Bài viết
74
Được Like
36
;( Mình setting mọi thứ xong hết rồi mà còn vướng cái template cho email
Nó lấy màu backgroud web làm màu backgroung cho link xác nhận email, chữ thì lấy màu của backgroud node forum.
Mình k biết sửa sao trong email để nó không bị mờ căm như thế này.
Bạn nào xài style này rồi xin chỉ mình với
Cảm ơn nhiều :=P
 

Đính kèm

 • Capture.PNG
  Capture.PNG
  11.5 KB · Lượt xem: 589
 • Capture1.PNG
  Capture1.PNG
  42.6 KB · Lượt xem: 128
 • Capture3.PNG
  Capture3.PNG
  24.5 KB · Lượt xem: 121

PhuongBinzz

Thượng Đế
Tham gia
21/07/2016
Bài viết
944
Được Like
366
làm thế nào xóa dòng chữ Theme designed by ThemeHouse. bác nhỉ . em tìm hoài ko thấy
 

Minhdat070

Thượng Đế
Tham gia
03/09/2017
Bài viết
80
Được Like
47
đây bạn, cái xanh là cái mình thêm còn bạn muốn bỏ trống luôn cũng đc, cái dòng đỏ là xoá bỏ
Screenshot_2018-02-06-09-35-50-486_com.android.chrome.png
 

PhuongBinzz

Thượng Đế
Tham gia
21/07/2016
Bài viết
944
Được Like
366
đây bạn, cái xanh là cái mình thêm còn bạn muốn bỏ trống luôn cũng đc, cái dòng đỏ là xoá bỏ
View attachment 24248
Mã:
<!DOCTYPE html>

<xen:set var="$isResponsive" value="{xen:if '@enableResponsive AND !{$noResponsive}', 1, 0}" />
<xen:set var="$uix_sidebarInline" value="{xen:if '{$sidebar} AND !(@uix_offCanvasSidebarRight == 4) AND !(@uix_offCanvasSidebarLeft == 4)', 1, 0}" />

<xen:include template="uix_pageContainerLogic" />
<html id="XenForo" lang="{$visitorLanguage.language_code}" dir="{$visitorLanguage.text_direction}" class="Public NoJs {xen:if @uix_javascriptInitHide, 'uix_javascriptNeedsInit'} {xen:if {$visitor.user_id}, 'LoggedIn', 'LoggedOut'} {xen:if {$sidebar}, 'Sidebar', 'NoSidebar'} {xen:if $hasAutoDeferred, RunDeferred} {xen:if $isResponsive, Responsive, NoResponsive} {xen:if $pageIsRtl, pageIsRtl, pageIsLtr} {xen:if $hasWelcomeBlock, 'hasWelcomeBlock'} {xen:if '@uix_navStyle == 1', 'hasNavAtTop'} {xen:if '{$uix_tabLinksBar}', 'hasTabLinks', 'not_hasTabLinks'} {xen:if '@uix_beta', 'uix_betaMode'} {xen:if '{$canSearch}', 'hasSearch', 'not_hasSearch'} {xen:if '@uix_navStyle == 2', 'activeSmallLogo'} {xen:if '{$uix_disableNodeGrid} && @uix_nodeStyle == "3"', 'uix_nodeGridDisabled'} {xen:if '@uix_collapsibleSidebar && ({$visitor.uix_sidebar} > {$uix_currentTimestamp})', 'is-sidebarCollapsed', 'is-sidebarOpen'} {xen:if $uix_sidebarLocation, 'hasLeftSidebar', 'hasRightSidebar'} {xen:if $uix_widthToggleState, 'is-fullWidth', 'is-setWidth'} navStyle_@uix_navStyle pageStyle_@uix_pageStyle hasFlexbox" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
<head>

<xen:hook name="page_container_head">
<link rel="shortcut icon" href="https://vn-cntt.com/hinhanh/navicon.png" />
<!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5a62073b9ec5f7ed"></script>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
  <xen:if is="{$isResponsive}">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  </xen:if>
  <xen:if is="{$requestPaths.fullBasePath}">
    <base href="{$requestPaths.fullBasePath}" />
    <script><xen:comment>/* Chrome bug and for Google cache */</xen:comment>
      var _b = document.getElementsByTagName('base')[0], _bH = "{xen:jsescape $requestPaths.fullBasePath}";
      if (_b && _b.href != _bH) _b.href = _bH;
    </script>
  </xen:if>

  <title><xen:if is="{$title}">{xen:raw $title} | {$xenOptions.boardTitle}<xen:else />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></title>

  <noscript><style>.JsOnly, .jsOnly { display: none !important; }</style></noscript>
  <link rel="stylesheet" href="css.php?css=xenforo,form,public&amp;style={xen:urlencode $_styleId}&amp;dir={$visitorLanguage.text_direction}&amp;d={$visitorStyle.last_modified_date}" />

  <!--XenForo_Require:CSS-->

  <link rel="stylesheet" href="css.php?css=uix<xen:if is="@uix_cssTemplate">,@uix_cssTemplate</xen:if>&amp;style={xen:urlencode $_styleId}&amp;dir={$visitorLanguage.text_direction}&amp;d={$visitorStyle.last_modified_date}" />

  <xen:include template="uix_user_styling" />

  <link rel="stylesheet" href="css.php?css=EXTRA&amp;style={xen:urlencode $_styleId}&amp;dir={$visitorLanguage.text_direction}&amp;d={$visitorStyle.last_modified_date}" />

  <xen:if is="{$uix_hidePageNodeContainer}">
  <style>#pageNodeContent .bottomContent {display: none;}#pageNodeContent {padding: 0;}</style>
  </xen:if>

  <xen:if is="@uix_node_styling"><xen:include template="uix_node_styling" /></xen:if>

  {xen:helper ignoredCss, {$visitor.ignoredUsers}}

  <xen:if is="{$uix_adStyler_enabled}">
    <link rel="stylesheet" href="{$javaScriptSource}/audentio/ad_styler/2.1/stylesheets/colpick.css" />
    <link rel="stylesheet" href="{$javaScriptSource}/audentio/ad_styler/2.1/stylesheets/styleit.css" />
  </xen:if>

  <xen:include template="google_analytics" />
  <xen:include template="page_container_js_head" />

  <xen:if is="{$xenOptions.uix_favicon}"><link href="{$xenOptions.uix_favicon}" rel="icon" type="image/x-icon" /></xen:if>
  <link rel="apple-touch-icon" href="{xen:helper fullurl, @ogLogoPath, 1}" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}" href="{xen:link forums/-/index.rss}" />
  <xen:if is="{$pageDescription.content} AND !{$pageDescription.skipmeta} AND !{$head.description}"><meta name="description" content="{xen:string wordTrim, {xen:helper stripHtml, {xen:raw $pageDescription.content}}, 200}" /></xen:if>
  <xen:if is="{$head}"><xen:foreach loop="$head" value="$headElement">{xen:raw $headElement}</xen:foreach></xen:if>
</xen:hook>

<xen:if is="{$uix_adStyler_enabled}">
  <script src="{$javaScriptSource}/audentio/ad_styler/2.1/javascripts/colpick.js?_v={$xenOptions.jsVersion}"></script>
  <script src="{$javaScriptSource}/audentio/ad_styler/2.1/javascripts/bucket.js?_v={$xenOptions.jsVersion}"></script>
  <script src="{$javaScriptSource}/audentio/ad_styler/2.1/javascripts/styleit.js?_v={$xenOptions.jsVersion}"></script>
</xen:if>

  <xen:if is="@uix_browserThemeColor">
    <meta name="theme-color" content="@uix_browserThemeColor">
    <meta name="msapplication-TileColor" content="@uix_browserThemeColor">
  </xen:if>

</head>

<body{xen:if {$bodyClasses}, ' class="{$bodyClasses}"'}>

  <xen:if is="{$uix_adStyler_enabled}">
    <script>
      styleit_skin_name = "{xen:property 'uix_adStylerPresetGroup'}_{$visitor.style_id}";
      styleit_id = "@uix_adStyler_id";
      styleit_var = {};

      @uix_adStyler_vars

      styleit_var['boardPath'] = "{$xenOptions.boardUrl}";
      styleit_var['ImgPath'] = '{$javaScriptSource}/audentio/ad_styler/2.1/images';
      styleit_var['gFontsPath'] = "//fonts.googleapis.com";
      si_restored = false; styleit_store = _bucket('si-'+styleit_skin_name);

      var
        head = document.getElementsByTagName('head')[0];
        siStyleTag = document.createElement('style');
        siStyleTag.type = "text/css";
        siStyleTag.id = "si-style",
        savedStyle = styleit_store.get('style'),
        styledata = styleit_store.get('styledata');

      if ( savedStyle ) {
        if (siStyleTag.styleSheet) { siStyleTag.styleSheet.cssText = savedStyle }
        else { siStyleTag.appendChild(document.createTextNode(savedStyle)) }
        head.appendChild(siStyleTag);
        si_restored = true;

        for (var elm in styledata) {
          for (var prop in styledata[elm]) {
            if (prop == "_fonturl") {
              var
              fontTag = document.createElement('link');
              fontTag.href = styledata[elm][prop];
              fontTag.type = "text/css";
              fontTag.rel = "stylesheet";
              head.appendChild(fontTag);
            }
          }
        }
      }
    </script>
  </xen:if>

  <xen:if is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}" >
    <xen:include template="login_bar" />
  </xen:if>

  <xen:if is="@uix_offCanvasSidebarLeft > 0 || @uix_offCanvasSidebarRight > 0">
    <xen:comment> tbro - remove off-canvas-wrapper </xen:comment>
    <div class="js-uix_panels uix_panels {xen:if '@uix_offCanvasSidebarLeftStatic || @uix_offCanvasSidebarRightStatic', 'needsInit'}">
      <xen:if is="@uix_offCanvasSidebarLeft > 0 AND ((@uix_offCanvasSidebarLeft != 4) OR {$sidebar})">
        <xen:include template="uix_offCanvasSidebarLeft" />
      </xen:if>
      <xen:if is="@uix_offCanvasSidebarRight > 0 AND ((@uix_offCanvasSidebarRight != 4) OR {$sidebar})">
        <xen:include template="uix_offCanvasSidebarRight" />
      </xen:if>

      <div class="mainPanelWrapper">
        <a href="#" class="js-panelMask uix_panelMask"></a>

  </xen:if>

  <xen:hook name="body">

<div class="uix_wrapperFix" style="height: 1px; margin-bottom: -1px;"></div>
<xen:if is="@uix_pageStyle == 2"><div class="pageWidth pageWidth--outerMost"></xen:if>
<div id="uix_wrapper">
<div class="uix_wrapperFix" style="height: 1px; margin-bottom: -1px;"></div>

<div id="headerMover">
  <div id="headerProxy"></div>
<header>
  <xen:include template="header" />
  <xen:edithint template="navigation" />
  <xen:edithint template="search_bar" />
</header>

<div id="content" class="{$contentTemplate}">
  <xen:if is="!{$uix_hidePageContent}">
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">
  </xen:if>
      <!-- main content area -->

      <xen:hook name="page_container_content_top" />

      <xen:include template="ad_above_top_breadcrumb" />

      <xen:hook name="page_container_breadcrumb_top">
      <xen:if is="{$hasBreadBoxTop}">
      <div class="breadBoxTop <xen:if is="{$topctrl}">{xen:if '!@uix_moveTopCtrl', 'withTopCtrl'}</xen:if> {xen:if '{$canSearch} && {$uix_searchPosition} == 4', 'withSearch'}">
        <xen:if is="{$topctrl}"><xen:if is="!@uix_moveTopCtrl"><div class="topCtrl">{xen:raw $topctrl}</div></xen:if></xen:if>
        <xen:include template="breadcrumb"><xen:set var="$microdata">1</xen:set></xen:include>
        <xen:if is="{$canSearch} && {$uix_searchPosition} == 4">
          <xen:include template="uix_searchMinimal" />
        </xen:if>
      </div>
      </xen:if>
      </xen:hook>

      <xen:include template="ad_below_top_breadcrumb" />

      <xen:if is="{$visitor.is_admin} AND !{$uix_isActive}">
        <div class="uix_upgradeMessage importantMessage">
          <i class="uix_icon uix_icon-alerts"></i> Please reinstall or reactivate the UI.X Add-On to regain functionality of your board.
        </div>
      </xen:if>

      <xen:if is="{$visitor.is_admin} AND {$xenAddOns.uix} AND {$xenAddOns.uix} < 1001271">
        <div class="uix_upgradeMessage importantMessage">
          <i class="uix_icon uix_icon-alerts"></i> Your UI.X Add-on version is incompatible with this UI.X theme. Upgrade your Add-on <a class="muted" style="text-decoration: underline; font-weight: normal;" href="https://goo.gl/kCTo3R">here</a>.
        </div>
      </xen:if>

      <xen:include template="uix_welcomeBlock_container" />

      <xen:if is="{$uix_sidebarInline}">
        <div class="uix_contentFix">
          <div class="mainContainer">

      <xen:else />
        <div class="mainContainer_noSidebar">
      </xen:if>
          <div class="mainContent">
            <!--[if lt IE 8]>
              <p class="importantMessage">{xen:phrase you_are_using_out_of_date_browser_upgrade}</p>
            <![endif]-->

            <xen:if is="!{$uix_hideNotices}">
            <xen:hook name="page_container_notices">
            <xen:include template="notices" />
            </xen:hook>
            </xen:if>

            <xen:if is="{$topctrl} && @uix_moveTopCtrl">
            <div class="clearfix">
              <div class="topCtrl topCtrl--inContent">{xen:raw $topctrl}</div>
            </div>
            </xen:if>

            <xen:hook name="page_container_content_title_bar">
            <xen:if is="!{$noH1}">
              <xen:if is="!{$uix_hidePageTitle} && !(({$selectedTabId} == {$homeTabId}) && ({$homeTabId} != 'forums' && {$homeTabId}) && @uix_removeHomePageTitle) && !({$contentTemplate} == 'forum_list' && @uix_removeIndexPageTitle)">
                <!-- h1 title, description -->
                <div class="titleBar">
                  {xen:raw $beforeH1}
                  <h1><xen:if
                    is="{$h1}">{xen:raw $h1}<xen:elseif
                    is="{$title}" />{xen:raw $title}<xen:else
                    />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></h1>

                  <xen:if is="{$pageDescription.content}"><p id="pageDescription" class="muted {$pageDescription.class}">{xen:raw $pageDescription.content}</p></xen:if>
                </div>
              </xen:if>
            </xen:if>
            </xen:hook>

            <xen:include template="ad_above_content" />

            <!-- main template -->
            {xen:raw $contents}

            <xen:include template="ad_below_content" />

            <xen:if is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}">
              <!-- login form, to be moved to the upper drop-down -->
              <xen:include template="login_bar_form" />
            </xen:if>
          </div>
      <xen:if is="{$uix_sidebarInline}">

          </div>

          <!-- sidebar -->
          <aside class="uix_mainSidebar">
            <div class="inner_wrapper">
              <div class="sidebar">
                <xen:hook name="page_container_sidebar">
                <xen:include template="ad_sidebar_top" />
                <xen:if is="!{$noVisitorPanel}"><xen:include template="sidebar_visitor_panel" /></xen:if>
                {xen:raw $sidebar}
                <xen:include template="ad_sidebar_bottom" />
                </xen:hook>
              </div>
            </div>
          </aside>
        </div>
      <xen:else />
        </div>
      </xen:if>

      <xen:hook name="page_container_breadcrumb_bottom">
      <xen:if is="{$hasBreadBoxBottom}">
        <div class="breadBoxBottom"><xen:include template="breadcrumb" /></div>
      </xen:if>
      </xen:hook>

      <xen:include template="ad_below_bottom_breadcrumb" />

      </div>
  <xen:if is="!{$uix_hidePageContent}">
    </div>
  </div>
  </xen:if>

</div>

<footer>
  <xen:include template="footer" />
</footer>

<xen:include template="page_container_js_body" />

<xen:if is="{$uix_adStyler_enabled}">
  <script>
   $(document).ready(function(){
      $(document).styleit({
       default_preset:       '@uix_adStylerDefaultPreset',
       easing:         true,
       min_width:       @uix_adStylerMinWidth,
       template_caching:     false,
       <xen:if is="@uix_adStylerPresets">presets: "@uix_adStylerPresets",</xen:if>
       disable_presets:       {xen:if '!@uix_adStylerEnablePresets OR !{$uix_canUseStylerPresets}', 'true', 'false'},
       si_folder_path:       '{$javaScriptSource}/audentio/ad_styler/2.1/styles/@uix_adStylerPresetGroup'
    });
   });
  </script>
</xen:if>

<xen:if is="{$isIndexPage} AND {$canSearch}">
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "url": "{xen:jsescape {xen:link canonical:index}}",
  "potentialAction": {
    "@type": "SearchAction",
    "target": "{xen:jsescape {xen:link canonical:search/search}}{xen:if $xenOptions.useFriendlyUrls, '?', '&'}keywords={search_keywords}",
    "query-input": "required name=search_keywords"
  }
}
</script>
</xen:if>

</xen:hook>

</div> <xen:comment>END #uix_wrapper</xen:comment>
<xen:if is="@uix_pageStyle == 2"></div></xen:if>
<div class="uix_wrapperFix" style="height: 1px; margin-top: -1px;"></div>

<xen:if is="@uix_offCanvasSidebarLeft > 0 || @uix_offCanvasSidebarRight > 0">
    </div> <xen:comment> END .mainPanelWrapper </xen:comment>
  </div> <xen:comment> END .uix_panels </xen:comment>

  <xen:if is="@uix_jsInsideTemplates && (@uix_offCanvasSidebarLeftStatic || @uix_offCanvasSidebarRightStatic)">
  <script>if (typeof(uix) !== "undefined" && typeof(uix.templates) !== "undefined") uix.templates.offcanvasStatic();</script>
  </xen:if>
</xen:if>

<xen:include template="uix_quickScripts_footer" />

<div class="breadcrumbMeta">
  <xen:include template="breadcrumb" />
</div>

<!-- UI.X Version: @uix_version //-->

</body>
</html>
của mình khác bạn nhỉ
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom