Other menu bị xuống dưới

nhatlamhp

Private
Như tiêu đề menu của em nó không ở trên mà nó giờ ở bên dưới do em chỉnh sửa mà em không biết mong mọi người giúp em với dạ web em là diendan.nhomkinhhoangsa.com
hình ảnh đây ạ
NGUOI GPLX.jpg

ĐÂY là file navigation mọi người xem dùm em sửa ở chỗ nào ạ
PHP:
<xen:edithint template="navigation.css" />

<div id="navigation"><nav>
<div class="navTabs">
  <div class="pageWidth ">
    <div class="pageContent">
      
      <xen:include template="logo_block" />
      
      <ul class="publicTabs">
        
<li class="navTab uix_offCanvas_trigger PopupClosed uix_leftMost" id="uix_paneTriggerLeft"><a class="navLink" href="javascript://">Menu <i class="fa fa-bars"></i></a></li>
      
        <!-- extra tabs: home -->
        <xen:if is="{$extraTabs.home}">
        <xen:foreach loop="$extraTabs.home" key="$extraTabId" value="$extraTab">
          <xen:if is="{$extraTab.linksTemplate}">
          <li class="navTab nav-new {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected'}">
            <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
            
              {xen:raw $extraTab.linksTemplate}
          </li>
          <xen:else />
            <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'PopupClosed'}">
              <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
            </li>
          </xen:if>
        </xen:foreach>
        </xen:if>       
        <!-- forums -->
        <xen:if is="{$tabs.forums}">
          <li class="navTab nav-new forums {xen:if $tabs.forums.selected, 'selected'}">
            <a href="{$tabs.forums.href}" class="navLink">{$tabs.forums.title}</a>
            
            
              <ul class="secondaryContent blockLinksList">
              <xen:hook name="navigation_tabs_forums">
                <xen:if is="{$visitor.user_id}"><li><a href="{xen:link 'forums/-/mark-read', $forum, 'date={$serverTime}'}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase mark_forums_read}</a></li></xen:if>
                <xen:if is="{$canSearch}"><li><a href="{xen:link search, '', 'type=post'}">{xen:phrase search_forums}</a></li></xen:if>
                <xen:if is="{$visitor.user_id}">
                  <li><a href="{xen:link 'watched/forums'}">{xen:phrase watched_forums}</a></li>
                  <li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>
                </xen:if>
                <li><a href="{xen:link 'find-new/posts'}" rel="nofollow">{xen:if $visitor.user_id, {xen:phrase new_posts}, {xen:phrase recent_posts}}</a></li>
              </xen:hook>
              </ul>
            
          </li>
        </xen:if>
        <!-- trang chu -->
        <li class="navTab members Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
          <a target="_blank" class="navLink" href="http://www.nhomkinhhoangsa.com">Trang chủ</a>
        </li>
        <!-- trang chu -->
<li class="navTab nav-new nodetab57 ">
<a href="http://diendan.nhomkinhhoangsa.com/articles/" class="navLink">Tin Tức</a>
<ul class="secondaryContent blockLinksList">
  <li class="natMenuLevel0">
  <a href="web-internet.f58.html">Web - Internet</a>
  </li>
  <li class="natMenuLevel0">
  <a href="cong-nghe.f59.html">Công nghệ</a>
  </li>
  <li class="natMenuLevel0">
  <a href="khoa-hoc.f60.html">Khoa học</a>
  </li>
</ul>
</li>       
        
        <!-- extra tabs: middle -->
        <xen:if is="{$extraTabs.middle}">
        <xen:foreach loop="$extraTabs.middle" key="$extraTabId" value="$extraTab">
          <xen:if is="{$extraTab.linksTemplate}">
            <li class="navTab nav-new {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected'}">
          
            <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
            
              {xen:raw $extraTab.linksTemplate}
          </li>
          <xen:else />
            <li class="navTab nav-new {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'PopupClosed'}">
              <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
            </li>
          </xen:if>
        </xen:foreach>
        </xen:if>
        
        
        <!-- members -->
        <xen:if is="{$tabs.membersss}">
          <li class="navTab nav-new members {xen:if $tabs.members.selected, 'selected'}">
          
            <a href="{$tabs.members.href}" class="navLink">{$tabs.members.title}</a>

              <ul class="secondaryContent blockLinksList">
              <xen:hook name="navigation_tabs_members">
                <li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase notable_members}</a></li>
                <xen:if is="{$xenOptions.enableMemberList}"><li><a href="{xen:link members/list}">{xen:phrase registered_members}</a></li></xen:if>
                <li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
                <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
                <xen:if is="{$canViewProfilePosts}"><li><a href="{xen:link find-new/profile-posts}">{xen:phrase new_profile_posts}</a></li></xen:if>
              </xen:hook>
              </ul>
          </li>
        </xen:if>       
        
        <!-- extra tabs: end -->
        <xen:if is="{$extraTabs.end}">
        <xen:foreach loop="$extraTabs.end" key="$extraTabId" value="$extraTab">
          <xen:if is="{$extraTab.linksTemplate}">
            <li class="navTab nav-new {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected'}">
          
            <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
            
              {xen:raw $extraTab.linksTemplate}
          </li>
          <xen:else />
            <li class="navTab nav-new {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'PopupClosed'}">
              <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
            </li>
          </xen:if>
        </xen:foreach>
        </xen:if>
<li class="navTab home PopupClosed"><a href="misc/contact" class="navLink OverlayTrigger" data-overlayoptions="{'fixed':false}">Liên hệ</a></li>
        <!-- responsive popup -->
        <li class="navTab navigationHiddenTabs Popup PopupControl PopupClosed" style="display:none"> 
                
          <a rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget"><span class="menuIcon">{xen:phrase menu}</span></a>
          
          <div class="Menu JsOnly blockLinksList primaryContent" id="NavigationHiddenMenu"></div>
        </li>
          
        
        <!-- no selection -->
        <xen:if is="!{$selectedTab}">
          <li class="navTab selected"></li>
        </xen:if>
        
      </ul>
      
      <xen:if is="{$visitor.user_id}">
        <xen:include template="navigation_visitor_tab" />
      <xen:elseif is="{$visitor.user_ids}" />
        <ul class="visitorTabs">
          <li class="navTab login Popup PopupControl PopupClosed">
            <a href="{xen:link login}" rel="Menu" class="navLink">Đăng nhập</a>
          </li>
          <li class="navTab register Popup PopupControl PopupClosed">
            <a href="{xen:link register}" rel="Menu" class="navLink">Đăng kí</a>
          </li>         
        <ul>
      </xen:if>

    <span class="helper"></span>
    </div>
  </div>
</div>     
</nav></div>
 
Sửa lần cuối:

PhuongBinzz

StaffSergeant
đưa về nav mặc định phía dưới , nếu không bị là do bạn sữa bị lỗi vài thứ. tìm và add lại. tới code nào bị là do nó

PHP:
<xen:edithint template="navigation.css" />

<div id="navigation" class="pageWidth {xen:if $canSearch, withSearch}">
  <div class="pageContent">
    <nav>

<div class="navTabs">
  <ul class="publicTabs">
  
    <!-- home -->
    <xen:if is="{$showHomeLink}">
      <li class="navTab home PopupClosed"><a href="{$homeLink}" class="navLink">{xen:phrase home}</a></li>
    </xen:if>
    
    
    <!-- extra tabs: home -->
    <xen:if is="{$extraTabs.home}">
    <xen:foreach loop="$extraTabs.home" key="$extraTabId" value="$extraTab">
      <xen:if is="{$extraTab.linksTemplate}">
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">
      
        <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
        <a href="{$extraTab.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
        
        <div class="{xen:if {$extraTab.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} {$extraTabId}TabLinks">
          <div class="primaryContent menuHeader">
            <h3>{$extraTab.title}</h3>
            <div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
          </div>
          {xen:raw $extraTab.linksTemplate}
        </div>
      </li>
      <xen:else />
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'PopupClosed'}">
          <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
          <xen:if is="{$extraTab.selected}"><div class="tabLinks"></div></xen:if>
        </li>
      </xen:if>
    </xen:foreach>
    </xen:if>
    
    
    <!-- forums -->
    <xen:if is="{$tabs.forums}">
      <li class="navTab forums {xen:if $tabs.forums.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">
      
        <a href="{$tabs.forums.href}" class="navLink">{$tabs.forums.title}</a>
        <a href="{$tabs.forums.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
        
        <div class="{xen:if {$tabs.forums.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} forumsTabLinks">
          <div class="primaryContent menuHeader">
            <h3>{$tabs.forums.title}</h3>
            <div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
          </div>
          <ul class="secondaryContent blockLinksList">
          <xen:hook name="navigation_tabs_forums">
            <xen:if is="{$visitor.user_id}"><li><a href="{xen:link 'forums/-/mark-read', $forum, 'date={$serverTime}'}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase mark_forums_read}</a></li></xen:if>
            <xen:if is="{$canSearch}"><li><a href="{xen:link search, '', 'type=post'}">{xen:phrase search_forums}</a></li></xen:if>
            <xen:if is="{$visitor.user_id}">
              <li><a href="{xen:link 'watched/forums'}">{xen:phrase watched_forums}</a></li>
              <li><a href="{xen:link 'watched/threads'}">{xen:phrase watched_threads}</a></li>
            </xen:if>
            <li><a href="{xen:link 'find-new/posts'}" rel="nofollow">{xen:if $visitor.user_id, {xen:phrase new_posts}, {xen:phrase recent_posts}}</a></li>
          </xen:hook>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </xen:if>
    
    
    <!-- extra tabs: middle -->
    <xen:if is="{$extraTabs.middle}">
    <xen:foreach loop="$extraTabs.middle" key="$extraTabId" value="$extraTab">
      <xen:if is="{$extraTab.linksTemplate}">
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">
      
        <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
        <a href="{$extraTab.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
        
        <div class="{xen:if {$extraTab.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} {$extraTabId}TabLinks">
          <div class="primaryContent menuHeader">
            <h3>{$extraTab.title}</h3>
            <div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
          </div>
          {xen:raw $extraTab.linksTemplate}
        </div>
      </li>
      <xen:else />
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'PopupClosed'}">
          <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
          <xen:if is="{$extraTab.selected}"><div class="tabLinks"></div></xen:if>
        </li>
      </xen:if>
    </xen:foreach>
    </xen:if>
    
    
    <!-- members -->
    <xen:if is="{$tabs.members}">
      <li class="navTab members {xen:if $tabs.members.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">
      
        <a href="{$tabs.members.href}" class="navLink">{$tabs.members.title}</a>
        <a href="{$tabs.members.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
        
        <div class="{xen:if {$tabs.members.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} membersTabLinks">
          <div class="primaryContent menuHeader">
            <h3>{$tabs.members.title}</h3>
            <div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
          </div>
          <ul class="secondaryContent blockLinksList">
          <xen:hook name="navigation_tabs_members">
            <li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase notable_members}</a></li>
            <xen:if is="{$xenOptions.enableMemberList}"><li><a href="{xen:link members/list}">{xen:phrase registered_members}</a></li></xen:if>
            <li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
            <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
            <xen:if is="{$canViewProfilePosts}"><li><a href="{xen:link find-new/profile-posts}" rel="nofollow">{xen:phrase new_profile_posts}</a></li></xen:if>
          </xen:hook>
          </ul>
        </div>
      </li>
    </xen:if>        
    
    <!-- extra tabs: end -->
    <xen:if is="{$extraTabs.end}">
    <xen:foreach loop="$extraTabs.end" key="$extraTabId" value="$extraTab">
      <xen:if is="{$extraTab.linksTemplate}">
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">
      
        <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
        <a href="{$extraTab.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
        
        <div class="{xen:if {$extraTab.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} {$extraTabId}TabLinks">
          <div class="primaryContent menuHeader">
            <h3>{$extraTab.title}</h3>
            <div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
          </div>
          {xen:raw $extraTab.linksTemplate}
        </div>
      </li>
      <xen:else />
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'PopupClosed'}">
          <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
          <xen:if is="{$extraTab.selected}"><div class="tabLinks"></div></xen:if>
        </li>
      </xen:if>
    </xen:foreach>
    </xen:if>

    <!-- responsive popup -->
    <li class="navTab navigationHiddenTabs Popup PopupControl PopupClosed" style="display:none">  
            
      <a rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget"><span class="menuIcon">{xen:phrase menu}</span></a>
      
      <div class="Menu JsOnly blockLinksList primaryContent" id="NavigationHiddenMenu"></div>
    </li>
      
    
    <!-- no selection -->
    <xen:if is="!{$selectedTab}">
      <li class="navTab selected"><div class="tabLinks"></div></li>
    </xen:if>
    
  </ul>
  
  <xen:if is="{$visitor.user_id}"><xen:include template="navigation_visitor_tab" /></xen:if>
</div>

<span class="helper"></span>
      
    </nav>  
  </div>
</div>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top