Help sửa breadcrumb từ data-vocabulary sang schema

bfdasf1

Private
Tham gia
08/10/2020
Bài viết
3
Được Like
0
Giúp sửa breadcrumb từ http://data-vocabulary.org/Breadcrumb sang schema.org với ạ
mình dùng xen 1.5.9

code breadcrumb của mình :

PHP:
<xen:edithint template="breadcrumb.css" />

<nav>

  <xen:if hascontent="true">
  <ul class="uix_breadCrumb_toggleList">
    <xen:contentcheck>
      <xen:if is="@uix_collapsibleSidebar && {$uix_sidebarInline} && {$uix_canCollapseSidebar}">

        <xen:comment> LOGIC FOR THE SIDEBAR ICON </xen:comment>
        <xen:if is="!{$pageIsRtl}">
          <xen:set var="$actualSidebarLocation" value="{$uix_sidebarLocation}" />
        <xen:else />
          <xen:set var="$actualSidebarLocation">{xen:if $uix_sidebarLocation, '0', '1'}</xen:set>
        </xen:if>

        <xen:if is="{$actualSidebarLocation}">
          <xen:set var="$expandIconClass" value="uix_icon-expandLeftSidebar" />
          <xen:set var="$collapseIconClass" value="uix_icon-collapseLeftSidebar" />
        <xen:else />
          <xen:set var="$expandIconClass" value="uix_icon-expandRightSidebar" />
          <xen:set var="$collapseIconClass" value="uix_icon-collapseRightSidebar" />
        </xen:if>

        <li class="js-sidebarToggle sidebarToggle toggleList_item">
          <a href="#" title="{xen:phrase uix_toggle_sidebar}" class="Tooltip" {xen:if $uix_sidebarLocation, '', 'data-tipclass="flipped"'}>
            <i class="js-sidebarToggleIcon uix_icon uix_icon-sidebarToggle {xen:if '{$visitor.uix_sidebar} > {$uix_currentTimestamp}', '{$expandIconClass}', '{$collapseIconClass}'} uix_icon--fixedWidth"></i>
            <xen:if is="@uix_collapsibleSidebar_usePhrases">
              <span class="sidebarToggle__phrase sidebarToggle__phrase--close">
                {xen:phrase uix_close_sidebar}
              </span>
              <span class="sidebarToggle__phrase sidebarToggle__phrase--open">
                {xen:phrase uix_open_sidebar}
              </span>
            </xen:if>
          </a>
        </li>
      </xen:if>
      <xen:if is="{$canSearch} && @uix_searchPosition == 4"><li class="toggleList_item toggleList_item_search"><xen:include template="search_bar" /></li></xen:if>
    </xen:contentcheck>
  </ul>
  </xen:if>

  <xen:if is="!{$quickNavSelected} AND {$navigation}">
    <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb">
      <xen:if is="{$breadcrumb.node_id}">
        <xen:set var="$quickNavSelected">node-{$breadcrumb.node_id}</xen:set>
      </xen:if>
    </xen:foreach>
  </xen:if>

  <fieldset class="breadcrumb">
  
    <a href="{xen:link misc/quick-navigation-menu, '', 'selected={$quickNavSelected}'}" class="OverlayTrigger jumpMenuTrigger" data-cacheOverlay="true" title="{xen:phrase open_quick_navigation}"><i class="uix_icon uix_icon-sitemap"></i><!--{xen:phrase jump_to}...--></a>

    <div class="boardTitle"><strong>{$xenOptions.boardTitle}</strong></div>

    <span class="crumbs">
      <xen:if is="{$showHomeLink}">
        <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
          <a href="{$homeLink}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}><xen:if is="@uix_breadcrumbHomeIcon"><i class="uix_icon uix_icon-home" title="{xen:phrase home}"></i></xen:if><span class="uix_breadcrumb__home__title">{xen:phrase home}</span></span></a>
          <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span></span>'}</span>
        </span>
      <xen:elseif is="{$selectedTabId} != {$homeTabId}" />
        <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
          <a href="{$homeTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}><xen:if is="@uix_breadcrumbHomeIcon"><i class="uix_icon uix_icon-home" title="{$homeTab.title}"></i></xen:if><span class="uix_breadcrumb__home__title">{$homeTab.title}</span></span></a>
          <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span></span>'}</span>
        </span>
      </xen:if>

      <xen:if is="{$selectedTab}">
        <span class="crust selectedTabCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
          <a href="{$selectedTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}><xen:if is="@uix_breadcrumbHomeIcon && {$selectedTabId} == {$homeTabId} && !{$showHomeLink}"><i class="uix_icon uix_icon-home" title="{$selectedTab.title}"></i><xen:else />{$selectedTab.title}</xen:if></span></a>
          <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span>&gt;</span>'}</span>
        </span>
      </xen:if>

      <xen:if is="{$navigation}">
        <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb" i="$i" count="$count">
          <span class="crust"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
            <a href="{xen:raw $breadcrumb.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{xen:raw $breadcrumb.value}</span></a>
            <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span>&gt;</span>'}</span>
          </span>
        </xen:foreach>
      </xen:if>
    </span>
  </fieldset>
</nav>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom