Help sửa breadcrumb từ data-vocabulary sang schema

bfdasf1

Private
Tham gia
08/10/2020
Bài viết
3
Được Like
0
Giúp sửa breadcrumb từ http://data-vocabulary.org/Breadcrumb sang schema.org với ạ
mình dùng xen 1.5.9

code breadcrumb của mình :

PHP:
<xen:edithint template="breadcrumb.css" />

<nav>

  <xen:if hascontent="true">
  <ul class="uix_breadCrumb_toggleList">
    <xen:contentcheck>
      <xen:if is="@uix_collapsibleSidebar && {$uix_sidebarInline} && {$uix_canCollapseSidebar}">

        <xen:comment> LOGIC FOR THE SIDEBAR ICON </xen:comment>
        <xen:if is="!{$pageIsRtl}">
          <xen:set var="$actualSidebarLocation" value="{$uix_sidebarLocation}" />
        <xen:else />
          <xen:set var="$actualSidebarLocation">{xen:if $uix_sidebarLocation, '0', '1'}</xen:set>
        </xen:if>

        <xen:if is="{$actualSidebarLocation}">
          <xen:set var="$expandIconClass" value="uix_icon-expandLeftSidebar" />
          <xen:set var="$collapseIconClass" value="uix_icon-collapseLeftSidebar" />
        <xen:else />
          <xen:set var="$expandIconClass" value="uix_icon-expandRightSidebar" />
          <xen:set var="$collapseIconClass" value="uix_icon-collapseRightSidebar" />
        </xen:if>

        <li class="js-sidebarToggle sidebarToggle toggleList_item">
          <a href="#" title="{xen:phrase uix_toggle_sidebar}" class="Tooltip" {xen:if $uix_sidebarLocation, '', 'data-tipclass="flipped"'}>
            <i class="js-sidebarToggleIcon uix_icon uix_icon-sidebarToggle {xen:if '{$visitor.uix_sidebar} > {$uix_currentTimestamp}', '{$expandIconClass}', '{$collapseIconClass}'} uix_icon--fixedWidth"></i>
            <xen:if is="@uix_collapsibleSidebar_usePhrases">
              <span class="sidebarToggle__phrase sidebarToggle__phrase--close">
                {xen:phrase uix_close_sidebar}
              </span>
              <span class="sidebarToggle__phrase sidebarToggle__phrase--open">
                {xen:phrase uix_open_sidebar}
              </span>
            </xen:if>
          </a>
        </li>
      </xen:if>
      <xen:if is="{$canSearch} && @uix_searchPosition == 4"><li class="toggleList_item toggleList_item_search"><xen:include template="search_bar" /></li></xen:if>
    </xen:contentcheck>
  </ul>
  </xen:if>

  <xen:if is="!{$quickNavSelected} AND {$navigation}">
    <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb">
      <xen:if is="{$breadcrumb.node_id}">
        <xen:set var="$quickNavSelected">node-{$breadcrumb.node_id}</xen:set>
      </xen:if>
    </xen:foreach>
  </xen:if>

  <fieldset class="breadcrumb">
  
    <a href="{xen:link misc/quick-navigation-menu, '', 'selected={$quickNavSelected}'}" class="OverlayTrigger jumpMenuTrigger" data-cacheOverlay="true" title="{xen:phrase open_quick_navigation}"><i class="uix_icon uix_icon-sitemap"></i><!--{xen:phrase jump_to}...--></a>

    <div class="boardTitle"><strong>{$xenOptions.boardTitle}</strong></div>

    <span class="crumbs">
      <xen:if is="{$showHomeLink}">
        <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
          <a href="{$homeLink}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}><xen:if is="@uix_breadcrumbHomeIcon"><i class="uix_icon uix_icon-home" title="{xen:phrase home}"></i></xen:if><span class="uix_breadcrumb__home__title">{xen:phrase home}</span></span></a>
          <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span></span>'}</span>
        </span>
      <xen:elseif is="{$selectedTabId} != {$homeTabId}" />
        <span class="crust homeCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
          <a href="{$homeTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}><xen:if is="@uix_breadcrumbHomeIcon"><i class="uix_icon uix_icon-home" title="{$homeTab.title}"></i></xen:if><span class="uix_breadcrumb__home__title">{$homeTab.title}</span></span></a>
          <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span></span>'}</span>
        </span>
      </xen:if>

      <xen:if is="{$selectedTab}">
        <span class="crust selectedTabCrumb"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
          <a href="{$selectedTab.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}><xen:if is="@uix_breadcrumbHomeIcon && {$selectedTabId} == {$homeTabId} && !{$showHomeLink}"><i class="uix_icon uix_icon-home" title="{$selectedTab.title}"></i><xen:else />{$selectedTab.title}</xen:if></span></a>
          <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span>&gt;</span>'}</span>
        </span>
      </xen:if>

      <xen:if is="{$navigation}">
        <xen:foreach loop="$navigation" value="$breadcrumb" i="$i" count="$count">
          <span class="crust"{xen:if $microdata, ' itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"'}>
            <a href="{xen:raw $breadcrumb.href}" class="crumb"{xen:if $microdata, ' rel="up" itemprop="url"'}><span{xen:if $microdata, ' itemprop="title"'}>{xen:raw $breadcrumb.value}</span></a>
            <span class="arrow">{xen:if @uix_breadcrumbSeparators, '<i class="uix_icon uix_icon-breadcrumbSeparator"></i>', '<span>&gt;</span>'}</span>
          </span>
        </xen:foreach>
      </xen:if>
    </span>
  </fieldset>
</nav>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom