Widget Recent Thread XenPorta 2 Rich Usernames và màu sắc READ/UNREAD

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Widget Recent Thread XenPorta 2 Rich Usernames và màu sắc READ/UNREAD

Nếu bạn muốn block Recent Thread Sidebar Xenporta 2 có Read và Unread với mỗi tiêu đề là một màu sắc khác nhau, cũng như css của tên người dùng, đây là code bạn cần.

Vào EWRwidget_Threads
Và tìm code sau:
Mã:
<xen:foreach loop="$wUncached" value="$thread">
          <li class="profilePostListItem">
         
            <xen:avatar user="$thread" size="s" img="true" />
           
            <div class="messageInfo">
              <div class="messageContent">
                <a href="{xen:link "threads{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', '/unread'}", $thread}"
                  title="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', {xen:phrase go_to_first_unread_message}}"
                  class="{xen:if $thread.hasPreview, PreviewTooltip}"
                  data-previewUrl="{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}">{xen:helper snippet, $thread.title, 50}</a>
              </div>
             
              <div class="messageMeta muted">
                <a href="{xen:link members, $thread.lastPostInfo}">{$thread.lastPostInfo.username}</a> :
                <a href="{xen:link 'posts', $thread.lastPostInfo}" title="{xen:phrase go_to_last_message}" class="dateTime"><xen:datetime time="$thread.lastPostInfo.post_date" /></a>
              </div>
            </div>
          </li>
        </xen:foreach>

Thay đổi thành:
Mã:
<xen:foreach loop="$wUncached" value="$thread">
          <li class="profilePostListItem">
         
            <xen:avatar user="$thread" size="s" img="true" />
           
            <div class="messageInfo">
              <div class="messageContent">
                <a href="{xen:link "threads{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', '/unread'}", $thread}"
                  title="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', {xen:phrase go_to_first_unread_message}}"
                  class="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', 'un'}readThreadTitle {xen:if $thread.hasPreview, PreviewTooltip}"
                  data-previewUrl="{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}">{xen:helper snippet, $thread.title, 50}</a>
              </div>
             
              <div class="messageMeta muted">
                <a href="{xen:link members, $thread.lastPostInfo}"><xen:username user="$thread.lastPostInfo" rich="true" /></a> :
                <a href="{xen:link 'posts', $thread.lastPostInfo}" title="{xen:phrase go_to_last_message}" class="dateTime"><xen:datetime time="$thread.lastPostInfo.post_date" /></a>
              </div>
            </div>
          </li>
        </xen:foreach>

Sau đó đến Extra.css:
Mã:
.readThreadTitle {
   color:(whatever color you want);
}

.unreadThreadTitle {
    color:(whatever color you want);
}

exampleedit.PNG

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

aiquoc

Gefreiter
Tham gia
29/07/2015
Bài viết
96
Được Like
23
Widget Recent Thread XenPorta 2 Rich Usernames và màu sắc READ/UNREAD

Nếu bạn muốn block Recent Thread Sidebar Xenporta 2 có Read và Unread với mỗi tiêu đề là một màu sắc khác nhau, cũng như css của tên người dùng, đây là code bạn cần.

Vào EWRwidget_Threads
Và tìm code sau:
Mã:
<xen:foreach loop="$wUncached" value="$thread">
          <li class="profilePostListItem">
         
            <xen:avatar user="$thread" size="s" img="true" />
           
            <div class="messageInfo">
              <div class="messageContent">
                <a href="{xen:link "threads{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', '/unread'}", $thread}"
                  title="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', {xen:phrase go_to_first_unread_message}}"
                  class="{xen:if $thread.hasPreview, PreviewTooltip}"
                  data-previewUrl="{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}">{xen:helper snippet, $thread.title, 50}</a>
              </div>
             
              <div class="messageMeta muted">
                <a href="{xen:link members, $thread.lastPostInfo}">{$thread.lastPostInfo.username}</a> :
                <a href="{xen:link 'posts', $thread.lastPostInfo}" title="{xen:phrase go_to_last_message}" class="dateTime"><xen:datetime time="$thread.lastPostInfo.post_date" /></a>
              </div>
            </div>
          </li>
        </xen:foreach>

Thay đổi thành:
Mã:
<xen:foreach loop="$wUncached" value="$thread">
          <li class="profilePostListItem">
         
            <xen:avatar user="$thread" size="s" img="true" />
           
            <div class="messageInfo">
              <div class="messageContent">
                <a href="{xen:link "threads{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', '/unread'}", $thread}"
                  title="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', {xen:phrase go_to_first_unread_message}}"
                  class="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', 'un'}readThreadTitle {xen:if $thread.hasPreview, PreviewTooltip}"
                  data-previewUrl="{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}">{xen:helper snippet, $thread.title, 50}</a>
              </div>
             
              <div class="messageMeta muted">
                <a href="{xen:link members, $thread.lastPostInfo}"><xen:username user="$thread.lastPostInfo" rich="true" /></a> :
                <a href="{xen:link 'posts', $thread.lastPostInfo}" title="{xen:phrase go_to_last_message}" class="dateTime"><xen:datetime time="$thread.lastPostInfo.post_date" /></a>
              </div>
            </div>
          </li>
        </xen:foreach>

Sau đó đến Extra.css:
Mã:
.readThreadTitle {
   color:(whatever color you want);
}

.unreadThreadTitle {
    color:(whatever color you want);
}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
Phần này mình có thể cho hiển thị bên portal không bạn?
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
portal 1 khác portal 2 nha bạn, nên không thể
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom