Other Widget RecentMedia cho add-on XenMedio (Media) trên WidgetFramework

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Widget RecentMedia cho add-on XenMedio (Media) trên WidgetFramework 1
 1. Cài đặt XenMedio (Media).
 2. Cài đặt Widget Framework
 3. Cài đặt XenFacil's WidgetFramework Renderers
 4. Tải lên các thư mục và tập tin trong thư mục 'upload' lên thư mục gốc cài đặt Xenforo.
 5. Bạn cần cấu hình tùy chỉnh XenFacil's WidgetFramework Renderers với EWRmedio_MediaRecentWidget và lưu thay đổi.
 6. Chỉnh sửa và thay thế tất cả trong template EWRblock_MediaRecent bằng đoạn code sau
  Mã:
  <xen:requiere css="EWRmedio.css" />
  <xen:require css="member_list.css" />
  
  <div class="section">
    <div class="secondaryContent mediaSmall" id="mediaRecent">
      <h3><a href="{xen:link media}">{xen:phrase recent_media}</a></h3>
  
      <xen:if hascontent="true">
      <ul>
        <xen:contentcheck>
        <xen:foreach loop="$MediaRecent" value="$media">
          <li>
            <div class="mediaContent">
              <div class="image">
  
                <xen:if is="{$media.service_media} == 'gallery'">
                  <div class="overlays overBtmL"><b>{xen:phrase x_images, 'count={$media.media_duration}'}</b></div>
                <xen:else />
                  <div class="overlays overBtmR"><b><xen:if is="{$media.media_hours}">{$media.media_hours}:</xen:if>{$media.media_minutes}:{$media.media_seconds}</b></div>
                </xen:if>
  
                <a href="{xen:link 'full:media', $media}"><img src="{xen:if {xen:helper medio, $media}, '{xen:helper medio, $media}', '/data/media/{$media.media_id}.jpg'}" {xen:if {xen:helper medio, $media}, '', 'style="width:110px; height:62px;"'} border="0" alt="{$media.media_title}" /></a>
              </div>
              <div class="title">
                <a href="{xen:link 'full:media', $media}">{$media.media_title}</a>
              </div>
            </div>
          </li>
        </xen:foreach>
        </xen:contentcheck>
      </ul>
      </xen:if>
  
      <xen:if is="{$option.search}">
      <div class="findMember">
        <form action="{xen:link 'search/search'}" method="post" class="AutoValidator" data-optInOut="optIn" data-redirect="true">
          <input type="search" name="keywords" class="textCtrl" placeholder="{xen:phrase search_media}..." results="0" title="{xen:phrase enter_your_search_and_hit_enter}" id="searchBar_keywords" value="{$search.keywords}" />
          <input type="hidden" name="type" value="media" />
          <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
        </form>
      </div>
      </xen:if>
    </div>
  </div>
 7. ACP -> Appareance -> Add Widget -> Chọn Render MediaCloud và thiết lập các phần còn lại như bạn muốn.
46.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • MediaRecentWidget.zip
  898 bytes · Lượt xem: 13

quanken

Private
Tham gia
23/04/2015
Bài viết
40
Được Like
10
Widget RecentMedia cho add-on XenMedio (Media) trên WidgetFramework 1
 1. Cài đặt XenMedio (Media).
 2. Cài đặt Widget Framework
 3. Cài đặt XenFacil's WidgetFramework Renderers
 4. Tải lên các thư mục và tập tin trong thư mục 'upload' lên thư mục gốc cài đặt Xenforo.
 5. Bạn cần cấu hình tùy chỉnh XenFacil's WidgetFramework Renderers với EWRmedio_MediaRecentWidget và lưu thay đổi.
 6. Chỉnh sửa và thay thế tất cả trong template EWRblock_MediaRecent bằng đoạn code sau
  Mã:
  <xen:requiere css="EWRmedio.css" />
  <xen:require css="member_list.css" />
  
  <div class="section">
    <div class="secondaryContent mediaSmall" id="mediaRecent">
      <h3><a href="{xen:link media}">{xen:phrase recent_media}</a></h3>
  
      <xen:if hascontent="true">
      <ul>
        <xen:contentcheck>
        <xen:foreach loop="$MediaRecent" value="$media">
          <li>
            <div class="mediaContent">
              <div class="image">
  
                <xen:if is="{$media.service_media} == 'gallery'">
                  <div class="overlays overBtmL"><b>{xen:phrase x_images, 'count={$media.media_duration}'}</b></div>
                <xen:else />
                  <div class="overlays overBtmR"><b><xen:if is="{$media.media_hours}">{$media.media_hours}:</xen:if>{$media.media_minutes}:{$media.media_seconds}</b></div>
                </xen:if>
  
                <a href="{xen:link 'full:media', $media}"><img src="{xen:if {xen:helper medio, $media}, '{xen:helper medio, $media}', '/data/media/{$media.media_id}.jpg'}" {xen:if {xen:helper medio, $media}, '', 'style="width:110px; height:62px;"'} border="0" alt="{$media.media_title}" /></a>
              </div>
              <div class="title">
                <a href="{xen:link 'full:media', $media}">{$media.media_title}</a>
              </div>
            </div>
          </li>
        </xen:foreach>
        </xen:contentcheck>
      </ul>
      </xen:if>
  
      <xen:if is="{$option.search}">
      <div class="findMember">
        <form action="{xen:link 'search/search'}" method="post" class="AutoValidator" data-optInOut="optIn" data-redirect="true">
          <input type="search" name="keywords" class="textCtrl" placeholder="{xen:phrase search_media}..." results="0" title="{xen:phrase enter_your_search_and_hit_enter}" id="searchBar_keywords" value="{$search.keywords}" />
          <input type="hidden" name="type" value="media" />
          <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
        </form>
      </div>
      </xen:if>
    </div>
  </div>
 7. ACP -> Appareance -> Add Widget -> Chọn Render MediaCloud và thiết lập các phần còn lại như bạn muốn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
Em add rồi mà nó có mỗi cái khung, nó éo hiện ra video mặc dù có :( demo: https://diablo.vn/
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom