Released XenForo 2.0.0 Release Candidate 2 | Add-ons Released | xenforo việt nam

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
XenForo 2.0.0 Release Candidate 2 | Add-ons Released | xenforo việt nam

Today, we continue the release candidate stage of 2.0 with Release Candidate 2

After a number of beta releases, the functionality of the product should be complete and the rate of bugs being reported (should) slow to a trickle, allowing the development team to work through the backlog and reduce the number of bugs to a handful. We have now reached this point in the development of XenForo 2.0, so the time is right to produce a release candidate.

This means that the software is proposed as stable, and a period of time is allowed to verify the proposal. If no major bugs are found during that period, the software will be released as 2.0.0. If bugs are found that are considered sufficiently important to delay the release, we will see a further release candidate. This process continues until no significant bugs are discovered during the probation period for the latest release candidate.

We recommend that all customers running previous 2.0 versions now upgrade to Release Candidate 2.

Once again, please pay attention to the following warnings:

XenForo 2.0 is a significant upgrade from 1.x. Add-ons and customizations made for XenForo 1.x will not be compatible. Style customizations will need to be redone and will not be maintained after the upgrade. We strongly recommend you make a backup before attempting an upgrade.

This is pre-release software. It is not officially supported. We do not recommend running it in production.

All customers with active licenses may now download the new version from the customer area.

Download XenForo 2.0.0 Release Candidate 2
-o-
Download Official Add-ons

Requirements

Important: please always use corresponding versions of the official add-ons with the XenForo 2.0.0 pre-releases. If you choose to use the release candidate releases, you should always use the most recent version of all components.

Please note that XenForo 2.0 has higher system requirements than XenForo 1.x. We will be updating the requirements test script in the near future to reflect this. The following are minimum requirements:
 • PHP 5.4 or newer
 • MySQL 5.5 and newer
 • All of the official add-ons require XenForo 2.0.
 • Enhanced Search requires at least Elasticsearch 2.0.

Installation and Upgrade Instructions for XenForo 2.0

Full details for how to install and upgrade XenForo can be found in the XenForo Manual. While XenForo 2 has a different appearance compared to XenForo 1, the installation and upgrade process is largely unchanged.

Installation, Upgrading and Configuration of Add-ons

To upgrade or install these add-ons, you should upload the contents of the upload folder (not the upload folder itself) to the root XenForo directory. It is important that the files you upload are "merged" with the existing files on your server; no files on the server should be deleted as part of your upload.

Once uploaded, head to the add-ons section of your control panel. The add-ons should be listed as installable or upgradable. If they are not, please confirm that you uploaded them to the correct location.

Please remember that this is pre-release software. It contains known bugs and incomplete functionality. We do not recommend or support running pre-release software in a production environment. Support for release candidate releases is limited to questions here on the community forums.

Hôm nay, chúng tôi tiếp tục giai đoạn phát hành ứng dụng 2.0 với Release Candidate 2

Sau khi một số bản phát hành beta, tính năng của sản phẩm nên được hoàn thành và tỷ lệ lỗi được báo cáo (phải) chậm để giọt, cho phép nhóm phát triển để làm việc thông qua các backlog và giảm số lượng lỗi cho một số ít. Bây giờ chúng ta đã đạt đến thời điểm này trong sự phát triển của XenForo 2.0, do đó, thời gian là đúng để sản xuất một ứng cử viên phát hành.

Điều này có nghĩa là phần mềm được đề xuất là ổn định, và một khoảng thời gian được phép xác minh đề xuất. Nếu không có lỗi chính được tìm thấy trong thời gian đó, phần mềm sẽ được phát hành như 2.0.0. Nếu lỗi được phát hiện được coi là đủ quan trọng để trì hoãn việc phát hành, chúng tôi sẽ thấy một ứng cử viên tiếp tục phát hành. Quá trình này tiếp tục cho đến khi không có lỗi nào đáng kể được phát hiện trong thời gian thử thách cho ứng viên mới nhất.

Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng đang chạy các phiên bản 2.0 trước đây sẽ nâng cấp lên Ứng Viên 2.

Một lần nữa, hãy chú ý đến các cảnh báo sau:

XenForo 2.0 là một nâng cấp đáng kể từ 1.x. Tiện ích và tùy chỉnh được thực hiện cho XenForo 1.x sẽ không tương thích. Tùy chỉnh kiểu dáng sẽ cần phải được làm lại và sẽ không được duy trì sau khi nâng cấp. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện sao lưu trước khi thử nâng cấp.

Đây là phần mềm trước khi phát hành. Nó không được hỗ trợ chính thức. Chúng tôi không khuyên bạn nên chạy nó trong sản xuất.

Tất cả khách hàng có giấy phép hoạt động bây giờ có thể tải xuống phiên bản mới từ khu vực khách hàng.

Tải XenForo 2.0.0 Release Candidate 2
-o-
về chính thức của Add-ons

Yêu cầu

Quan trọng: vui lòng luôn sử dụng các phiên bản tương ứng của các tiện ích bổ sung chính thức với phiên bản trước của XenForo 2.0.0. Nếu bạn chọn sử dụng bản phát hành bản phát hành, bạn nên luôn luôn sử dụng phiên bản mới nhất của tất cả các thành phần.

Xin lưu ý rằng XenForo 2.0 có yêu cầu hệ thống cao hơn XenForo 1.x. Chúng tôi sẽ cập nhật kịch bản thử nghiệm yêu cầu trong tương lai gần để phản ánh điều này. Sau đây là các yêu cầu tối thiểu:
 • PHP 5.4 trở lên
 • MySQL 5.5 trở lên
 • Tất cả các add-on chính thức yêu cầu XenForo 2.0.
 • Tìm kiếm Nâng cao đòi hỏi ít nhất là Elasticsearch 2.0.

Hướng dẫn cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2.0

Thông tin đầy đủ về cách cài đặt và nâng cấp XenForo có thể được tìm thấy trong Sổ tay XenForo . Trong khi XenForo 2 có ngoại hình khác với XenForo 1, quá trình cài đặt và nâng cấp hầu như không thay đổi.

Cài đặt, Nâng cấp và Cấu hình Tiện ích

Để nâng cấp hoặc cài đặt các tiện ích này, bạn phải tải lên các nội dung của thư mục tải lên (không phải thư mục tải lên chính nó) vào thư mục gốc của XenForo. Điều quan trọng là các tệp bạn tải lên được "hợp nhất" với các tệp hiện có trên máy chủ của bạn; không có tệp trên máy chủ phải được xóa như là một phần của tệp tải lên của bạn.

Sau khi được tải lên, hãy tới phần tiện ích của bảng điều khiển của bạn. Các tiện ích nên được liệt kê là có thể cài đặt hoặc nâng cấp được. Nếu không, hãy xác nhận rằng bạn đã tải chúng lên đúng vị trí.

Hãy nhớ rằng đây là phần mềm trước khi phát hành . Nó chứa các lỗi đã biết và chức năng không đầy đủ. Chúng tôi không khuyên bạn hoặc hỗ trợ chạy phần mềm trước khi phát hành trong môi trường sản xuất. Hỗ trợ phát hành ứng viên phát hành được giới hạn trong các câu hỏi ở đây trên các diễn đàn cộng đồng.
 

Đính kèm

 • xenforo_2.0.0-Release-Candidate-2_full.zip
  7.6 MB · Lượt xem: 68
 • xenforo_2.0.0-Release-Candidate-2_upgrade.zip
  7.6 MB · Lượt xem: 20

quick87

Corporal
Tham gia
10/12/2016
Bài viết
113
Được Like
62
XenForo 2.0.0 Release Candidate 2 | Add-ons Released | xenforo việt nam

Today, we continue the release candidate stage of 2.0 with Release Candidate 2

After a number of beta releases, the functionality of the product should be complete and the rate of bugs being reported (should) slow to a trickle, allowing the development team to work through the backlog and reduce the number of bugs to a handful. We have now reached this point in the development of XenForo 2.0, so the time is right to produce a release candidate.

This means that the software is proposed as stable, and a period of time is allowed to verify the proposal. If no major bugs are found during that period, the software will be released as 2.0.0. If bugs are found that are considered sufficiently important to delay the release, we will see a further release candidate. This process continues until no significant bugs are discovered during the probation period for the latest release candidate.

We recommend that all customers running previous 2.0 versions now upgrade to Release Candidate 2.

Once again, please pay attention to the following warnings:

XenForo 2.0 is a significant upgrade from 1.x. Add-ons and customizations made for XenForo 1.x will not be compatible. Style customizations will need to be redone and will not be maintained after the upgrade. We strongly recommend you make a backup before attempting an upgrade.

This is pre-release software. It is not officially supported. We do not recommend running it in production.

All customers with active licenses may now download the new version from the customer area.

Download XenForo 2.0.0 Release Candidate 2
-o-
Download Official Add-ons

Requirements

Important: please always use corresponding versions of the official add-ons with the XenForo 2.0.0 pre-releases. If you choose to use the release candidate releases, you should always use the most recent version of all components.

Please note that XenForo 2.0 has higher system requirements than XenForo 1.x. We will be updating the requirements test script in the near future to reflect this. The following are minimum requirements:
 • PHP 5.4 or newer
 • MySQL 5.5 and newer
 • All of the official add-ons require XenForo 2.0.
 • Enhanced Search requires at least Elasticsearch 2.0.

Installation and Upgrade Instructions for XenForo 2.0

Full details for how to install and upgrade XenForo can be found in the XenForo Manual. While XenForo 2 has a different appearance compared to XenForo 1, the installation and upgrade process is largely unchanged.

Installation, Upgrading and Configuration of Add-ons

To upgrade or install these add-ons, you should upload the contents of the upload folder (not the upload folder itself) to the root XenForo directory. It is important that the files you upload are "merged" with the existing files on your server; no files on the server should be deleted as part of your upload.

Once uploaded, head to the add-ons section of your control panel. The add-ons should be listed as installable or upgradable. If they are not, please confirm that you uploaded them to the correct location.

Please remember that this is pre-release software. It contains known bugs and incomplete functionality. We do not recommend or support running pre-release software in a production environment. Support for release candidate releases is limited to questions here on the community forums.

Cảm ơn @THB !
Update thôi anh em..
 
 • Like
Reactions: THB

onlyonelove

MasterCorporal
Tham gia
03/11/2015
Bài viết
367
Được Like
213
chắc sắp sửa có bản chính thức rồi. mà các addon của AndyB như similar thread, convert image ở xf1 thì free mà lên xf2 hết free, chán vcl
 
 • Like
Reactions: THB

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
sài free hoài vậy bác, góp tý $ cho ng ta phát triển nữa chứ? hiii
 

onlyonelove

MasterCorporal
Tham gia
03/11/2015
Bài viết
367
Được Like
213
cũng muốn góp, mà k có điều kiện, domain gần tới ngày gia hạn còn chưa có tiền đóng
 
 • Like
Reactions: THB

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
thì làm sao cho có điều kiện chứ? ai cũng có lý do hết. hiii
 

onlyonelove

MasterCorporal
Tham gia
03/11/2015
Bài viết
367
Được Like
213
điều kiện cần làm site ra tiền rồi đủ tiền mua bản quyền
 
 • Like
Reactions: THB

Vin696

Gefreiter
Tham gia
10/02/2016
Bài viết
62
Được Like
48
Chắc sắp có final rồi nhỉ? Beta hoài ko muốn rớ.
 
 • Like
Reactions: THB

boyzone09x

Private
Tham gia
03/05/2015
Bài viết
44
Được Like
35
dùng xen null trên host namecheap đc ko các bác nhỉ, nhân dịp black friday đang định mua
 
 • Like
Reactions: THB

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
host nước ngoài thì đa số là ko đc
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom