Other Xin cách tạo responsive cho xenporta cho code sau

snacker12

Gefreiter
Tham gia
24/05/2018
Bài viết
86
Được Like
26
Đây là code mà e kiếm đc nhưng khi cài nên xem trên mobile nó bị mất chữ và hình ảnh
Nhờ các cao nhân chỉnh giúp e cái e kết cái này
EWRblock_RecentNews
<xen:require css="message_user_info.css" />
<xen:require css="bb_code.css" />
<xen:require css="EWRblock_RecentNews.css" />
<div id="recentNews">
<xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
<div class="content_container" id="{$news.thread_id}">
<div id="VQ_DT" class="content_threadtitle">
<div style="float: right; white-space: nowrap;">
<xen:if is="{$visitor.permissions.EWRporta.canPromote}">
&nbsp; (<a href="{xen:link 'threads/edit', $news}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase edit}</a>)
</xen:if>
</div>
<h2 title="{$news.title}"><a href="{xen:link threads, $news}" class="newsTitle">{xen:helper threadPrefix, $news}{$news.title}</a></h2>
</div>
<div class="content_threadinfo">
<span class="user"><a href="{xen:link members, $news}">{$news.username}</a></span>
<span class="time">{xen:time $news.post_date, 'absolute'}</span>
<span class="view">{xen:number $news.view_count}</span>
<span class="reply">{xen:number $news.reply_count}</span>
<span class="like">{xen:number $news.first_post_likes}</span>
</div>
<div class="content_threadcontent">
<xen:if is="{$news.promote_icon} != 'disabled'">
<xen:if hascontent="true">
<div class="imgrcn">
<div class="avatarHolder">
<xen:contentcheck>
<xen:if is="{$news.attach}">
<a href="{xen:link threads, $news}"><img src="{$news.attach.thumbnailUrl}" title="{$news.title}" alt="{xen:helper stripHtml,{xen:helper Tinhte_XenTag_getImplodedTagsFromThread, $news, 1}}" style="width: 400px;" /></a>
<xen:elseif is="{$news.medio}" />
<div style="text-align: center;">
<a href="{xen:link threads, $news}" class="imgrcn"><img alt="{xen:helper stripHtml,{xen:helper Tinhte_XenTag_getImplodedTagsFromThread, $news, 1}}" title="{$news.title}" src="{xen:helper medio, $news.medio}" width="320" height="180" /></a>
</div>
<xen:elseif is="{$news.image}" />
<a href="{xen:link threads, $news}"><img title="{$news.title}" src="{$news.image}" alt="{xen:helper stripHtml,{xen:helper Tinhte_XenTag_getImplodedTagsFromThread, $news, 1}}" style="max-width: 500px;" /></a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$news" size="l" itemprop="photo" />
</xen:if>
</xen:contentcheck>
</div>
</div>
</xen:if>
</xen:if>
<div class="messageContent baseHtml">
<div class="newsText"><xen:set var="$leti">{xen:raw $news.messageHtml}</xen:set>{xen:helper stripHtml, $leti}</div>
<div class="clearFix"></div>
</div>
<div class="content_threadtools">
<xen:if is="{$option.social}">
<xen:if hascontent="true">
<div class="sharePage">
<xen:require css="share_page.css" />
<xen:contentcheck>
<xen:hook name="recentnews_share_page_options" params="{xen:array 'url={xen:link canonical:threads, $news}'}">
<xen:if is="{$xenOptions.tweet.enabled}">
<div class="tweet shareControl">
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button"
data-count="horizontal"
data-lang="{xen:helper twitterLang, $visitorLanguage.language_code}"
data-url="{xen:link canonical:threads, $news}"
{xen:if {$news.title}, 'data-text="{$news.title}"'}
{xen:if {$xenOptions.tweet.via}, 'data-via="{$xenOptions.tweet.via}"'}
{xen:if {$xenOptions.tweet.related}, 'data-related="{$xenOptions.tweet.related}"'}>{xen:phrase tweet}</a>
</div>
</xen:if>
<xen:if is="{$xenOptions.plusone}">
<div class="plusone shareControl">
<div class="g-plusone" data-size="medium" data-count="true" data-href="{xen:link canonical:threads, $news}" data-lang="{$visitorLanguage.language_code}"></div>
</div>
</xen:if>
<xen:if is="{$xenOptions.facebookLike}">
<div class="facebookLike shareControl">
<xen:container var="$facebookSdk">1</xen:container>
<fb:like href="{xen:link canonical:threads, $news}" layout="button_count" action="{$xenOptions.facebookLikeAction}" font="trebuchet ms" colorscheme="@fbColorScheme"></fb:like>
</div>
</xen:if>
</xen:hook>
</xen:contentcheck>
</div>
</xen:if>
<xen:else />
<div class="categories">
<ul>
<xen:if is="{$visitor.permissions.EWRporta.canPromote}">
<a href="{xen:link 'threads/category', $news}" class="button OverlayTrigger">+</a>
</xen:if>
<xen:foreach loop="$news.categories" value="$subCat">
<li><a href="{xen:link 'articles', $subCat}" class="button">{$subCat.category_name}</a></li>
</xen:foreach>
</ul>
</div>
</xen:if>
<div class="continue">
<a class="content_readmore" href="{xen:link threads, $news}">
<div class="redirect"></div>
{xen:phrase continue_reading}
</a>
</div>
</div>
</div>

</div>
</xen:foreach>
<xen:if hascontent="true">
<div class="section sectionMain">
<xen:contentcheck>
<xen:if is="{$option.pagenav} && {$option.count} > {$option.limit}">
<xen:if is="{$category}">
<xen:pagenav link="articles" linkdata="{$category}" page="{$page}" perpage="{$option.limit}" total="{$option.count}" />
<xen:else />
<xen:pagenav link="portal" page="{$page}" perpage="{$option.limit}" total="{$option.count}" />
</xen:if>
</xen:if>
</xen:contentcheck>
</div>
</xen:if>
</div>
EWRblock_RecentNews.css
.content_container {
margin-top: 5px;
padding: 5px;
background-color: #FFF;
box-shadow: 0 0 6px #EBEBEB;
}

.content_threadtitle {
font-family: Arial,Tahoma,sans-serif;
font-size: 13pt;
font-weight: normal;
color: #2b2b2b;
text-align: left;
display: block;
padding: 8px;
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
background-color: #176093;
margin: -6px -5px;
margin-bottom: 0px;
color: #FFF;
}

.content_threadtitle h2 {
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
}

.content_threadtitle a:hover {
text-decoration: none;
color: #EEE;
}

.content_threadtitle a {
color: #FFF;
text-decoration: none;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
}

.content_threadtools .continue {
float: right;
}

.content_threadtools .sharePage {
float: left;
}

.content_threadinfo {
display: block;
font-family: Tahoma,Arial,sans-serif;
font-size: 12px;
font-weight: normal;
color: #999999;
text-align: left;
margin: 0px -5px;
padding: 8px 5px 7px 9px;
position: relative;
background-color: #EAF3FB;
}

.content_threadtools {
display: block;
margin: 0;
max-height: 25px;
overflow: hidden;
margin-top: 10px;
}

.content_threadtools .content_readmore {
display: block !important;
background-color: #FFB636;
color: #FFF !important;
padding: 5px 10px !important;
margin: -2px 0 0 0;
float: right !important;
text-decoration: none;
}

.content_threadcontent {
display: block;
text-align: justify;
margin-top: 17px;
margin-bottom: 5px;
font-family: Arial,Tahoma,sans-serif;
font-size: 15px;
font-weight: normal;
color: #333333;
line-height: 1.4;
padding: 0 10px;
}

content_container img {
text-align: center;
max-width: 600px;
}

.avatarHolder {
text-align: center;
}

.content_threadinfo .user,.content_threadinfo .time,.content_threadinfo .view,.content_threadinfo .reply,.content_threadinfo .like {
display: inline-block;
background: url("https://s5.upanh.pro/2019/08/27/homeicon.png") no-repeat;
padding: 3px 0 0 24px;
margin: 0 10px 0 0;
height: 20px;
color: #999 !important;
}

.content_threadinfo .user {
background-position: 0 0;
}

.content_threadinfo .user a {
color: #999;
}

.content_threadinfo .user a:hover {
color: #FF5302;
}

.content_threadinfo .time {
background-position: 0 -32px;
}

.content_threadinfo .view {
padding-left: 32px;
background-position: 0 -57px;
}

.content_threadinfo .reply {
background-position: 0 -84px;
}

.content_threadinfo .like {
background-position: 0 -111px;
}

.avatar .img.l {
width: 192px;
height: 192px;
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

.imgrcn {
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

#content.EWRporta_Portal .titleBar {
display: none;
}
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom