translation

 1. PVS

  Language Russian translation of About Me - Bản dịch tiếng Nga cho About Me

  Russian translation of About Me - Bản dịch tiếng Nga cho About Me 1.0.2-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on About Me, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on About Me trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 2. PVS

  Language Russian translation of Conversations Access - Bản dịch tiếng Nga cho Conversations Access

  Russian translation of Conversations Access - Bản dịch tiếng Nga cho Conversations Access 1.0.2-LP-RUS-1.1 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Conversations Access, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Conversations Access trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao...
 3. PVS

  Language Russian translation of TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Nga cho TaigaChat Pro

  Russian translation of TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Nga cho TaigaChat Pro 1.2.1-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on TaigaChat Pro, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on TaigaChat Pro trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 4. PVS

  Language Russian translation of Friends - Bản dịch tiếng Nga cho Friends

  Russian translation of Friends - Bản dịch tiếng Nga cho Friends 1.0.6b-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Friends, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Friends trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 5. PVS

  Language Russian translation of Mark Posts as Best Answer - Bản dịch tiếng Nga cho Mark Posts as Best Answer

  Russian translation of Mark Posts as Best Answer - Bản dịch tiếng Nga cho Mark Posts as Best Answer 1.2.5-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Mark Posts as Best Answer, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Mark Posts as Best Answer trước. Cài đặt...
 6. PVS

  Language French translation for Featured Threads - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads

  French translation for Featured Threads - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads 2.5.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Featured Threads. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml...
 7. PVS

  Language XenForo Translation Greece - Bản dịch tiếng Hy Lạp cho XenForo

  XenForo Translation Greece - Bản dịch tiếng Hy Lạp cho XenForo 1.1 Đây là bản dịch tiếng Hy Lạp cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hy Lạp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 8. PVS

  Language French translation for Donation Manager - Bản dịch tiếng Pháp cho Donation Manager

  French translation for Donation Manager - Bản dịch tiếng Pháp cho Donation Manager 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Donation Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ .xml...
 9. PVS

  Language French translation for Xen Photo Contest - Bản dịch tiếng Pháp cho Xen Photo Contest

  French translation for Xen Photo Contest - Bản dịch tiếng Pháp cho Xen Photo Contest 0.2.5 Beta Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Xen Photo Contest. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ...
 10. PVS

  Language Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on TMDb Integration - Movie Info Generator

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on TMDb Integration - Movie Info Generator 1.3.2 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on TMDb Integration - Movie Info Generator, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Better Blogs Free trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ...
 11. PVS

  Language German translation of Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade

  German translation of Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn...
 12. PVS

  Language Turkish Translation for Better Blogs Free - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Better Blogs Free

  Turkish Translation for Better Blogs Free - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Better Blogs Free 1.0.34 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Better Blogs Free, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Better Blogs Free trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ...
 13. PVS

  Language TinyMCE Quattro French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro

  TinyMCE Quattro French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro 2.1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ...
 14. PVS

  Language Showcase French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Showcase

  Showcase French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Showcase 1.3.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Showcase. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ .xml (thay thế tệp .xml của...
 15. PVS

  Language Turkish translation for Xen Media Gallery - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery

  Turkish translation for Xen Media Gallery - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery 2.0 Stable Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Xen Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Xen Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ...
 16. PVS

  Language XenGallery Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery

  XenGallery Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery 2.0.4 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on XenGallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 17. PVS

  Language Turkish translation Search keyword cloud - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Search keyword cloud

  Turkish translation Search keyword cloud - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Search keyword cloud 0.1.2 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Search keyword cloud, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Search keyword cloud trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ...
 18. PVS

  Language Turkish translation for Banlist - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Banlist

  Turkish translation for Banlist - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Banlist 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Banlist, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Banlist trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 19. PVS

  Language Spanish Translation for Daily Stats - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Daily Stats

  Spanish Translation for Daily Stats - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Daily Stats 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Daily Stats. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 20. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Manager of BB codes and buttons

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Manager of BB codes and buttons 2.3.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Manager of BB codes and buttons. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-ons và import tệp .xml...
Top Bottom