How to change navigation links - Làm thế nào để thay đổi liên kết điều hướng

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
How to change navigation links - Làm thế nào để thay đổi liên kết điều hướng

Liên kết mặc định "Home" liên kết đến một trang khác nhau bên ngoài:
Tới Appearance > Templates và vào template navigation.

Tìm:
Mã:
    <xen:if is="{$showHomeLink}">
      <li class="navTab home PopupClosed"><a href="{$homeLink}" class="navLink">{xen:phrase home}</a></li>
    </xen:if>

Để liên kết đến một trang bên ngoài, thay đổi phần {$homeLink}. Ví dụ giống như thế này ...
Mã:
    <xen:if is="{$showHomeLink}">
      <li class="navTab home PopupClosed"><a href="http://yourwebsite.com" class="navLink">{xen:phrase home}</a></li>
    </xen:if>

Thay đổi xenporta "Home" tiêu đề tab nav:
Một lần nữa, tới Appearance > Templates và vào template navigation và tìm:
Mã:
<!-- extra tabs: home -->
    <xen:if is="{$extraTabs.home}">
    <xen:foreach loop="$extraTabs.home" key="$extraTabId" value="$extraTab">
      <xen:if is="{$extraTab.linksTemplate}">
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'Popup PopupControl PopupClosed'}">
     
        <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>
        <a href="{$extraTab.href}" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
       
        <div class="{xen:if {$extraTab.selected}, 'tabLinks', 'Menu JsOnly tabMenu'} {$extraTabId}TabLinks">
          <div class="primaryContent menuHeader">
            <h3>{$extraTab.title}</h3>
            <div class="muted">{xen:phrase quick_links}</div>
          </div>
          {xen:raw $extraTab.linksTemplate}
        </div>
      </li>
      <xen:else />
        <li class="navTab {$extraTabId} {xen:if $extraTab.selected, 'selected', 'PopupClosed'}">
          <a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}</a>
          <xen:if is="{$extraTab.selected}"><div class="tabLinks"></div></xen:if>
        </li>
      </xen:if>
    </xen:foreach>
    </xen:if>

Để thay đổi các văn bản liên kết, tìm:
Mã:
<a href="{$extraTab.href}" class="navLink">{$extraTab.title}<xen:if is="{$extraTab.counter}"><strong class="itemCount"><span class="Total">{$extraTab.counter}</span><span class="arrow"></span></strong></xen:if></a>

Tất cả các bạn cần phải thay đổi là {$extraTab.title}. Vì vậy, nếu bạn muốn nó phải là tin tức, tin tức chỉ cần đặt trong đó. Cũng vậy với bất cứ liên kết điều hướng khác, ví dụ như vậy cho các forum tìm:
Mã:
{$tabs.forums.title}

và thay đổi bất cứ điều gì bạn muốn.

Bạn có thể sử dụng cùng một phương pháp để thay đổi các liên kết nav khác.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom