Help Lỗi không trigger được button trong editor

JDKAnonymous

Private
Tham gia
18/03/2015
Bài viết
10
Được Like
5
Tình hình là hôm qua mình vẫn sử dụng diễn đàn bình thường nhưng hôm nay ngủ dậy thì trigger không được vào mấy cái button trong trình soạn thảo, check error logs server thấy có 3 lỗi như thế này:

ErrorException: Template error: [E_USER_WARNING] Template public:xentr_forum_statistics is unknown src/XF/Template/Templater.php:682
Mã:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/jokerda1/...', 682, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(682): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1611): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'xentr_forum_sta...')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1673): XF\Template\Templater->renderTemplate('xentr_forum_sta...', Array)
#4 internal_data/code_cache/templates/l1/s30/public/PAGE_CONTAINER.php(1724): XF\Template\Templater->includeTemplate('public:xentr_fo...', Array)
#5 src/XF/Template/Templater.php(1644): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\StandardLib\XF\Template\Templater), Array, NULL)
#6 src/XF/Pub/App.php(562): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#7 src/XF/App.php(2142): XF\Pub\App->renderPageHtml('

 
  ...', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\App->renderPage('


  ...', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#10 src/XF/App.php(2344): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#11 src/XF.php(512): XF\App->run()
#12 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#13 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(8) "/forums/"
 ["referrer"] => string(37) "/threads/1953/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}

InvalidArgumentException: Template https://fonts.googleapis.com/css2 error: Template name '//fonts.googleapis.com/css2' contains invalid characters src/XF/Template/Templater.php:669
Mã:
#0 src/XF/Template/Templater.php(1611): XF\Template\Templater->getTemplateData('https', '//fonts.googlea...')
#1 src/XF/CssRenderer.php(732): XF\Template\Templater->renderTemplate('//fonts.googlea...', Array)
#2 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Import.php(152): XF\CssRenderer->handleLessImport(Object(Less_Tree_Import))
#3 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(248): Less_Tree_Import->compile(Object(Less_Environment))
#4 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(235): Less_Tree_Ruleset->evalImports(Object(Less_Environment))
#5 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(70): Less_Tree_Ruleset->PrepareRuleset(Object(Less_Environment))
#6 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(199): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment))
#7 src/XF/CssRenderer.php(412): Less_Parser->getCss()
#8 src/XF/CssRenderer.php(350): XF\CssRenderer->renderToCss('public:extra.le...', '// Note that th...')
#9 src/XF/CssRenderer.php(258): XF\CssRenderer->renderTemplate('public:extra.le...', NULL)
#10 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates(Array, Array, Array)
#11 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render(Array)
#12 src/addons/SV/RedisCache/XF/CssWriter.php(49): XF\CssWriter->run(Array, 28, 1, 'd812932c3a18c6a...')
#13 css.php(30): SV\RedisCache\XF\CssWriter->run(Array, 28, 1, 'd812932c3a18c6a...')
#14 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(419) "/css.php?css=public%3Abb_code.less%2Cpublic%3Acolor_picker.less%2Cpublic%3Aeditor.less%2Cpublic%3Afetured_thread_css.less%2Cpublic%3Ahome_blog_xenbros_grid_css.less%2Cpublic%3Alightbox.less%2Cpublic%3Anotices.less%2Cpublic%3Asiropu_chat.less%2Cpublic%3Atemplate_pnavStaffBar.less%2Cpublic%3Ath_covers.less%2Cpublic%3Axb_hb_main.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=28&l=1&d=1628880252&k=d812932c3a18c6a79d08864b2a48ca0324b6b61c"
 ["referrer"] => string(24) "https://legendadult.xyz/"
 ["_GET"] => array(5) {
  ["css"] => string(295) "public:bb_code.less,public:color_picker.less,public:editor.less,public:fetured_thread_css.less,public:home_blog_xenbros_grid_css.less,public:lightbox.less,public:notices.less,public:siropu_chat.less,public:template_pnavStaffBar.less,public:th_covers.less,public:xb_hb_main.less,public:extra.less"
  ["s"] => string(2) "28"
  ["l"] => string(1) "1"
  ["d"] => string(10) "1628880252"
  ["k"] => string(40) "d812932c3a18c6a79d08864b2a48ca0324b6b61c"
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}

XF\Db\Exception: MySQL query error [1205]: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction src/XF/Db/AbstractStatement.php:228
Mã:
UPDATE `xf_post` SET `message` = ?, `edit_count` = ?, `last_edit_date` = ? WHERE `post_id` = 1276
------------

#0 src/XF/Db/Mysqli/Statement.php(196): XF\Db\AbstractStatement->getException('MySQL query err...', 1205, 'HY000')
#1 src/XF/Db/Mysqli/Statement.php(77): XF\Db\Mysqli\Statement->getException('MySQL query err...', 1205, 'HY000')
#2 src/XF/Db/AbstractAdapter.php(94): XF\Db\Mysqli\Statement->execute()
#3 src/XF/Db/AbstractAdapter.php(322): XF\Db\AbstractAdapter->query('UPDATE `xf_pos...', Array)
#4 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(1515): XF\Db\AbstractAdapter->update('xf_post', Array, '`post_id` = 127...')
#5 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(1242): XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource()
#6 src/XF/Service/Post/Editor.php(187): XF\Mvc\Entity\Entity->save(true, false)
#7 src/addons/BS/ScheduledPosting/XF/Service/Concerns/ScheduleEdit.php(11): XF\Service\Post\Editor->_save()
#8 src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php(40): BS\ScheduledPosting\XF\Service\Post\Editor->_save()
#9 src/XF/Pub/Controller/Post.php(146): XF\Service\Post\Editor->save()
#10 src/addons/BS/ScheduledPosting/XF/Pub/Controller/Post.php(24): XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#11 src/addons/Snog/ForceSecure/XF/Pub/Controller/Post.php(18): BS\ScheduledPosting\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#12 src/addons/SVG/DownloadCloud/Pub/Controller/Post.php(18): Snog\ForceSecure\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#13 src/addons/SV/MultiPrefix/XF/Pub/Controller/Post.php(49): SVG\DownloadCloud\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#14 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(350): SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#15 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(257): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:Post', 'Edit', Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post), NULL)
#16 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(113): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch(Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post), NULL)
#17 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(55): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
#18 src/XF/App.php(2344): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#19 src/XF.php(512): XF\App->run()
#20 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#21 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(16) "/posts/1276/edit"
 ["referrer"] => string(37) "https://legendadult.xyz/threads/1103/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(10) {
  ["prefix_id"] => array(2) {
   [0] => string(1) "5"
   [1] => string(2) "18"
  }
  ["title"] => string(42) "ArtGravia Vol.206 - Pia (박서빈) [100P]"
  ["message_html"] => string(778) "<p>[GROUPS=10,5,6,7,11]</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 22px;">Download Full &amp; Original Files without Watermark</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><span style="font-size: 15px;"><span style="color: rgb(247, 218, 100);">For VIP Members (Directly)</span></span></em></strong></p><p style="text-align: center;">[dl]https://legendadult.xyz/dl/paste.php?id=253[/dl]</p><p style="text-align: center;"><strong>Password: ZzjG7sCC</strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p>[img]https://i.ibb.co/8s2cwYr/Legend-Adult-x-Yz-100.webp[/img]</p><p>[img]https://i.ibb.co/FHM9sQG/Legend-Adult-x-Yz-99.webp[/img]</p><p>[img]https://i.ibb.co/SQRwDrS/Legend-Adult-x-Yz-98.webp[/img]</p><p>[/PARSEHTML]</p><p>[/GROUPS]</p>"
  ["_xfInlineEdit"] => string(1) "1"
  ["attachment_hash"] => string(32) "45317283edd14dc9444bf79e6267c827"
  ["attachment_hash_combined"] => string(84) "{"type":"post","context":{"post_id":1276},"hash":"45317283edd14dc9444bf79e6267c827"}"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
  ["_xfRequestUri"] => string(14) "/threads/1103/"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
}

Ai có thể giúp em với được không ạ :( Em cảm ơn!!
 

Top Bottom