Help Lỗi không trigger được button trong editor

Tình hình là hôm qua mình vẫn sử dụng diễn đàn bình thường nhưng hôm nay ngủ dậy thì trigger không được vào mấy cái button trong trình soạn thảo, check error logs server thấy có 3 lỗi như thế này:

ErrorException: Template error: [E_USER_WARNING] Template public:xentr_forum_statistics is unknown src/XF/Template/Templater.php:682
Mã:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/jokerda1/...', 682, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(682): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1611): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'xentr_forum_sta...')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1673): XF\Template\Templater->renderTemplate('xentr_forum_sta...', Array)
#4 internal_data/code_cache/templates/l1/s30/public/PAGE_CONTAINER.php(1724): XF\Template\Templater->includeTemplate('public:xentr_fo...', Array)
#5 src/XF/Template/Templater.php(1644): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\StandardLib\XF\Template\Templater), Array, NULL)
#6 src/XF/Pub/App.php(562): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#7 src/XF/App.php(2142): XF\Pub\App->renderPageHtml('

 
  ...', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\App->renderPage('


  ...', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#10 src/XF/App.php(2344): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#11 src/XF.php(512): XF\App->run()
#12 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#13 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(8) "/forums/"
 ["referrer"] => string(37) "/threads/1953/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}

InvalidArgumentException: Template https://fonts.googleapis.com/css2 error: Template name '//fonts.googleapis.com/css2' contains invalid characters src/XF/Template/Templater.php:669
Mã:
#0 src/XF/Template/Templater.php(1611): XF\Template\Templater->getTemplateData('https', '//fonts.googlea...')
#1 src/XF/CssRenderer.php(732): XF\Template\Templater->renderTemplate('//fonts.googlea...', Array)
#2 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Import.php(152): XF\CssRenderer->handleLessImport(Object(Less_Tree_Import))
#3 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(248): Less_Tree_Import->compile(Object(Less_Environment))
#4 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(235): Less_Tree_Ruleset->evalImports(Object(Less_Environment))
#5 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(70): Less_Tree_Ruleset->PrepareRuleset(Object(Less_Environment))
#6 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(199): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment))
#7 src/XF/CssRenderer.php(412): Less_Parser->getCss()
#8 src/XF/CssRenderer.php(350): XF\CssRenderer->renderToCss('public:extra.le...', '// Note that th...')
#9 src/XF/CssRenderer.php(258): XF\CssRenderer->renderTemplate('public:extra.le...', NULL)
#10 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates(Array, Array, Array)
#11 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render(Array)
#12 src/addons/SV/RedisCache/XF/CssWriter.php(49): XF\CssWriter->run(Array, 28, 1, 'd812932c3a18c6a...')
#13 css.php(30): SV\RedisCache\XF\CssWriter->run(Array, 28, 1, 'd812932c3a18c6a...')
#14 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(419) "/css.php?css=public%3Abb_code.less%2Cpublic%3Acolor_picker.less%2Cpublic%3Aeditor.less%2Cpublic%3Afetured_thread_css.less%2Cpublic%3Ahome_blog_xenbros_grid_css.less%2Cpublic%3Alightbox.less%2Cpublic%3Anotices.less%2Cpublic%3Asiropu_chat.less%2Cpublic%3Atemplate_pnavStaffBar.less%2Cpublic%3Ath_covers.less%2Cpublic%3Axb_hb_main.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=28&l=1&d=1628880252&k=d812932c3a18c6a79d08864b2a48ca0324b6b61c"
 ["referrer"] => string(24) "https://legendadult.xyz/"
 ["_GET"] => array(5) {
  ["css"] => string(295) "public:bb_code.less,public:color_picker.less,public:editor.less,public:fetured_thread_css.less,public:home_blog_xenbros_grid_css.less,public:lightbox.less,public:notices.less,public:siropu_chat.less,public:template_pnavStaffBar.less,public:th_covers.less,public:xb_hb_main.less,public:extra.less"
  ["s"] => string(2) "28"
  ["l"] => string(1) "1"
  ["d"] => string(10) "1628880252"
  ["k"] => string(40) "d812932c3a18c6a79d08864b2a48ca0324b6b61c"
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}

XF\Db\Exception: MySQL query error [1205]: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction src/XF/Db/AbstractStatement.php:228
Mã:
UPDATE `xf_post` SET `message` = ?, `edit_count` = ?, `last_edit_date` = ? WHERE `post_id` = 1276
------------

#0 src/XF/Db/Mysqli/Statement.php(196): XF\Db\AbstractStatement->getException('MySQL query err...', 1205, 'HY000')
#1 src/XF/Db/Mysqli/Statement.php(77): XF\Db\Mysqli\Statement->getException('MySQL query err...', 1205, 'HY000')
#2 src/XF/Db/AbstractAdapter.php(94): XF\Db\Mysqli\Statement->execute()
#3 src/XF/Db/AbstractAdapter.php(322): XF\Db\AbstractAdapter->query('UPDATE `xf_pos...', Array)
#4 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(1515): XF\Db\AbstractAdapter->update('xf_post', Array, '`post_id` = 127...')
#5 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(1242): XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource()
#6 src/XF/Service/Post/Editor.php(187): XF\Mvc\Entity\Entity->save(true, false)
#7 src/addons/BS/ScheduledPosting/XF/Service/Concerns/ScheduleEdit.php(11): XF\Service\Post\Editor->_save()
#8 src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php(40): BS\ScheduledPosting\XF\Service\Post\Editor->_save()
#9 src/XF/Pub/Controller/Post.php(146): XF\Service\Post\Editor->save()
#10 src/addons/BS/ScheduledPosting/XF/Pub/Controller/Post.php(24): XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#11 src/addons/Snog/ForceSecure/XF/Pub/Controller/Post.php(18): BS\ScheduledPosting\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#12 src/addons/SVG/DownloadCloud/Pub/Controller/Post.php(18): Snog\ForceSecure\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#13 src/addons/SV/MultiPrefix/XF/Pub/Controller/Post.php(49): SVG\DownloadCloud\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#14 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(350): SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#15 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(257): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:Post', 'Edit', Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post), NULL)
#16 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(113): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch(Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post), NULL)
#17 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(55): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
#18 src/XF/App.php(2344): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#19 src/XF.php(512): XF\App->run()
#20 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#21 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(16) "/posts/1276/edit"
 ["referrer"] => string(37) "https://legendadult.xyz/threads/1103/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(10) {
  ["prefix_id"] => array(2) {
   [0] => string(1) "5"
   [1] => string(2) "18"
  }
  ["title"] => string(42) "ArtGravia Vol.206 - Pia (박서빈) [100P]"
  ["message_html"] => string(778) "<p>[GROUPS=10,5,6,7,11]</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 22px;">Download Full &amp; Original Files without Watermark</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><span style="font-size: 15px;"><span style="color: rgb(247, 218, 100);">For VIP Members (Directly)</span></span></em></strong></p><p style="text-align: center;">[dl]https://legendadult.xyz/dl/paste.php?id=253[/dl]</p><p style="text-align: center;"><strong>Password: ZzjG7sCC</strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p>[img]https://i.ibb.co/8s2cwYr/Legend-Adult-x-Yz-100.webp[/img]</p><p>[img]https://i.ibb.co/FHM9sQG/Legend-Adult-x-Yz-99.webp[/img]</p><p>[img]https://i.ibb.co/SQRwDrS/Legend-Adult-x-Yz-98.webp[/img]</p><p>[/PARSEHTML]</p><p>[/GROUPS]</p>"
  ["_xfInlineEdit"] => string(1) "1"
  ["attachment_hash"] => string(32) "45317283edd14dc9444bf79e6267c827"
  ["attachment_hash_combined"] => string(84) "{"type":"post","context":{"post_id":1276},"hash":"45317283edd14dc9444bf79e6267c827"}"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
  ["_xfRequestUri"] => string(14) "/threads/1103/"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
}

Ai có thể giúp em với được không ạ :( Em cảm ơn!!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top