Help Lỗi không trigger được button trong editor

JDKAnonymous

Private
Tham gia
18/03/2015
Bài viết
10
Được Like
5
Tình hình là hôm qua mình vẫn sử dụng diễn đàn bình thường nhưng hôm nay ngủ dậy thì trigger không được vào mấy cái button trong trình soạn thảo, check error logs server thấy có 3 lỗi như thế này:

ErrorException: Template error: [E_USER_WARNING] Template public:xentr_forum_statistics is unknown src/XF/Template/Templater.php:682
Mã:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, '[E_USER_WARNING...', '/home/jokerda1/...', 682, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(682): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(1611): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'xentr_forum_sta...')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1673): XF\Template\Templater->renderTemplate('xentr_forum_sta...', Array)
#4 internal_data/code_cache/templates/l1/s30/public/PAGE_CONTAINER.php(1724): XF\Template\Templater->includeTemplate('public:xentr_fo...', Array)
#5 src/XF/Template/Templater.php(1644): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\StandardLib\XF\Template\Templater), Array, NULL)
#6 src/XF/Pub/App.php(562): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#7 src/XF/App.php(2142): XF\Pub\App->renderPageHtml('

 
  ...', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\App->renderPage('


  ...', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(58): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#10 src/XF/App.php(2344): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#11 src/XF.php(512): XF\App->run()
#12 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#13 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(8) "/forums/"
 ["referrer"] => string(37) "/threads/1953/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}

InvalidArgumentException: Template https://fonts.googleapis.com/css2 error: Template name '//fonts.googleapis.com/css2' contains invalid characters src/XF/Template/Templater.php:669
Mã:
#0 src/XF/Template/Templater.php(1611): XF\Template\Templater->getTemplateData('https', '//fonts.googlea...')
#1 src/XF/CssRenderer.php(732): XF\Template\Templater->renderTemplate('//fonts.googlea...', Array)
#2 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Import.php(152): XF\CssRenderer->handleLessImport(Object(Less_Tree_Import))
#3 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(248): Less_Tree_Import->compile(Object(Less_Environment))
#4 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(235): Less_Tree_Ruleset->evalImports(Object(Less_Environment))
#5 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset.php(70): Less_Tree_Ruleset->PrepareRuleset(Object(Less_Environment))
#6 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(199): Less_Tree_Ruleset->compile(Object(Less_Environment))
#7 src/XF/CssRenderer.php(412): Less_Parser->getCss()
#8 src/XF/CssRenderer.php(350): XF\CssRenderer->renderToCss('public:extra.le...', '// Note that th...')
#9 src/XF/CssRenderer.php(258): XF\CssRenderer->renderTemplate('public:extra.le...', NULL)
#10 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates(Array, Array, Array)
#11 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render(Array)
#12 src/addons/SV/RedisCache/XF/CssWriter.php(49): XF\CssWriter->run(Array, 28, 1, 'd812932c3a18c6a...')
#13 css.php(30): SV\RedisCache\XF\CssWriter->run(Array, 28, 1, 'd812932c3a18c6a...')
#14 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(419) "/css.php?css=public%3Abb_code.less%2Cpublic%3Acolor_picker.less%2Cpublic%3Aeditor.less%2Cpublic%3Afetured_thread_css.less%2Cpublic%3Ahome_blog_xenbros_grid_css.less%2Cpublic%3Alightbox.less%2Cpublic%3Anotices.less%2Cpublic%3Asiropu_chat.less%2Cpublic%3Atemplate_pnavStaffBar.less%2Cpublic%3Ath_covers.less%2Cpublic%3Axb_hb_main.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=28&l=1&d=1628880252&k=d812932c3a18c6a79d08864b2a48ca0324b6b61c"
 ["referrer"] => string(24) "https://legendadult.xyz/"
 ["_GET"] => array(5) {
  ["css"] => string(295) "public:bb_code.less,public:color_picker.less,public:editor.less,public:fetured_thread_css.less,public:home_blog_xenbros_grid_css.less,public:lightbox.less,public:notices.less,public:siropu_chat.less,public:template_pnavStaffBar.less,public:th_covers.less,public:xb_hb_main.less,public:extra.less"
  ["s"] => string(2) "28"
  ["l"] => string(1) "1"
  ["d"] => string(10) "1628880252"
  ["k"] => string(40) "d812932c3a18c6a79d08864b2a48ca0324b6b61c"
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}

XF\Db\Exception: MySQL query error [1205]: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction src/XF/Db/AbstractStatement.php:228
Mã:
UPDATE `xf_post` SET `message` = ?, `edit_count` = ?, `last_edit_date` = ? WHERE `post_id` = 1276
------------

#0 src/XF/Db/Mysqli/Statement.php(196): XF\Db\AbstractStatement->getException('MySQL query err...', 1205, 'HY000')
#1 src/XF/Db/Mysqli/Statement.php(77): XF\Db\Mysqli\Statement->getException('MySQL query err...', 1205, 'HY000')
#2 src/XF/Db/AbstractAdapter.php(94): XF\Db\Mysqli\Statement->execute()
#3 src/XF/Db/AbstractAdapter.php(322): XF\Db\AbstractAdapter->query('UPDATE `xf_pos...', Array)
#4 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(1515): XF\Db\AbstractAdapter->update('xf_post', Array, '`post_id` = 127...')
#5 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(1242): XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource()
#6 src/XF/Service/Post/Editor.php(187): XF\Mvc\Entity\Entity->save(true, false)
#7 src/addons/BS/ScheduledPosting/XF/Service/Concerns/ScheduleEdit.php(11): XF\Service\Post\Editor->_save()
#8 src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php(40): BS\ScheduledPosting\XF\Service\Post\Editor->_save()
#9 src/XF/Pub/Controller/Post.php(146): XF\Service\Post\Editor->save()
#10 src/addons/BS/ScheduledPosting/XF/Pub/Controller/Post.php(24): XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#11 src/addons/Snog/ForceSecure/XF/Pub/Controller/Post.php(18): BS\ScheduledPosting\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#12 src/addons/SVG/DownloadCloud/Pub/Controller/Post.php(18): Snog\ForceSecure\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#13 src/addons/SV/MultiPrefix/XF/Pub/Controller/Post.php(49): SVG\DownloadCloud\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#14 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(350): SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post->actionEdit(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
#15 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(257): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:Post', 'Edit', Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post), NULL)
#16 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(113): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch(Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(SV\MultiPrefix\XF\Pub\Controller\Post), NULL)
#17 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(55): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
#18 src/XF/App.php(2344): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#19 src/XF.php(512): XF\App->run()
#20 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#21 {main}
Mã:
array(4) {
 ["url"] => string(16) "/posts/1276/edit"
 ["referrer"] => string(37) "https://legendadult.xyz/threads/1103/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(10) {
  ["prefix_id"] => array(2) {
   [0] => string(1) "5"
   [1] => string(2) "18"
  }
  ["title"] => string(42) "ArtGravia Vol.206 - Pia (박서빈) [100P]"
  ["message_html"] => string(778) "<p>[GROUPS=10,5,6,7,11]</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 22px;">Download Full &amp; Original Files without Watermark</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><span style="font-size: 15px;"><span style="color: rgb(247, 218, 100);">For VIP Members (Directly)</span></span></em></strong></p><p style="text-align: center;">[dl]https://legendadult.xyz/dl/paste.php?id=253[/dl]</p><p style="text-align: center;"><strong>Password: ZzjG7sCC</strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p>[img]https://i.ibb.co/8s2cwYr/Legend-Adult-x-Yz-100.webp[/img]</p><p>[img]https://i.ibb.co/FHM9sQG/Legend-Adult-x-Yz-99.webp[/img]</p><p>[img]https://i.ibb.co/SQRwDrS/Legend-Adult-x-Yz-98.webp[/img]</p><p>[/PARSEHTML]</p><p>[/GROUPS]</p>"
  ["_xfInlineEdit"] => string(1) "1"
  ["attachment_hash"] => string(32) "45317283edd14dc9444bf79e6267c827"
  ["attachment_hash_combined"] => string(84) "{"type":"post","context":{"post_id":1276},"hash":"45317283edd14dc9444bf79e6267c827"}"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
  ["_xfRequestUri"] => string(14) "/threads/1103/"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
}

Ai có thể giúp em với được không ạ :( Em cảm ơn!!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom