Other Nhờ cao nhân giúp lỗi này với ạ

ngaithon

Corporal
Tham gia
13/02/2017
Bài viết
112
Được Like
23
 1. Email to [email protected] failed: Network is unreachableHôm qua, lúc 23:07 - library/Zend/Mail/Protocol/Abstract.php:277
 2. Xóa...
  Undefined index: extraTabsHôm qua, lúc 16:12 - library/Audentio/Navigation/Listener/CodeEvent.php:187
 3. Xóa...
  ReCAPTCHA connection error: Unable to Connect to tcp://api-verify.recaptcha.net:80. Error #0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not knownHôm qua, lúc 15:24 - library/Zend/Http/Client/Adapter/Socket.php:235
Lỗi 1 hiện vầy
Mã:
end_Mail_Protocol_Exception: Email to [email protected] failed: Network is unreachable - library/Zend/Mail/Protocol/Abstract.php:277
Generated By: Unknown Account, Hôm qua, lúc 23:07
Stack Trace
#0 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Mail/Protocol/Smtp.php(167): Zend_Mail_Protocol_Abstract->_connect('ssl://smtp.gmai...')
#1 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Mail/Transport/Smtp.php(216): Zend_Mail_Protocol_Smtp->connect()
#2 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Mail/Transport/Abstract.php(348): Zend_Mail_Transport_Smtp->_sendMail()
#3 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Mail.php(1194): Zend_Mail_Transport_Abstract->send(Object(Zend_Mail))
#4 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/Mail.php(175): Zend_Mail->send(Object(Zend_Mail_Transport_Smtp))
#5 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/Mail.php(152): XenForo_Mail->sendMail(Object(Zend_Mail))
#6 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/Model/UserConfirmation.php(241): XenForo_Mail->send('[email protected]...', 'test')
#7 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/ControllerPublic/LostPassword.php(84): XenForo_Model_UserConfirmation->sendPasswordResetRequest(Array)
#8 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerPublic_LostPassword->actionLost()
#9 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#10 /home/shareykh/public_html/index.php(13): XenForo_FrontController->run()
#11 {main}
Request State
array(3) {
 ["url"] => string(40) "http://shareykhoa.com/lost-password/lost"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(4) {
  ["username_email"] => string(23) "[email protected]"
  ["recaptcha_challenge_field"] => string(228) "03AJzQf7OXuWA5CBCvr-sm30x55mf0LHMslMel0ZsskxKd4H7FBS0LfNWyd0dFaGaC1TwAwdDDE-X47IEtwZ7VK2XZf4SOJmGgAIPwuPgj77t1psAeVS2YgCQM0y7RV_rSZp3nMV0W5OX6Pc93Bj56J3psrpJMFDuwZum_2P9505S5gPBH6qhBVXQKD40IOu1j0F2QeEy6_niDG7bXbsWJBeOFFqDXUg-jzQ"
  ["recaptcha_response_field"] => string(14) "HILLBROOK 1300"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
 }

Lỗi 2 hiện vây.
Mã:
Zend_Http_Client_Adapter_Exception: ReCAPTCHA connection error: Unable to Connect to tcp://api-verify.recaptcha.net:80. Error #0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known - library/Zend/Http/Client/Adapter/Socket.php:235
Generated By: Unknown Account, Hôm qua, lúc 15:24
Stack Trace
#0 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Http/Client.php(973): Zend_Http_Client_Adapter_Socket->connect('api-verify.reca...', 80, false)
#1 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Service/ReCaptcha.php(487): Zend_Http_Client->request('POST')
#2 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Service/ReCaptcha.php(502): Zend_Service_ReCaptcha->_post('03AJzQf7NTDAS-Z...', 'CAIRA CLOS')
#3 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/Captcha/ReCaptcha.php(53): Zend_Service_ReCaptcha->verify('03AJzQf7NTDAS-Z...', 'CAIRA CLOS')
#4 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/Captcha/Abstract.php(129): XenForo_Captcha_ReCaptcha->isValid(Array)
#5 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/ControllerPublic/Register.php(355): XenForo_Captcha_Abstract::validateDefault(Object(XenForo_Input))
#6 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerPublic_Register->actionRegister()
#7 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#8 /home/shareykh/public_html/index.php(13): XenForo_FrontController->run()
#9 {main}
Request State
array(3) {
 ["url"] => string(39) "http://shareykhoa.com/register/register"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(17) {
  ["username"] => string(0) ""
  ["923dd7737b1ef471b8a4b90c2f18a28f"] => string(16) "vienescvietnam01"
  ["391e05eaae5e830d0ebca823ef8de21b"] => string(4) "male"
  ["dob_day"] => string(1) "9"
  ["dob_year"] => string(4) "1981"
  ["e5bacb77907bcb23d2d1fc104cfa86e9"] => array(4) {
   ["mw"] => string(0) ""
   [3] => string(28) "[email protected]"
   [4] => string(28) "[email protected]"
   [5] => string(28) "[email protected]"
  }
  ["custom_fields_shown"] => array(1) {
   [0] => string(1) "5"
  }
  ["recaptcha_response_field"] => string(10) "CAIRA CLOS"
  ["agree"] => string(1) "1"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
  ["reg_key"] => string(32) "48780e412145a4f0abc0c7ba4db97414"
  ["dob_month"] => string(1) "5"
  ["745030b9607e39fa7a99478097f1b794"] => string(12) "Asia/Bangkok"
  ["recaptcha_challenge_field"] => string(206) "03AJzQf7NTDAS-Z26ITPLQiUgX7os12dcLoxJZUhU4UHaJSE3cQdZgQ_vLmbiUoLJID0zMz_ZVrsWD-2hgBxvGKmjQQ3nNz6yU010UO94zOrCw5taHBFfAUWn1K3TqBDBxloQZpRa57rY8-thFfzTduYGl2LH5OQqoKYSprhRpMAffXdVyw28w48rAskIsoKL5FUzFZaB8fT5Q"
  ["7a311fe3b89030655d0d2ad7db4e24d5"] => string(21) "[email protected]"
  ["d54a95ea151883a71ab6600a0590ef03"] => string(0) ""
  ["password"] => string(8) "********"
 }
}
Lỗi 3 hiện vầy
Mã:
Zend_Http_Client_Adapter_Exception: ReCAPTCHA connection error: Unable to Connect to tcp://api-verify.recaptcha.net:80. Error #0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known - library/Zend/Http/Client/Adapter/Socket.php:235
Generated By: Unknown Account, Hôm qua, lúc 15:24
Stack Trace
#0 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Http/Client.php(973): Zend_Http_Client_Adapter_Socket->connect('api-verify.reca...', 80, false)
#1 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Service/ReCaptcha.php(487): Zend_Http_Client->request('POST')
#2 /home/shareykh/public_html/library/Zend/Service/ReCaptcha.php(502): Zend_Service_ReCaptcha->_post('03AJzQf7NTDAS-Z...', 'CAIRA CLOS')
#3 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/Captcha/ReCaptcha.php(53): Zend_Service_ReCaptcha->verify('03AJzQf7NTDAS-Z...', 'CAIRA CLOS')
#4 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/Captcha/Abstract.php(129): XenForo_Captcha_ReCaptcha->isValid(Array)
#5 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/ControllerPublic/Register.php(355): XenForo_Captcha_Abstract::validateDefault(Object(XenForo_Input))
#6 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerPublic_Register->actionRegister()
#7 /home/shareykh/public_html/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#8 /home/shareykh/public_html/index.php(13): XenForo_FrontController->run()
#9 {main}
Request State
array(3) {
 ["url"] => string(39) "http://shareykhoa.com/register/register"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(17) {
  ["username"] => string(0) ""
  ["923dd7737b1ef471b8a4b90c2f18a28f"] => string(16) "vienescvietnam01"
  ["391e05eaae5e830d0ebca823ef8de21b"] => string(4) "male"
  ["dob_day"] => string(1) "9"
  ["dob_year"] => string(4) "1981"
  ["e5bacb77907bcb23d2d1fc104cfa86e9"] => array(4) {
   ["mw"] => string(0) ""
   [3] => string(28) "[email protected]"
   [4] => string(28) "[email protected]"
   [5] => string(28) "[email protected]"
  }
  ["custom_fields_shown"] => array(1) {
   [0] => string(1) "5"
  }
  ["recaptcha_response_field"] => string(10) "CAIRA CLOS"
  ["agree"] => string(1) "1"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
  ["reg_key"] => string(32) "48780e412145a4f0abc0c7ba4db97414"
  ["dob_month"] => string(1) "5"
  ["745030b9607e39fa7a99478097f1b794"] => string(12) "Asia/Bangkok"
  ["recaptcha_challenge_field"] => string(206) "03AJzQf7NTDAS-Z26ITPLQiUgX7os12dcLoxJZUhU4UHaJSE3cQdZgQ_vLmbiUoLJID0zMz_ZVrsWD-2hgBxvGKmjQQ3nNz6yU010UO94zOrCw5taHBFfAUWn1K3TqBDBxloQZpRa57rY8-thFfzTduYGl2LH5OQqoKYSprhRpMAffXdVyw28w48rAskIsoKL5FUzFZaB8fT5Q"
  ["7a311fe3b89030655d0d2ad7db4e24d5"] => string(21) "[email protected]"
  ["d54a95ea151883a71ab6600a0590ef03"] => string(0) ""
  ["password"] => string(8) "********"
 }
}
 

xfvietnam

Gefreiter
Tham gia
05/11/2016
Bài viết
93
Được Like
70
Nguyên nhân 3 log lỗi trên :

1 - Lỗi hosting không gửi đc mail (Hosting khóa sent mail)
2 - Lỗi addons (tắt tạm thời nó hoặc xóa luôn)
3 - Liên quan đến hosting (Liên hệ support hosting)
 

ngaithon

Corporal
Tham gia
13/02/2017
Bài viết
112
Được Like
23
Nguyên nhân 3 log lỗi trên :

1 - Lỗi hosting không gửi đc mail (Hosting khóa sent mail)
2 - Lỗi addons (tắt tạm thời nó hoặc xóa luôn)
3 - Liên quan đến hosting (Liên hệ support hosting)
e cảm ơn ạ
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom