[Share] RecentNews phong cách VietYo.Com

Lê Tí

Corporal
Tình hình là đã hoàn thành nghĩa vụ đời trai rồi ạ rofl~~rofl~~rofl~~
Bài này trước đây mình share rồi nhưng ở đây chưa có nên share lại drunk~~

Sử dụng Xenporta (Portal) để làm

demo online: http://giaitriteen.net


demo ảnh:
gP59DY3.pngThay toàn bộ template EWRblock_RecentNews bằng code sau:
Mã:
<xen:require css="bb_code.css" /><xen:require css="EWRblock_RecentNews.css" />

<div id="recentNews">
<xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
      <div class="sectionMainPortal recentNews" id="{$news.thread_id}" style="width:100%">
<div class="tlist fleft rowsolid" style="margin:0px 20px 0px 0px;padding:5px 0px 5px 0px;width:100%;">
        <div class="tc fleft" style="width:85%;margin-right:10px" onmouseover="$(&quot;#hpt_{$news.thread_id}&quot;).show();" onmouseout="$(&quot;#hpt_{$news.thread_id}&quot;).hide();">
<div class="fleft" style="position:relative">
<div style="margin-top:2px;margin-right:7px;background:none;background-size:54px 54px;"><div style="width:54px;height:54px;display:block; background-size:54px 54px;"><xen:avatar user="$news" size="s" itemprop="photo" /></div></div>
<div id="hpt_{$news.thread_id}" class="tc1 ovf hbox" style="position: absolute; left: 0px; top: 2px; text-align: center; width: 55px; height: 55px; line-height: 18px; display: none;"><div style="padding-top:8px;font-weight:bold;font-size:16px;">{xen:number $news.reply_count}</div><div style="font-size:13px">trả lời</div></div>
</div>
<div class="ovf" style="text-align:justify">
<h2 style="font-size:15px"><a href="{xen:link threads, $news}" class="newsTitle">{xen:helper threadPrefix, $news}{$news.title}</a></h2>
<div class="tb">by <a href="{xen:link members, $news}" class="username">{$news.username}</a> at {xen:time $news.post_date, 'absolute'}
</div>
</div>
</div>


        <div class="fright ovf" style="margin:-3px -5px -3px 0px;width:100px;height:58px">

<xen:if is="{$news.promote_icon} != 'disabled'">
<xen:if hascontent="true">

<xen:contentcheck>
<xen:if is="{$news.attach}">
<a href="{xen:link threads, $news}"><img src="{$news.attach.thumbnailUrl}" alt="{$news.attach.filename}" /></a>
<xen:elseif is="{$news.medio}" />
<div style="background: url('{xen:helper medio, $news.medio}') no-repeat;">
<a href="{xen:link 'full:media/media/popout', $news.medio}" class="OverlayTrigger"><img src="styles/8wayrun/EWRmedio_play.png" style="max-height: 150px; max-width: 100px;" /></a>
</div>
<xen:elseif is="{$news.image}" />
<a href="{xen:link threads, $news}"><img src="{$news.image}" alt="{$news.image}" style="max-height: 150px; max-width: 100px;" /></a>
<xen:else />
<a href="{xen:link threads, $news}"><img src="http://xf.buidoi.vn/images/no-image.png" alt="{$news.title}" style="max-height: 150px; max-width: 100px;" /></a>
</xen:if>
</xen:contentcheck>

</xen:if>
</xen:if>
        </div>


</div>
      </div>
</xen:foreach>
</div>
    <div class="clearFix"></div>

<xen:if hascontent="true">
<div class="homepage">
<xen:contentcheck>
<xen:if is="{$option.pagenav} && {$option.count} > {$option.limit}">
<xen:if is="{$category}">
<xen:pagenav link="articles" linkdata="{$category}" page="{$page}" perpage="{$option.limit}" total="{$option.count}" />
<xen:else />
<xen:pagenav link="portal" page="{$page}" perpage="{$option.limit}" total="{$option.count}" />
</xen:if>
</xen:if>
</xen:contentcheck>
</div>
</xen:if>


thay toàn bộ EWRblock_RecentNews.css bằng code sau
Mã:
#recentNews {margin: 30px 0px;
padding-right: 20px;
display: block;
clear: both;
}
.homepage{clear: both;}
h1, h2, h3, h4 {
padding: 0px;
margin: 0px;
}
.rowsolid {
border-bottom: 1px solid #ddd;
padding: 5px 0px 5px 0px;
}
.fleft {
float: left;
}
.ovf {
overflow: hidden;
height: 100%;
}
.hbox {
background: #FFF3AB;
overflow: hidden;
}
.fright {
float: right;
}


Nguồn: RecentNews phong cách VietYo.Com
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top