Other Tạo bảng thông tin thành viên (Member Card) chuẩn Material Design

dcstylexf

Major
Tham gia
24/03/2015
Bài viết
2,006
Được Like
1,615
Chào các bạn, lâu lắm rồi mình không viết bài gì trên VNXF :D Hôm nay mạn phép share cho anh em cái tut nho nhỏ làm đẹp cho diễn đàn nhé :) Demo trước

dnnAbgv.gif

Nào, giờ tiến hành làm thôi !
Bước 1: Vào template member_card và thay toàn bộ thành
HTML:
<xen:require css="member_card.css" />

<div class="card memberCard{$user.user_id}">
 <div class="card-face face-2">
  <button class="card-face__back-button cardButton" data-card-back="data-card-back">
    <img src="http://imgh.us/arrow_1.svg" width="19" height="19" draggable="false"/>
  </button>
  <span class="card-face__stats like"><h3><i class="fa fa-heart" aria-hidden="true"></i></h3><p>{xen:number $user.like_count}</p></span>
  <span class="card-face__stats mess"><h3><i class="fa fa-comments" aria-hidden="true"></i></h3><p>{xen:number $user.message_count}</p></span>
  <span class="card-face__stats trophy"><h3><i class="fa fa-trophy" aria-hidden="true"></i></h3><p>{xen:number $user.trophy_points}</p></span>
  
  <a href="{xen:link account/personal-details}" title="Config Account Information"><img class="card-face__settings-button" src="http://imgh.us/cog.svg" width="17" height="17" draggable="false"/></a>
 </div>
 <div class="card-face face-1">
  <button class="card-face__menu-button cardButton" data-card-menu="data-card-menu">
    <img src="http://imgh.us/dots_1.svg" width="5" height="23" draggable="false"/>
  </button>
  
      <xen:if hascontent="true">
      <div class="modControls" style="position: relative;width: 70%;text-align: center;padding-top: 10px;">
        <xen:contentcheck>
          <xen:if is="{$canEditUser}"><a href="{xen:link members/edit, $user}">{xen:phrase edit}</a> | </xen:if>
          <xen:if is="{$canCleanSpam}"><a href="{xen:link spam-cleaner, $user}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase spam}</a> | </xen:if>
          <xen:if is="{$canWarn}"><a href="{xen:link members/warn, $user}">{xen:phrase warn}</a> | </xen:if>
          <xen:if is="{$canBanUsers}">
            <xen:if is="{$user.is_banned}">
              <a href="{xen:adminlink banning/users/lift, $user}">{xen:phrase lift_ban}</a>
            <xen:else />
              <a href="{xen:adminlink banning/users/add, $user}">{xen:phrase ban}</a></xen:if>
            </xen:if>
        </xen:contentcheck>
      </div>
    </xen:if>
  
  <div class="card-face__avatar Av{$user.user_id}l">
    <img class="Av{$user.user_id}l" src="{xen:helper avatar, $user, l, 'true'}" alt="{$user.username}" width="110" height="110" draggable="false"/>
  </div>
  <h2 class="card-face__name"><xen:username user="$user" class="NoOverlay" /></h2>
  <span class="card-face__title">{xen:helper userTitle, $user}
    <blockquote class="status">{xen:helper bodytext, $user.status}</blockquote>
  </span>
  
    <xen:if is="{$canViewOnlineStatus}">
      <dl class="pairsInline lastActivity" style="font-size: 11px;margin: 0 30px">
        <dt>{xen:phrase x_was_last_seen, 'username={$user.username}'}:</dt>
        <dd>
          <xen:if is="{$user.activity} AND {$canViewCurrentActivity}">
            <xen:if is="{$user.activity.description}">
              {$user.activity.description}<xen:if is="{$user.activity.itemTitle}"> <em><a href="{$user.activity.itemUrl}" class="concealed">{$user.activity.itemTitle}</a></em></xen:if>,
            <xen:else />
              {xen:phrase viewing_unknown_page},
            </xen:if>
            <xen:datetime time="{$user.effective_last_activity}" class="muted" />
          <xen:else />
            <xen:datetime time="{$user.effective_last_activity}" />
          </xen:if>
        </dd>
      </dl>
    </xen:if>
  
  <div class="card-face-footer" style="text-align: center;"><div class="row">
    <div class="col col-sm"><a class="OverlayCloser btn btn-danger card-face__social cancel">Cancel</a></div>
    <div class="col col-sm"><a href="{xen:link members, $user}" class="OverlayCloser btn btn-info card-face__social goto">Profile Page</a></div>
  </div></div>
 </div>
</div>

<script>
// Member Card
  $( ".card.memberCard{$user.user_id} .cardButton" ).click(function() {  
      $('.card.memberCard{$user.user_id}').toggleClass('show-menu');
  });
</script>

Bước 2: Vào template member_card.css thay toàn bộ thành
Mã:
.card {
 background-color: #FFF;
 position: relative;
 overflow: hidden;
 width: 100%;
 height: 100%;
 min-height: 405px;
 -webkit-transition: all 300ms;
 transition: all 300ms;
 -webkit-user-select: none;
   -moz-user-select: none;
   -ms-user-select: none;
     user-select: none;
 box-shadow: 0px 5px 43px rgba(0, 0, 0, 0.18);
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
@media screen and (min-width: 30em) {
 .card {
  width: 290px;
  height: 405px;
  border-radius: 3px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
 }
 .card:hover {
  cursor: pointer;
 }
}
.card-face {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 border-radius: 3px;
 display: -webkit-box;
 display: -ms-flexbox;
 display: flex;
 -webkit-box-align: center;
   -ms-flex-align: center;
     align-items: center;
 -webkit-box-pack: start;
   -ms-flex-pack: start;
     justify-content: flex-start;
 -webkit-transition: all 400ms cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1);
 transition: all 400ms cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1);
 -webkit-box-orient: vertical;
 -webkit-box-direction: normal;
   -ms-flex-direction: column;
     flex-direction: column;
}
.card-face__bullet {
 background-color: #f44336;
 color: #FFF;
 display: block;
 padding: 4px 0;
 border-radius: 50%;
 width: 23px;
 height: 23px;
 box-sizing: border-box;
 line-height: 1.2;
 text-align: center;
 font-size: 12px;
 position: absolute;
 top: 10px;
 right: 0;
 box-shadow: 0px 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.27);
 -webkit-animation: bullet 500ms;
     animation: bullet 500ms;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
     animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation-delay: 1.5s;
     animation-delay: 1.5s;
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
 font-weight: bold;
}
.card-face.face-1 {
 -webkit-transform: translateX(0);
     transform: translateX(0);
}
.show-menu .card-face.face-1 {
 -webkit-transform: translateX(-100%);
     transform: translateX(-100%);
}
.card-face.face-2 {
 -webkit-box-pack: center;
   -ms-flex-pack: center;
     justify-content: center;
 -webkit-transform: translateX(100%);
     transform: translateX(100%);
}
.show-menu .card-face.face-2 {
 -webkit-transform: translateX(0);
     transform: translateX(0);
}
.card-face__menu-button {
 position: absolute;
 top: 10px;
 right: 5px;
 background: transparent;
 border: none;
 outline: none;
 padding: 5px 15px;
 -webkit-transform: translateX(150%);
     transform: translateX(150%);
 -webkit-animation: menu 2s;
     animation: menu 2s;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
     animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.card-face__menu-button img {
 pointer-events: none;
}
.card-face__back-button {
 position: absolute;
 top: 10px;
 left: 0px;
 background: transparent;
 border: none;
 outline: none;
 padding: 5px 15px;
}
.card-face__back-button img {
 pointer-events: none;
}
.card-face__settings-button {
 position: absolute;
 bottom: 0px;
 right: 0px;
 background: transparent;
 border: none;
 outline: none;
 padding: 10px;
}
.card-face__avatar {
 display: block;
 width: 110px;
 height: 110px;
 position: relative;
 margin-top: 20px;
 margin-bottom: 20px;
 -webkit-transform: scale(1.2, 1.2);
     transform: scale(1.2, 1.2);
 opacity: 0;
 -webkit-animation: avatar 1.5s;
     animation: avatar 1.5s;
 -webkit-animation-delay: 200ms;
     animation-delay: 200ms;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
     animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.card-face__avatar img {
 border-radius: 50%;
}
.card-face__name {
 font-size: 24px;
 font-weight: 400;
 margin-top: 0;
 margin-bottom: 0;
 white-space: nowrap;
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
 box-sizing: border-box;
 padding: 0 20px;
 text-align: center;
 width: 100%;
 color: #263238;
 -webkit-animation: fadedown 1s;
     animation: fadedown 1s;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
     animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.card-face__title {
 font-size: 15px;
 color: #90a4ae;
 white-space: nowrap;
 display: block;
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
 width: 100%;
 padding: 0 20px;
 text-align: center;
 box-sizing: border-box;
 font-weight: 300;
 -webkit-animation: fadedown 1s;
     animation: fadedown 1s;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
     animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation-delay: 100ms;
     animation-delay: 100ms;
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.card-face__title .status {
  font-size: 70%;
  font-style: italic;
  color: #222;
  font-weight: bold;
  overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
}
.card-face__title:after {
 content: "";
 background-color: #E3EBEE;
 width: 70px;
 height: 1px;
 margin: 20px auto 0 auto;
 display: block;
}
.card-face-footer {
 left: 0;
 right: 0;
 position: absolute;
 text-align: center;
 bottom: 20px;
}
.card-face__social {
 -webkit-animation: socials 1.5s;
     animation: socials 1.5s;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
     animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
 color: #fff !important;
}
.card-face__social.cancel {
 -webkit-animation-delay: 200ms;
     animation-delay: 200ms;
}
.card-face__social.goto {
 -webkit-animation-delay: 400ms;
     animation-delay: 400ms;
}
.card-face__stats {
  display: block;
  margin: 10px 0;
  width: 100px;
  height: 100px;
  border-radius: 100%;
  color: #fff;
  text-align: center;
}
.card-face__stats.like {
  background-color: #e67e7e;
}
.card-face__stats.mess {
  background-color: #7ee6b6;
}
.card-face__stats.trophy {
  background-color: #8e7ee6;
}
.card-face__stats h3 {
  white-space: nowrap;
  line-height: 60px;
  font-size: 2rem;
}

.show-menu .card-face__stats {
 -webkit-animation: stats 1s;
     animation: stats 1s;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
     animation-fill-mode: both;
 -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
     animation-timing-function: cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1);
}
.card-face__stats:nth-of-type(1) {
 -webkit-animation-delay: 0;
     animation-delay: 0;
}
.card-face__stats:nth-of-type(2) {
 -webkit-animation-delay: 100ms;
     animation-delay: 100ms;
}
.card-face__stats:nth-of-type(3) {
 -webkit-animation-delay: 200ms;
     animation-delay: 200ms;
}
@-webkit-keyframes avatar {
 from {
  -webkit-transform: scale(1.2, 1.2);
      transform: scale(1.2, 1.2);
  opacity: 0;
 }
 to {
  -webkit-transform: scale(1, 1);
      transform: scale(1, 1);
  opacity: 1;
 }
}
@keyframes avatar {
 from {
  -webkit-transform: scale(1.2, 1.2);
      transform: scale(1.2, 1.2);
  opacity: 0;
 }
 to {
  -webkit-transform: scale(1, 1);
      transform: scale(1, 1);
  opacity: 1;
 }
}
@-webkit-keyframes menu {
 from {
  -webkit-transform: translateX(150%);
      transform: translateX(150%);
 }
 to {
  -webkit-transform: translateX(0);
      transform: translateX(0);
 }
}
@keyframes menu {
 from {
  -webkit-transform: translateX(150%);
      transform: translateX(150%);
 }
 to {
  -webkit-transform: translateX(0);
      transform: translateX(0);
 }
}
@-webkit-keyframes fadedown {
 from {
  -webkit-transform: translateY(-50%);
      transform: translateY(-50%);
  opacity: 0;
 }
 to {
  -webkit-transform: translateY(0);
      transform: translateY(0);
  opacity: 1;
 }
}
@keyframes fadedown {
 from {
  -webkit-transform: translateY(-50%);
      transform: translateY(-50%);
  opacity: 0;
 }
 to {
  -webkit-transform: translateY(0);
      transform: translateY(0);
  opacity: 1;
 }
}
@-webkit-keyframes socials {
 from {
  -webkit-transform: translateY(300%);
      transform: translateY(300%);
 }
 to {
  -webkit-transform: translateY(0%);
      transform: translateY(0%);
 }
}
@keyframes socials {
 from {
  -webkit-transform: translateY(300%);
      transform: translateY(300%);
 }
 to {
  -webkit-transform: translateY(0%);
      transform: translateY(0%);
 }
}
@-webkit-keyframes stats {
 from {
  -webkit-transform: translateX(300%);
      transform: translateX(300%);
 }
 to {
  -webkit-transform: translateX(0%);
      transform: translateX(0%);
 }
}
@keyframes stats {
 from {
  -webkit-transform: translateX(300%);
      transform: translateX(300%);
 }
 to {
  -webkit-transform: translateX(0%);
      transform: translateX(0%);
 }
}
@-webkit-keyframes bullet {
 0%,
 20%,
 40%,
 60%,
 80%,
 100% {
  -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1);
      transition-timing-function: cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1);
 }
 0% {
  opacity: 0;
  -webkit-transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);
      transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);
 }
 20% {
  -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
      transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 }
 40% {
  -webkit-transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9);
      transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9);
 }
 60% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: scale3d(1.03, 1.03, 1.03);
      transform: scale3d(1.03, 1.03, 1.03);
 }
 80% {
  -webkit-transform: scale3d(0.97, 0.97, 0.97);
      transform: scale3d(0.97, 0.97, 0.97);
 }
 100% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
      transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
}
@keyframes bullet {
 0%,
 20%,
 40%,
 60%,
 80%,
 100% {
  -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1);
      transition-timing-function: cubic-bezier(0.215, 0.61, 0.355, 1);
 }
 0% {
  opacity: 0;
  -webkit-transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);
      transform: scale3d(0.3, 0.3, 0.3);
 }
 20% {
  -webkit-transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
      transform: scale3d(1.1, 1.1, 1.1);
 }
 40% {
  -webkit-transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9);
      transform: scale3d(0.9, 0.9, 0.9);
 }
 60% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: scale3d(1.03, 1.03, 1.03);
      transform: scale3d(1.03, 1.03, 1.03);
 }
 80% {
  -webkit-transform: scale3d(0.97, 0.97, 0.97);
      transform: scale3d(0.97, 0.97, 0.97);
 }
 100% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
      transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
}

Vậy là xong, chúc bạn thành công!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom