Hướng dẫn Thêm font awesome cho debug

Kem

Private
Tham gia
31/12/2015
Bài viết
22
Được Like
20
Hôm nay xin phép tập tành viết gì đó đóng góp cho diễn đàn, bài viết này hướng dẫn cho những ai chưa rành về cách chèn các font awesome. Lọ mọ vài phút bật dedug xong ngồi chèn font awesome cho debug để nhìn khớp với mấy dòng mặc định của xenforo (trang chủ, trợ giúp,..v.v) ở dưới footer. Không dài dòng nữa đi thẳng vào vấn đề chính.

Demo:
Zalo_ScreenShot_14_1_2016_719463.pngĐể thực hiện trước tiên các bạn lưu ý phải cài font awesome, sau đó vào temp footer tìm:

Mã:
<xen:if is="{$debugMode}">
        <xen:if hascontent="true">
          <dl class="pairsInline debugInfo" title="{$controllerName}-&gt;{$controllerAction}{xen:if $viewName, ' ({$viewName})'}">
          <xen:contentcheck>
            <xen:if is="{$page_time}"><dt>{xen:phrase timing}:</dt> <dd><a href="{$debug_url}" rel="nofollow">{xen:phrase x_seconds, 'time={xen:number $page_time, 4}'}</a></dd></xen:if>
            <xen:if is="{$memory_usage}"><dt>{xen:phrase memory}:</dt> <dd>{xen:phrase x_mb, 'size={xen:number {xen:calc "{$memory_usage} / 1024 / 1024"}, 3}'}</dd></xen:if>
            <xen:if is="{$db_queries}"><dt>{xen:phrase db_queries}:</dt> <dd>{xen:number {$db_queries}}</dd></xen:if>
          </xen:contentcheck>
          </dl>
        </xen:if>
      </xen:if>

... và thay bằng đoạn sau

Mã:
<xen:if is="{$debugMode}">
        <xen:if hascontent="true">
          <dl class="pairsInline debugInfo" title="{$controllerName}-&gt;{$controllerAction}{xen:if $viewName, ' ({$viewName})'}">
          <xen:contentcheck>
            <xen:if is="{$page_time}"><dt> <i class="fa fa-clock-o"></i> {xen:phrase timing}</dt> <dd> <a href="{$debug_url}" rel="nofollow">{xen:phrase x_seconds, 'time={xen:number $page_time, 4}'}</a></dd></xen:if>
            <xen:if is="{$memory_usage}"><dt> <i class="fa fa-hdd-o"></i> {xen:phrase memory}</dt> <dd>{xen:phrase x_mb, 'size={xen:number {xen:calc "{$memory_usage} / 1024 / 1024"}, 3}'}</dd></xen:if>
            <xen:if is="{$db_queries}"> <dt> <i class="fa fa-cogs"></i> {xen:phrase db_queries}:</dt> <dd>{xen:number {$db_queries}}</dd></xen:if>
          </xen:contentcheck>
          </dl>
        </xen:if>
      </xen:if></ul>

Ngoài ra bạn nào muốn các dòng mặc định của xenforo như Chọn Style, Ngôn Ngữ, Quy Định, v..v... cũng có font awesome thì tìm dòng sau:

Mã:
<xen:hook name="footer">
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">
      <xen:if is="{$canChangeStyle} OR {$canChangeLanguage}">
      <dl class="choosers">
        <xen:if is="{$canChangeStyle}">
          <dt>{xen:phrase style}</dt>
          <dd><a href="{xen:link 'misc/style', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase style_chooser}" rel="nofollow">{$visitorStyle.title}</a></dd>
        </xen:if>
        <xen:if is="{$canChangeLanguage}">
          <dt>{xen:phrase language}</dt>
          <dd><a href="{xen:link 'misc/language', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase language_chooser}" rel="nofollow">{$visitorLanguage.title}</a></dd>
        </xen:if>
      </dl>
      </xen:if>
 
      <ul class="footerLinks">
      <xen:hook name="footer_links">
        <xen:if is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'default'">
          <li><a href="{xen:link 'misc/contact'}" class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}">{xen:phrase contact_us}</a></li>
        <xen:elseif is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'custom'" />
          <li><a href="{$xenOptions.contactUrl.custom}" {xen:if {$xenOptions.contactUrl.overlay}, 'class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}"'}>{xen:phrase contact_us}</a></li>
        </xen:if>
        <li><a href="{xen:link help}">{xen:phrase help}</a></li>
        <xen:if is="{$homeLink}"><li><a href="{$homeLink}" class="homeLink">{xen:phrase home}</a></li></xen:if>
        <li><a href="{$requestPaths.requestUri}#navigation" class="topLink">{xen:phrase go_to_top}</a></li>
        <li><a href="{xen:link forums/-/index.rss}" rel="alternate" class="globalFeed" target="_blank"
          title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}">{xen:phrase rss}</a></li>
      </xen:hook>
      </ul>
 
      <span class="helper"></span>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="footerLegal">
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">
      <ul id="legal">
      <xen:hook name="footer_links_legal">
        <xen:if is="{$tosUrl}"><li><a href="{$tosUrl}">{xen:phrase terms_and_rules}</a></li></xen:if>
        <xen:if is="{$xenOptions.privacyPolicyUrl}"><li><a href="{$xenOptions.privacyPolicyUrl}">{xen:phrase privacy_policy}</a></li></xen:if>
      </xen:hook>
      </ul>
 
      <div id="copyright">{xen:helper copyright} {xen:phrase extra_copyright}</div>
      <xen:hook name="footer_after_copyright" />

      <xen:if is="{$debugMode}">
        <xen:if hascontent="true">
          <dl class="pairsInline debugInfo" title="{$controllerName}-&gt;{$controllerAction}{xen:if $viewName, ' ({$viewName})'}">
          <xen:contentcheck>
            <xen:if is="{$page_time}"><dt>{xen:phrase timing}:</dt> <dd><a href="{$debug_url}" rel="nofollow">{xen:phrase x_seconds, 'time={xen:number $page_time, 4}'}</a></dd></xen:if>
            <xen:if is="{$memory_usage}"><dt>{xen:phrase memory}:</dt> <dd>{xen:phrase x_mb, 'size={xen:number {xen:calc "{$memory_usage} / 1024 / 1024"}, 3}'}</dd></xen:if>
            <xen:if is="{$db_queries}"><dt>{xen:phrase db_queries}:</dt> <dd>{xen:number {$db_queries}}</dd></xen:if>
          </xen:contentcheck>
          </dl>
        </xen:if>
      </xen:if>
 
      <span class="helper"></span>
    </div>
  </div>
</div>

và thay thế bằng:

Mã:
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">
    <xen:comment>
      <xen:if is="{$canChangeStyle} OR {$canChangeLanguage}">
      <dl class="choosers">
        <xen:if is="{$canChangeStyle}">
          <dt>{xen:phrase style}</dt>
          <dd><a href="{xen:link 'misc/style', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase style_chooser}" rel="nofollow">{$visitorStyle.title}</a></dd>
        </xen:if>
        <xen:if is="{$canChangeLanguage}">
          <dt>{xen:phrase language}</dt>
          <dd><a href="{xen:link 'misc/language', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}" class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase language_chooser}" rel="nofollow">{$visitorLanguage.title}</a></dd>
        </xen:if>
      </dl>
      </xen:if>

      <ul class="footerLinks">
      <xen:hook name="footer_links">
        <xen:if is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'default'">
          <a href="{xen:link 'misc/contact'}" class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}">{xen:phrase contact_us}</a>
        <xen:elseif is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'custom'" />
          <a href="{$xenOptions.contactUrl.custom}" {xen:if {$xenOptions.contactUrl.overlay}, 'class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}"'}>{xen:phrase contact_us}</a>
        </xen:if>
        <li><a href="{xen:link help}">{xen:phrase help}</a></li>
        <xen:if is="{$homeLink}"><li><a href="{$homeLink}" class="homeLink">{xen:phrase home}</a></li></xen:if>
        <li><a href="{$requestPaths.requestUri}#navigation" class="topLink">{xen:phrase go_to_top}</a></li>
        <li><a href="{xen:link forums/-/index.rss}" rel="alternate" class="globalFeed" target="_blank"
          title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}">{xen:phrase rss}</a></li>
      </xen:hook>
      </ul>
      </xen:comment>

      <span class="helper"></span>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="footerLegal">
  <div class="pageWidth">
    <div class="pageContent">

      <xen:hook name="footer_after_copyright" />

      <ul id="legal">
      <xen:if is="{$canChangeStyle} OR {$canChangeLanguage}">
        <xen:if is="{$canChangeStyle}">
        <li>
          <a href="{xen:link 'misc/style', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'} "class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase style_chooser}"><i class="fa fa-cog"></i> <rel="nofollow">{$visitorStyle.title}</a>
        </li>
        </xen:if>
        <xen:if is="{$canChangeLanguage}">
        <li>
          <a href="{xen:link 'misc/language', '', 'redirect={$requestPaths.requestUri}'}"class="OverlayTrigger Tooltip" title="{xen:phrase language_chooser}"><i class="fa fa-pencil"></i> <rel="nofollow">{$visitorLanguage.title}</a>
        </li>
        </xen:if>"
      </xen:if>
      <xen:hook name="footer_links_legal">
        <xen:if is="{$tosUrl}"><li><a href="{$tosUrl}"><i class="fa fa-file-text"></i> {xen:phrase terms_and_rules}</a></li></xen:if>
        <xen:if is="{$xenOptions.privacyPolicyUrl}"><li><a href="{$xenOptions.privacyPolicyUrl}">{xen:phrase privacy_policy}</a></li></xen:if>
      </xen:hook>
      <li>
        <ul class="footerLinks">
          <xen:hook name="footer_links">
            <xen:if is="{$homeLink}"><li><a href="{$homeLink}" class="homeLink"><i class="fa fa-home"></i> {xen:phrase home}</a></li></xen:if>
            <xen:if is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'default'">
              <li><a href="{xen:link 'misc/contact'}" class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}"><i class="fa fa-envelope"></i> {xen:phrase contact_us}</a></li>
            <xen:elseif is="{$xenOptions.contactUrl.type} === 'custom'" />
              <li><a href="{$xenOptions.contactUrl.custom}" {xen:if {$xenOptions.contactUrl.overlay}, 'class="OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}"'}>{xen:phrase contact_us}</a></li>
            </xen:if>
            <li><a href="{xen:link help}"><i class="fa fa-check-square-o"></i> {xen:phrase help}</a></li>
     
        <li><a href="{$requestPaths.requestUri}#navigation" class="topLink"><i class="fa fa-angle-up fa-lg"></i><xen:comment>{xen:phrase go_to_top}</xen:comment></a></li>
        <li><a href="{xen:link forums/-/index.rss}" rel="alternate" class="globalFeed" target="_blank"
          title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}">{xen:phrase rss}</a></li>
      </ul>
      </li>
      </ul>

Chúc các bạn thành công và ưng ý với thành quả vừa đạt được.
p/s: em biết nhiêu thì em hướng dẫn cho những bạn mới tập tành chưa biết, các cao nhân xin đừng chê cười ạ.
 
Sửa lần cuối:

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom