Thêm text preview cho bài đăng trong Thread List

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Cách này sẽ giúp các bạn dễ dàng cho hiển thị 1 phần nội dung của bài viết ra ngoài , thích hợp với các trang tin tức, thủ thuật.

Compatible XF Versions: Xenforo 1.2

library/XenForo/ControllerPublic/Forum.php
Mã:
protected function _getThreadFetchElements(array $forum, array $displayConditions)
  {
    $threadModel = $this->_getThreadModel();
    $visitor = XenForo_Visitor::getInstance();

    $threadFetchConditions = $displayConditions + $threadModel->getPermissionBasedThreadFetchConditions($forum);

    if ($this->_routeMatch->getResponseType() != 'rss')
    {
      $threadFetchConditions += array('sticky' => 0);
    }

    $threadFetchOptions = array(
      'join' => XenForo_Model_Thread::FETCH_USER | XenForo_Model_Thread::FETCH_FIRSTPOST,
      'readUserId' => $visitor['user_id'],
      'watchUserId' => $visitor['user_id'],
      'postCountUserId' => $visitor['user_id'],
    );
    if (!empty($threadFetchConditions['deleted']))
    {
      $threadFetchOptions['join'] |= XenForo_Model_Thread::FETCH_DELETION_LOG;
    }

    if ($this->getResponseType() == 'rss')
    {
      $threadFetchOptions['join'] |= XenForo_Model_Thread::FETCH_FIRSTPOST;
    }

    return array(
      'conditions' => $threadFetchConditions,
      'options' => $threadFetchOptions
    );
  }

library/XenForo/ViewPublic/Forum/View.php
Mã:
   * Help render the HTML output.
   *
   * @return mixed
   */
  public function renderHtml()
  {
    $this->_params['renderedNodes'] = XenForo_ViewPublic_Helper_Node::renderNodeTreeFromDisplayArray(
      $this, $this->_params['nodeList'], 2 // start at level 2, which means only 1 level of recursion
    );


    // RENDER FIRST POSTS
    $previewLength = XenForo_Application::get('options')->discussionPreviewLength;

    foreach ($this->_params['threads'] AS &$thread)
    {
      if ($previewLength && !empty($thread['message']))
      {
        $formatter = XenForo_BbCode_Formatter_Base::create('XenForo_BbCode_Formatter_Text');
        $parser = XenForo_BbCode_Parser::create($formatter);

        $thread['messageParsed'] = $parser->render($thread['message']);
      }
    }
  }

Admin CP -> Appearance -> Templates -> thread_list_item
Mã:
<div class="secondRow">
        <div class="text">
          <blockquote>{xen:string nl2br, {xen:helper wordtrim, $thread.messageParsed, $xenOptions.discussionPreviewLength}}</blockquote>
        </div>
  
        <div class="posterDate muted">
          <xen:username user="$thread" title="{xen:phrase thread_starter}" /><span class="startDate">,
          <a{xen:if {$visitor.user_id}, ' href="{xen:link threads, $thread}"'} class="faint"><xen:datetime time="$thread.post_date" title="{xen:if {$visitor.user_id}, '{xen:phrase go_to_first_message_in_thread}'}" /></a></span><xen:if is="{$showForumLink}"><span class="containerName">,
          <a href="{xen:link forums, $thread.forum}" class="forumLink">{$thread.forum.title}</a></span></xen:if>

          <xen:if is="{$showLastPageNumbers} AND {$thread.lastPageNumbers}">
            <span class="itemPageNav">
              <span>...</span>
              <xen:foreach loop="$thread.lastPageNumbers" value="$pageNumber">
                <a href="{xen:link threads, $thread, 'page={$pageNumber}'}">{$pageNumber}</a>
              </xen:foreach>
            </span>
          </xen:if>
        </div>

        <div class="controls faint">
          <xen:if is="{$thread.canEditThread}"><a href="javascript:" data-href="{xen:link 'threads/list-item-edit', $thread}" class="EditControl JsOnly">{xen:phrase edit}</a></xen:if>
          <xen:if is="{$showSubscribeOptions} AND {$thread.email_subscribe}">{xen:phrase email}</xen:if>
        </div>
      </div>

Demo:

untitled.PNG

P/s: Các bạn tìm và thay thế code cũ bằng các code trên nha. BBcode vẫn còn hiện nha! Như hình demo vậy đó.

Nguồn: tailieu24h.net​
 

agrione

Corporal
Tham gia
07/09/2015
Bài viết
119
Được Like
97
Làm sao để ko hiện bbcode được chủ thớt
 

onlyonelove

MasterCorporal
Tham gia
03/11/2015
Bài viết
367
Được Like
213
có ai rành hướng dẫn mình phát triển tính năng này thành addon ddc k?
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom