french

 1. PVS

  Language 2x Username Change 2 by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Username Change 2 XenForo 2

  Username Change 2 by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Username Change 2 XenForo 2 2.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Username Change 2 của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language Custom 404 Page by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom 404 Page XenForo 2

  Custom 404 Page by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom 404 Page XenForo 2 1.1.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Custom 404 Page của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Referral Contests 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Referral Contests 2 XenForo 2

  Referral Contests 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Referral Contests 2 XenForo 2 2.2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Referral Contests 2 của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2

  Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2 2.0.0 Beta 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Conversation Folders của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Xenforo Ressource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Ressource Manager XenForo 2

  Xenforo Ressource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Ressource Manager XenForo 2 2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Ressource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Xenforo 2.1.x French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x

  Xenforo 2.1.x French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x 2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x FRENCH translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2

  FRENCH translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x [TH] Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Giphy XenForo 2

  [TH] Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Giphy XenForo 2 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Giphy của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x [TH] Post Comments French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Post Comments XenForo 2

  [TH] Post Comments French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Post Comments XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Post Comments của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Quick Thread Move (QTM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Quick Thread Move XenForo 2

  Quick Thread Move (QTM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Quick Thread Move XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Quick Thread Move của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x [TH] Last Post Avatar French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Last Post Avatar XenForo 2

  [TH] Last Post Avatar French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Last Post Avatar XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Last Post Avatar của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x [TH] Bookmarks Importer French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Bookmarks Importer XenForo 2

  [TH] Bookmarks Importer French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Bookmarks Importer XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Bookmarks Importer của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Alphabetical Pagination French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alphabetical Pagination XF2

  Alphabetical Pagination French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alphabetical Pagination XF2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Alphabetical Pagination của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x User Account Self-Delete French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho User Account Self-Delete XF 2

  User Account Self-Delete French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho User Account Self-Delete XF 2 1.1.5 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on User Account Self-Delete của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Change Title Length French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Title Length XenForo 2

  Change Title Length French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Title Length XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Change Title Length (STCTL2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x SEO (SEO2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) XenForo 2

  SEO (SEO2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) XenForo 2 2.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on SEO (SEO2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Login as User (LAU2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Login as User (LAU2) XenForo 2

  Login as User (LAU2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Login as User (LAU2) XenForo 2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Login as User (LAU2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Keyword Management (KWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Keyword Management XenForo 2

  Keyword Management (KWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Keyword Management XenForo 2 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Keyword Management của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x Note System (NS2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Note System (NS2) của XenForo 2

  Note System (NS2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Note System (NS2) của XenForo 2 2.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Note System (NS2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Watch Forums After Registration (STWFAR2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Watch Forums After Registration (STWFAR2) của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Watch Forums After Registration (STWFAR2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom