french

 1. PVS

  Language 2x XenForo French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của XenForo 2

  XenForo French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2

  French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Featured Threads Slider của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Steam Authentication and Integration của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Steam Authentication and Integration của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Steam Authentication and Integration của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x French translation of Who Read The Discussion - Bản dịch tiếng Pháp cho Who Read The Discussion XF2

  French translation of Who Read The Discussion - Bản dịch tiếng Pháp cho Who Read The Discussion XF2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Who Read The Discussion của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2

  Donate French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Donate của XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Donate của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2

  Auto Merge Double Posts French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Merge Double Posts của XF2 1.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Auto Merge Double Posts của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2

  Spotify French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Spotify của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Spotify của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2

  Trending French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Trending của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Trending của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Reactions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Reactions của XenForo 2

  Reactions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Reactions của XenForo 2 1.0.13 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Reactions của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Editor Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Editor Manager của XenForo 2

  Editor Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Editor Manager của XenForo 2 1.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Discord Widget của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2

  Discord Widget French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Discord Widget của XenForo 2 2.1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Discord Widget của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2

  XenPorta 2 PRO French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenPorta 2 PRO của XenForo 2 2.0.1.9 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenPorta 2 PRO của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Change Content Owner French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Content Owner của XenForo 2

  Change Content Owner French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Content Owner của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Change Content Owner của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Question and Answer Forums của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Question and Answer Forums của XenForo 2 1.0.6 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question and Answer Forums của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Giphy cho XenForo 2

  Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Giphy cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Giphy cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2

  Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2 1.0.3 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Bookmarks cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x French translation of Nodes - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2

  French translation of Nodes - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Nodes của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x French translation of Image Optimizer - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2

  French translation of Image Optimizer - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Image Optimizer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2

  French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Chat by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp của XenForo Resource Manager cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp của XenForo Resource Manager cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom