french

 1. PVS

  Language French translation for Go To Top - Bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top

  French translation for Go To Top - Bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho Go To Top. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công...
 2. PVS

  Language French translation for ToggleME - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on ToggleME

  French translation for ToggleME - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on ToggleME 1.9 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on ToggleME, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on ToggleME trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 3. PVS

  Language French Translation for XF Arcade - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade

  French Translation for XF Arcade - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade 0.0.8 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XF Arcade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 4. PVS

  Language French Translation for MicroDownloads - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads

  French Translation for MicroDownloads - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads 1.0.2b Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on MicroDownloads, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on MicroDownloads trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
Top Bottom