french

 1. PVS

  Language 2x French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2

  French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Shoutbox by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language French translation for Paygates - Bản dịch tiếng Pháp cho Paygates

  French translation for Paygates - Bản dịch tiếng Pháp cho Paygates 1.5.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Paygates, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Paygates trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và...
 3. PVS

  Language French Language Pack - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo

  French Language Pack - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 1.4.4#2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language French translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Media Gallery

  French translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Media Gallery 2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập...
 5. PVS

  Language French translation for Featured Threads - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads

  French translation for Featured Threads - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads 2.5.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Featured Threads. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml...
 6. PVS

  Language French translation for Donation Manager - Bản dịch tiếng Pháp cho Donation Manager

  French translation for Donation Manager - Bản dịch tiếng Pháp cho Donation Manager 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Donation Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ .xml...
 7. PVS

  Language French translation for Xen Photo Contest - Bản dịch tiếng Pháp cho Xen Photo Contest

  French translation for Xen Photo Contest - Bản dịch tiếng Pháp cho Xen Photo Contest 0.2.5 Beta Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Xen Photo Contest. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ...
 8. PVS

  Language TinyMCE Quattro French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro

  TinyMCE Quattro French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro 2.1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ...
 9. PVS

  Language Showcase French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Showcase

  Showcase French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Showcase 1.3.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Showcase. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ .xml (thay thế tệp .xml của...
 10. PVS

  Language Bookmarks French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Bookmarks

  Bookmarks French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Bookmarks 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Bookmarks. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-on để import tệp ngôn ngữ .xml (thay thế tệp .xml...
 11. PVS

  Language Website Width Toggle French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Website Width Toggle

  Website Width Toggle French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Website Width Toggle 1.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Website Width Toggle. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >> Languages và cài đặt tập tin...
 12. PVS

  Language QuoteME French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho QuoteME

  QuoteME French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho QuoteME 1.7.3 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on QuoteME. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >> Languages và cài đặt tập tin .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 13. PVS

  Language Mobile Agent Tracer French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Mobile Agent Tracer

  Mobile Agent Tracer French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Mobile Agent Tracer 1.5.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Mobile Agent Tracer. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >> Languages và cài đặt tập tin...
 14. PVS

  Language Social Share French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Social Share

  Social Share French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Social Share 1.3 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Social Share. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >> Languages và cài đặt tập tin .xml Chúc các bạn thành...
 15. PVS

  Language Alerts French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alerts

  Alerts French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alerts 0.96 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Alerts. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >> Languages và cài đặt tập tin .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 16. PVS

  Language XenForo Resource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Resource Manager

  XenForo Resource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo Resource Manager 1.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XenForo Resource Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml...
 17. PVS

  Language Extra Portal French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Extra Portal

  Extra Portal French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Extra Portal 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Extra Portal. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP-->Languages và import tập tin .xml Chúc các bạn thành...
 18. PVS

  Language XenGallery French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenGallery

  XenGallery French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenGallery 1.0.17 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XenGallery. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành...
 19. PVS

  Language French translation for XF Arcade - Bản dịch tiếng Pháp cho XF Arcade

  French translation for XF Arcade - Bản dịch tiếng Pháp cho XF Arcade 0.0.9 R1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on XF Arcade. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml như là một add-on Chúc các bạn thành...
 20. PVS

  Language French translation for Custom Bb Codes Manager - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom Bb Codes Manager

  French translation for Custom Bb Codes Manager - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom Bb Codes Manager 1.3.6.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Custom Bb Codes Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
Top Bottom