french

 1. PVS

  Language 2x ACP Extended (ACPE2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho ACP Extended (ACPE2) XenForo 2

  ACP Extended (ACPE2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho ACP Extended (ACPE2) XenForo 2 1.3.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on ACP Extended (ACPE2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Watermark System (STWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Watermark System XenForo 2

  Watermark System (STWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Watermark System XenForo 2 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Watermark System của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Thread Attachments (STTA2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Thread Attachments XenForo 2

  Thread Attachments (STTA2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Thread Attachments XenForo 2 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Attachments của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Alter Ego Detector (AED2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alter Ego Detector XenForo 2

  Alter Ego Detector (AED2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alter Ego Detector XenForo 2 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Alter Ego Detector của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x [TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2

  [TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Covers của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Follow on Registration (AFOR2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Follow on Registration (AFOR2) của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Auto Follow on Registration (AFOR2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Top Posters of the Month (TPM2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Top Posters of the Month (TPM2) của XenForo 2 1.3.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Top Posters of the Month (TPM2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Most Ever Online French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Most Ever Online của XenForo 2

  Most Ever Online French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Most Ever Online của XenForo 2 1.0.5 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Most Ever Online của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Hide Link With Guests French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Hide Link With Guests XenForo 2

  Hide Link With Guests French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Hide Link With Guests XenForo 2 2.1.7 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Hide Link With Guests của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Prefix Filter French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Prefix Filter của XenForo 2

  Prefix Filter French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Prefix Filter của XenForo 2 2.1.8 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Prefix Filter của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Easy User Ban 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Easy User Ban 2 của XenForo 2

  Easy User Ban 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Easy User Ban 2 của XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Easy User Ban 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Custom Editor Colors French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom Editor Colors của XenForo 2

  Custom Editor Colors French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom Editor Colors của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Custom Editor Colors của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Post Macros French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Post Macros của XenForo 2

  Post Macros French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Post Macros của XenForo 2 5.0.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Post Macros của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Thread Solutions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Solutions của XenForo 2

  Thread Solutions French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Solutions của XenForo 2 2.3.1.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Thread Solutions của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Image Optimizer French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2

  Image Optimizer French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2 1.0.0 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Image Optimizer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Question and Answer Forums của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Question and Answer Forums của XenForo 2 1.0.8 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question and Answer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x Nodes French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2

  Nodes French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2 1.0.3 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Nodes của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x French Translation for SEO (SEO2) - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) của XenForo 2

  French Translation for SEO (SEO2) - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) của XenForo 2 1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on SEO (SEO2) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom