Addon Advanced BBCode Pack - Gói BBCode nâng cao (BBM)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,399
Được Like
12,626
Advanced BBCode Pack - Gói BBCode nâng cao (BBM) 3.7.2

Ứng dụng này thêm BBcode nâng cao. Những BBcode giúp các thành viên thiết kế bố cục các tin nhắn của họ để làm cho nó trông giống như một bài viết từ một tạp chí. Phiên bản thứ ba cho Xenforo đã được viết lại hoàn toàn. Nó có chức năng chính xác giống như phiên bản vBulletin ... và nhiều hơn nữa.

Danh sách các Bb Code:

BIMG BB Code:

bimg.png

 • Thay đổi kích thước một bức tranh lớn
 • Hiển thị kích thước ban đầu của hình ảnh với XenForo JS Slideshow
 • Chú thích ở trên hoặc dưới/bên trong hoặc bên ngoài hình ảnh
 • So sánh hình ảnh nhờ script Twenty twenty
 • Để bật chế độ này, hãy chèn hai URL hình ảnh (hoặc mã số tập tin đính kèm) vào nội dung của Bb Code được phân cách bằng |
 • [Safety Default&Max Width System được bao gồm]
Lệnh #option:

Img block
 1. Số (có hoặc không có (px): Chiều rộng của hình ảnh (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) bằng pixel
 2. Số với %: Chiều rộng của hình ảnh theo tỷ lệ phần trăm
 3. fleft: float left ; Hình ảnh sẽ được float ở bên trái bên trong một block
 4. fright: float right ; Hình ảnh sẽ được float ở bên phải bên trong một block
 5. bleft: Căn giữa bên trái
 6. bcenter: Căn giữa block đến trung tâm
 7. bright: Căn giữa bên phải
Chú thích
 1. Normal Text: Chú thích hình ảnh
 2. top|bottom: Vị trí của chú thích ảnh (ở trên hoặc dưới ảnh); Mặc định là bên dưới
 3. inside: Vị trí của chú thích hình ảnh (bên trong hoặc bên ngoài hình ảnh)
 4. left|center|right: Sự sắp xếp của chú thích hình ảnh; Mặc định là bên trái
Extra options
 1. no-lightbox - Vô hiệu hóa lightbox
 2. url in options: Liên kết hình ảnh của bạn với một url (sẽ vô hiệu hóa lightbox)
 3. diff-v or diff-vertical - Sử dụng với công cụ so sánh hình ảnh để hiển thị một so sánh theo chiều dọc
 4. diff-pos:xx - xx là một số từ 0 đến 1. Để sử dụng với công cụ so sánh hình ảnh để đặt vị trí con trỏ (0.1 sẽ làm con trỏ bên trái, 0.9 bên phải)
#Thay thế bbcode sau đây trên phiên bản vBulletin trước đó:
igauche, igauchex, idroite, idroitex, bimgx

ARTICLE BB Code:

article.png

 • Hiển thị một bài viết bên trong một tin nhắn.
 • Hệ thống CSS tùy chỉnh theo trình duyệt (IE hoặc không)
Lệnh #option:
 1. Normal text: nguồn bài viết (sẽ được hiển thị bên dưới article box)
ENCADRE BB Code:

encadre.png

 • BBcode này chèn một text box ở bên phải của một tin nhắn.
 • Chiều rộng mặc định là 20% của window
 • Hệ thống CSS tùy chỉnh theo trình duyệt (IE hoặc không)
 • [SDMWS được bao gồm]
Lệnh #option:
 1. Normal Text: Tiêu đề text box
 2. Numbers (with or without %): Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) theo phần trăm
 3. Numbers with px: Chiều rộng của text box (không thể vượt qua giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) bằng pixel
 4. skin2: Để sử dụng một skin khác cho bbcode encadre
 5. fleft: float left
 6. fright or nothing: mặc định option float right
#Thay thế các bbcode sau đây trên phiên bản vBulletin trước đây: Encadrex

FIELDSET BB Code:

fieldset.png

 • BBcode này chèn một [fieldset] với một tiêu đề tùy chỉnh
 • Hệ thống CSS tùy chỉnh theo trình duyệt (IE hoặc không)
 • [SDMWS được bao gồm]
Lệnh #option:
 1. Normal Text: Tiêu đề fieldset
 2. Numbers (with or without %): Chiều rộng của fieldset (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) theo phần trăm
 3. Numbers with px: Chiều rộng của fieldset (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) bằng pixel
 4. bleft: Căn giữa bên trái
 5. bcenter: Căn giữa block đến trung tâm
 6. bright: Căn giữa bên phải
Google DOCS Viewer:

gview.png

 • BBcode này cho phép hiển thị tài liệu bằng cách sử dụng "Google Docs - Viewer" (hỗ trợ nhiều loại tệp khác nhau: pdf, ppt, doc, xls ...).
 • Chiều rộng và chiều cao được xác định bên trong các tùy chọn
Lệnh #option:
 1. Normal Text: Tiêu đề của tài liệu
SPOILERBB BB Code:

spoilerbb.png

 • Tương thích khi Javascript không hoạt động (layout thay thế)
 • Code [spoilerbb] này giấu một phần của văn bản. Bởi vì bbcode của spoiler được King Kovifor tạo nên thực sự tốt, tên thẻ spoiler gốc nâng cao BBcodes Toolbar đã được sửa đổi từ
  sang [spoilerbb]
Lệnh #option:
 1. Normal Text: Tiêu đề của spoiler
JUSTIFY Text BB Code:
Hiển thị đầy đủ justified text

Nếu bạn sử dụng TinyMCE Quattro, BbCode này sẽ không cần nữa

LATEX BB Code:

latex.png

 • Hiển thị nội dung toán học với mimetex
Lệnh #option:
 1. Normal Text: Tiêu đề Latex box (default:none)
 2. Numbers (with or without px): Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) bằng pixel
 3. Numbers with %: Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) theo phần trăm
 4. fleft: block sẽ float bên trái
 5. fright: block sẽ float bên phải
 6. bleft: căn lề block sang bên trái
 7. bcenter: căn lề block sang trung tâm
 8. bright: căn lề block sang bên phải
ACCORDION BB Code:

accordion.png

Hiển thị một accordion box
Tương thích khi tắt JavaScript - dự phòng cơ bản

Lệnh thẻ #Master (tag: accordion)
 1. Numbers (with or without px): Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) bằng pixel
 2. Numbers with %: Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) theo phần trăm
 3. Num1(px/%)xNum2: Đặt chiều rộng của accordion box và chiều cao mặc định cho tất cả các slide
 4. fleft: block sẽ float bên trái
 5. fright: block sẽ float bên phải
 6. bleft: căn lề block sang bên trái
 7. bcenter: căn lề block sang trung tâm
 8. bright: căn lề block sang bên phải
Lệnh thẻ #Slave (special bbcode: {slide})
 1. Numbers: Chiều cao của slide (theo px)
 2. text: Tiêu đề slide
 3. left or blank: tiêu đề của slide sẽ căn lề sang bên trái
 4. center: tiêu đề của slide sẽ căn lề sang trung tâm
 5. right: tiêu đề của slide sẽ căn lề sang bên phải
 6. open: slide sẽ được mở theo mặc định
TABS BB Code:

tabs.png

 • Hiển thị một số slide trong tab
 • Tương thích khi tắt JavaScript - dự phòng cơ bản
Thẻ lệnh Master (tag: tabs)
 • Numbers (with or without px): Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) bằng pixel
 • Numbers with %: Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) theo phần trăm
 • Num1(px/%)xNum2: Đặt chiều rộng của accordion box và chiều cao mặc định cho tất cả các slide
 • fleft: block sẽ float bên trái
 • fright: block sẽ float bên phải
 • bleft: căn lề block sang bên trái
 • bcenter: căn lề block sang trung tâm
 • bright: căn lề block sang bên phải
Lệnh thẻ Slave (special bbcode: {slide})
 • text: Tiêu đề slide
 • left: Tiêu đề của slide sẽ căn lề sang bên trái
 • center or blank: Tiêu đề của slide sẽ căn lề sang trung tâm
 • right: Tiêu đề của slide sẽ căn lề sang bên phải
 • open: Slide sẽ được mở theo mặc định
Lệnh chức năng đặc biệt (special bbcode: {tab})
{tab=id}Text{tab}: Tạo liên kết đến một tab của BBcode hiện tại - id là số: 1 (tab đầu tiên), 2 (tab thứ hai), v.v ...

SLIDER BB Code: display a slider

slider.png

 • Hiển thị một số slide bên trong slider
 • Tương thích khi tắt JavaScript - dự phòng cơ bản
Master tag commands (tag: tabs)
 • Numbers (with or without px): Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) bằng pixel
 • Numbers with %: Chiều rộng của text box (không thể vượt quá giới hạn thiết lập trong các tùy chọn) theo phần trăm
 • Num1(px/%)xNum2: Đặt chiều rộng của accordion box và chiều cao mặc định cho tất cả các slide
 • Numbers with ms (3000ms): Để đặt một khoảng giữa các slide
 • fleft: block sẽ float bên trái
 • fright: block sẽ float bên phải
 • bleft: căn lề block sang bên trái
 • bcenter: căn lề block sang trung tâm
 • bright: căn lề block sang bên phải
 • cmd: Để hiển thị lệnh slider (play & pause)
 • autoplay: Để bắt đầu slider khi trang được tải (lệnh này có thể tắt)
 • noclick: Để ngăn không cho slider thay đổi slide khi bạn nhấp vào nó
 • num: Để kích hoạt các tab số (bên dưới slider) thay vì các tab bullet
 • inside: Để cho phép layout 'bên trong' mà sẽ đặt tất cả các lệnh slider (previous/next slide, tabs, play/pause) bên trong slide
Thẻ lệnh Slave (special bbcode: {slide})
 • text: Tiêu đề Slide
 • left or blank: Tiêu đề của slide sẽ căn lề sang bên trái
 • center: Tiêu đề của slide sẽ căn lề sang trung tâm
 • right: Tiêu đề của slide sẽ căn lề sang bên phải
 • open: Slide sẽ được mở theo mặc định
 • Number (attachement id): Sẽ lấy các tập tin đính kèm theo id của nó (phải là một hình ảnh) và sẽ hiển thị nó với một layout lớn mới; Với cách layout lệnh khác tồn tại:
  • full. Nó sẽ kéo hình ảnh lên container nhưng không tôn trọng tỷ lệ
  • top: Để hiển thị tiêu đề với cách bố trí tuyệt đối ở trên cùng
  • bottom: Để hiển thị tiêu đề với cách bố trí tuyệt đối ở dưới cùng
Cách sử dụng BBcode Text/Image Boxes:
Nếu bạn muốn hiển thị một Text Box hoặc một hình ảnh ở bên phải của một văn bản (thả xuống bên phải), bạn phải chèn trước Text Box hoặc hình ảnh, sau đó là Main Text.

Ví dụ:
Mã:
[encadre]Text box on the right[/encadre]Main Content

[bimg=fleft]image_url[/bimg]Main Content

[bimg=fright]image_url[/bimg]Main Content

Yêu cầu addon
 • Kiểm tra nếu bạn đã cài đặt "BbCodes & Buttons Manager" (Phiên bản tối thiểu: 1.1.6)
 • Nếu bạn định sử dụng Advanced BbCodes UI (giao diện người dùng), bạn sẽ phải cài đặt trình biên tập TinyQuattro.
adv01.png adv02.png adv03.png adv04.png adv05.png adv06.png adv07.png adv08.png adv09.png adv10.png adv12.png adv13.png adv14.png bimg1.png bimg2.png bimg3.png bimg4.png bimg5.png config_01.png config_02.png config_03.png config_04.png config_05.png config_06.png config_07.png config_08.png config_09.png config_10.png config_11.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BBM - Advanced Bb Codes 3.7.2.zip
  284.3 KB · Lượt xem: 48

ngaithon

Corporal
Tham gia
13/02/2017
Bài viết
112
Được Like
23
lúc cài đặt xong rồi mà nó không hiện.
upload_2017-11-14_17-26-51.png

với cái foder này import như thế nào ạ
upload_2017-11-14_17-26-23.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom