Other bbPress Importer - Trình nhập bbPress

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
bbPress Importer - Trình nhập bbPress 1.0.0

Mình đã đính kèm tập lệnh SQL nhập dữ liệu từ bbPress vào Xenforo. Mình không thể tìm thấy bất kỳ tập lệnh nào để nhập dữ liệu từ bbPress 2.5+ vào xenForo và thậm chí đã thử bbPress, phpBB cho đến xenForo nhưng những quy trình 2 bước này đều có vấn đề riêng của nó.

Vì vậy, mình tạo ra script SQL dựa trên trình nhập bbPress vào phpBB bởi iamsteadman trên github. Nó nhập người dùng, diễn đàn, chủ đề và bài đăng. Người dùng cần phải đặt lại mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống xenForo mới.

Đây là mã SQL hoàn chỉnh. Wordpress table prefix là wp_qjpq_ và thay đổi theo cấu hình của bạn.
Mã:
START TRANSACTION;

SET @user_id_jump = 2;

INSERT INTO
  xf_user (
    user_id,
    username,
  email,
    user_group_id,
  register_date,
  last_activity
  )
SELECT
  ID + @user_id_jump /* New ID */,
  LOWER(REPLACE(user_login, '.', '_')) /* Sanitised username */,
  user_email /* Email address */,
  2 /* Group ("Registered") */,
  UNIX_TIMESTAMP(user_registered) /* Date the user signed up */,
  UNIX_TIMESTAMP(user_registered) /* Date of the user's last activity */
FROM
  wp_qjpq_users
WHERE
ID > 1;

INSERT INTO
  xf_user_privacy (
    user_id,
  allow_post_profile,
    allow_send_personal_conversation
  )
SELECT
  ID + @user_id_jump /* New ID */,
  'members',
  'members'
FROM
  wp_qjpq_users
WHERE
ID > 1;

INSERT INTO
  xf_user_authenticate (
    user_id,
    scheme_class
)
SELECT
  ID + @user_id_jump /* New ID */,
  'XenForo_Authentication_Core12'
FROM
  wp_qjpq_users
WHERE
ID > 1;

INSERT INTO
  xf_user_option (
    user_id
)
SELECT
  ID + @user_id_jump /* New ID */
FROM
  wp_qjpq_users
WHERE
ID > 1;

INSERT INTO xf_node (
  node_id,
  title,
  description,
  node_type_id,
  parent_node_id,
  depth
) SELECT
  f.id, /* forumid */
  f.post_title /* Title */,
  f.post_content /* Description */,
  'Forum',
  1,
  1
FROM
  wp_qjpq_posts AS f
WHERE
f.post_type = 'forum';

INSERT INTO xf_forum (
  node_id,
  message_count,
  discussion_count,
  last_post_id,
  last_post_user_id,
  last_post_username,
  last_thread_title
) SELECT
  f.id,
  (
    SELECT
      COUNT(*)
    FROM
      wp_qjpq_posts AS r
    INNER JOIN
      wp_qjpq_posts AS t ON r.post_parent = t.id
    WHERE
      t.post_parent = f.id
    AND
      r.post_type = 'reply'
    AND
      t.post_type = 'topic'
) /* Number of posts */,
  (
    SELECT
      COUNT(*)
    FROM
      wp_qjpq_posts AS t
    WHERE
      t.post_parent = f.id
    AND
      t.post_type = 'topic'
) /* Number of topics */,
  (
    SELECT
      id
    FROM
      wp_qjpq_posts AS p
    WHERE
      p.post_parent = f.id
    AND
      p.post_type = 'topic'
    ORDER BY
      p.post_date DESC LIMIT 1
  ) /* Last post ID */,
  (
    SELECT
      post_author + @user_id_jump
    FROM
      wp_qjpq_posts AS p
    WHERE
      p.post_parent = f.id
    AND
      p.post_type = 'topic'
    ORDER BY
      p.post_date DESC LIMIT 1
) /* Last poster ID */,
  (
    SELECT
      u.user_login
    FROM
      wp_qjpq_posts AS p
    INNER JOIN
      wp_qjpq_users AS u ON p.post_author = u.id
    WHERE
      p.post_parent = f.id
    AND
      p.post_type = 'topic'
    ORDER BY
      p.post_date DESC LIMIT 1
) /* Last poster name */,
  (
    SELECT
      post_title
    FROM
      wp_qjpq_posts AS p
    WHERE
      p.post_parent = f.id
    AND
      p.post_type = 'topic'
    ORDER BY
      p.post_date DESC LIMIT 1
) /* Last post subject */
FROM
  wp_qjpq_posts AS f
WHERE
f.post_type = 'forum';

INSERT INTO
  xf_thread (
    thread_id,
  node_id,
  title,
  user_id,
  username,
  post_date
)
SELECT
  t.id /* Topic ID */,
  t.post_parent /* Forum ID */,
  t.post_title /* Topic title */,
  CASE t.post_author
    WHEN 1 THEN
      t.post_author + 1
    ELSE
      t.post_author + @user_id_jump
  END,
  IFNULL(
    (
      SELECT
        lu.user_login
      FROM
        wp_qjpq_posts AS l
      INNER JOIN
        wp_qjpq_users AS lu ON l.post_author = lu.id
      WHERE
        l.post_parent = t.id
      AND
        l.post_type = 'reply'
      ORDER BY
        l.post_date
      LIMIT 1
    ),
    u.user_login
  ) /* Username of the first poster (or topic creator if none exists) */,
  UNIX_TIMESTAMP(t.post_date) /* Date it was posted */
FROM
  wp_qjpq_posts AS t
INNER JOIN
  wp_qjpq_users AS u ON t.post_author = u.id
WHERE
t.post_type = 'topic';

INSERT INTO
  xf_post (
    thread_id,
    user_id,
    username,
    post_date,
  message
  )
SELECT
  p.id /* Topic ID */,
  CASE
    p.post_author
  WHEN 1 THEN
    p.post_author + 1
  ELSE
  p.post_author + @user_id_jump
  END /* The ID of the poster, upping the number for non-admins */,
  u.user_login /* Username of the poster */,
  UNIX_TIMESTAMP(p.post_date) /* Date of the post */,
  p.post_content /* Post text */
FROM
  wp_qjpq_posts AS p
INNER JOIN
  wp_qjpq_users AS u ON p.post_author = u.id
WHERE
  p.post_type = 'topic';

INSERT INTO
  xf_post (
    post_id,
    thread_id,
    user_id,
    username,
    post_date,
  message
  )
SELECT
  p.id /* Post ID */,
  t.id /* Topic ID */,
  CASE
    p.post_author
  WHEN 1 THEN
    p.post_author + 1
  ELSE
  p.post_author + @user_id_jump
  END /* The ID of the poster, upping the number for non-admins */,
  u.user_login /* Username of the poster */,
  UNIX_TIMESTAMP(p.post_date) /* Date of the post */,
  p.post_content /* Post text */
FROM
  wp_qjpq_posts AS p
INNER JOIN
  wp_qjpq_users AS u ON p.post_author = u.id
INNER JOIN
  wp_qjpq_posts AS t ON p.post_parent = t.id
WHERE
  p.post_type = 'reply'
AND
  t.post_type = 'topic';

UPDATE xf_user AS user
SET message_count = (
  SELECT COUNT(*)
  FROM xf_post AS post
  LEFT JOIN xf_thread AS thread ON (thread.thread_id = post.thread_id)
  WHERE post.user_id = user.user_id
  AND post.message_state = 'visible' AND thread.discussion_state = 'visible'
  GROUP BY post.user_id
);
COMMIT;

Sau khi thực hiện xây dựng chủ đề (với vị trí và số bài viết được đánh dấu), các diễn đàn và người dùng. Node Tree sẽ hiển thị tốt trong quản trị nhưng không tốt ở front end và do đó tạo ra một diễn đàn dummy và sau đó xóa nó để xây dựng lại cây diễn đàn cho trang chủ.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • bbpress-xf.txt
  6 KB · Lượt xem: 0

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom