Help Error Xenforo 2.15 error please guide

anaya

Thượng Đế
Tham gia
20/12/2019
Bài viết
9
Được Like
1
respected Staff Plz guide Wicht Addon Going To Strack My DB ? Can You Find Name From Error ?

XF\Db\Exception: MySQL query error [1364]: Field 'first_react_users' doesn't have a default value in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 228
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 77
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 94
 4. XF\Db\AbstractAdapter->query() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 221
 5. XF\Db\AbstractAdapter->insert() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1452
 6. XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1184
 7. XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/XF/Service/Thread/Creator.php at line 285
 8. XF\Service\Thread\Creator->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 9. XF\Service\Thread\Creator->save() in src/XF/Pub/Controller/Forum.php at line 750
 10. XF\Pub\Controller\Forum->actionPostThread() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 350
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 261
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 113
 13. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 55
 14. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2184
 15. XF\App->run() in src/XF.php at line 391
 16. XF::runApp() in index.php at line 20
4444.gif


I Chked With Disable All Addon Butt Still Facing This Error
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom