Help Nhờ fix lỗi https xenforo trên Nginx

dakhucquan.net

MasterCorporal
Tham gia
27/06/2015
Bài viết
336
Được Like
151
Trên hosting share ip thì chạy ngon ơ, mới quất cái vps 1 năm mò chạy xf vs nginx mò cả 2 tiếng đồng hồ ko đc gì :-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@

file domain trong nginx e nó vầy:


server {
listen 80;

server_name www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}


và e thêm chử S vào chổ màu đỏ í,
Lưu lại và
service nginx restart

giờ chạy vào cloudflare.com

SSL = Fixible
Always use HTTPS = On
Origin Certificates = Nginx


http thì chạy ok phà phà, còn https vẩn ko chạy các bác ạ, => nứt giao diện. bác nào fix đc cứu e với

cám ơn các bác nhiều.
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

thebigsize

MasterCorporal
Tham gia
04/03/2015
Bài viết
327
Được Like
250
Trên hosting share ip thì chạy ngon ơ, mới quất cái vps 1 năm mò chạy xf vs nginx mò cả 2 tiếng đồng hồ ko đc gì :-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@

file domain trong nginx e nó vầy:


server {
listen 80;

server_name www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}


và e thêm chử S vào chổ màu đỏ í,
Lưu lại và
service nginx restart

giờ chạy vào cloudflare.com

SSL = Fixible
Always use HTTPS = On
Origin Certificates = Nginx


http thì chạy ok phà phà, còn https vẩn ko chạy các bác ạ, => nứt giao diện. bác nào fix đc cứu e với

cám ơn các bác nhiều.
Cái cloudflare thì ko rành lắm nhưng config ssl nginx bạn thử:
Mã:
server {
listen 80;
server_name domain.com www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.domain.com;
  return    301 https://domain.com$request_uri;
ssl_certificate link đến chứng chỉ/domain.com.crt;
ssl_certificate_key /link đến khóa/tdomain.com.key;
......
 

dakhucquan.net

MasterCorporal
Tham gia
27/06/2015
Bài viết
336
Được Like
151
Cái cloudflare thì ko rành lắm nhưng config ssl nginx bạn thử:
Mã:
server {
listen 80;
server_name domain.com www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.domain.com;
  return    301 https://domain.com$request_uri;
ssl_certificate link đến chứng chỉ/domain.com.crt;
ssl_certificate_key /link đến khóa/tdomain.com.key;
......
xài ssl free của cloudflare.com thì sửa link làm sao bác, e thấy có đoạn txt trong
Origin Certificates thôi

làm theo hd này củng chịu bác ak

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/217471977
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

dakhucquan.net

MasterCorporal
Tham gia
27/06/2015
Bài viết
336
Được Like
151
Bạn cho mình xem demo lôiz thử nhé. Có gì ib mình fix cho nhé!
file e nó vầy, bác coi chỉ giúp e vs. tại ko biết bác ol giờ nào mà nhờ bác team qua coi dùm e xí

Mã:
server {
  listen 80;
  
  server_name www.domain.com;
  rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}

server {
  listen 80 default_server;
    
  # access_log off;
  access_log /home/domain.com/logs/access.log;
  # error_log off;
    error_log /home/domain.com/logs/error.log;
  
    root /home/domain.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
    server_name domain.com;
 
    location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }
  
  # Custom configuration
  include /home/domain.com/public_html/*.conf;
 
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
    fastcgi_connect_timeout 1000;
    fastcgi_send_timeout 1000;
    fastcgi_read_timeout 1000;
    fastcgi_buffer_size 256k;
    fastcgi_buffers 4 256k;
    fastcgi_busy_buffers_size 256k;
    fastcgi_temp_file_write_size 256k;
    fastcgi_intercept_errors on;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
  
  location /nginx_status {
     stub_status on;
     access_log  off;
    allow 127.0.0.1;
    allow 107.175.219.224;
    deny all;
  }
  
  location /php_status {
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    allow 127.0.0.1;
    allow 107.175.219.224;
    deny all;
    }
  
  # Disable .htaccess and other hidden files
  location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
    access_log off;
    log_not_found off;
  }
  
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
  
  location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
  }
  
  location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
      gzip_static off;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
      add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }
}

server {
  listen 3889;
  
   access_log off;
  log_not_found off;
   error_log /home/domain.com/logs/nginx_error.log;
  
    root /home/domain.com/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
    server_name domain.com;
 
  auth_basic "Restricted";
  auth_basic_user_file /home/domain.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
  
  location / {
    autoindex on;
    try_files $uri $uri/ /index.php;
  }
  
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
    fastcgi_connect_timeout 1000;
    fastcgi_send_timeout 1000;
    fastcgi_read_timeout 1000;
    fastcgi_buffer_size 256k;
    fastcgi_buffers 4 256k;
    fastcgi_busy_buffers_size 256k;
    fastcgi_temp_file_write_size 256k;
    fastcgi_intercept_errors on;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
  
  location ~ /\. {
    deny all;
  }
}
 
 • Like
Reactions: THB

dakhucquan.net

MasterCorporal
Tham gia
27/06/2015
Bài viết
336
Được Like
151
mất 1 ngày thôi :)). thử đủ kiểu, cuối cùng là chỉ thiếu 1 dòng này:
$_SERVER['HTTPS'] = 'on';

:))))))) trên hostting cpanel sao ko cần mà trên nginx củng ko thấy ai nhắc đến luôn. bó tay

file trên nginx của e chạy ok đây cho bác nào làm ko đc:

server {
listen 80;
listen 443;

ssl on;
ssl_certificate /etc/ssl/certificate.pem;
ssl_certificate_key /etc/ssl/key.key;

server_name www.temien.com;
rewrite ^(.*) https://temien.com$1 permanent;

}

server {
listen 80 default_server;
.......................................
..............


Nếu thêm dòng $_SERVER['HTTPS'] = 'on'; vào mà ko chạy đc thì thêm mớ in đậm trên vào file domain.com.conf
còn nếu chạy thì khỏi thêm
file in đậm + nghiêng thì các bác tự copy trong cloudflare rồi bỏ vào.
 
Sửa lần cuối:

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,649
Được Like
3,938
xin chào mọi người.
mình dùng ssl của cloud thì hay thêm dòng này vào trong config.php
$_SERVER['HTTPS'] = 'on';
 

dakhucquan.net

MasterCorporal
Tham gia
27/06/2015
Bài viết
336
Được Like
151
xin chào mọi người.
mình dùng ssl của cloud thì hay thêm dòng này vào trong config.php
các bác giấu thôi :)) làm mò gg mãi mới đó bác.

Bác @THB xử dùm e cái này vs đc ko bác :D
Như site e: e muốn khi ctrl + lăn chuột thì cái hình bg của header nó tự động nằm ngay giữa khi thu phóng đc ko bác? + cái logo nằm yên nữa chứ nó chạy lung tung quá. E thêm css lung tung mãi mà ko đc như ý. :D
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

Top Bottom