Help Nhờ fix lỗi https xenforo trên Nginx

dakhucquan.net

MasterCorporal
Trên hosting share ip thì chạy ngon ơ, mới quất cái vps 1 năm mò chạy xf vs nginx mò cả 2 tiếng đồng hồ ko đc gì :-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@

file domain trong nginx e nó vầy:


server {
listen 80;

server_name www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}


và e thêm chử S vào chổ màu đỏ í,
Lưu lại và
service nginx restart

giờ chạy vào cloudflare.com

SSL = Fixible
Always use HTTPS = On
Origin Certificates = Nginx


http thì chạy ok phà phà, còn https vẩn ko chạy các bác ạ, => nứt giao diện. bác nào fix đc cứu e với

cám ơn các bác nhiều.
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

thebigsize

MasterCorporal
Trên hosting share ip thì chạy ngon ơ, mới quất cái vps 1 năm mò chạy xf vs nginx mò cả 2 tiếng đồng hồ ko đc gì :-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@

file domain trong nginx e nó vầy:


server {
listen 80;

server_name www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}


và e thêm chử S vào chổ màu đỏ í,
Lưu lại và
service nginx restart

giờ chạy vào cloudflare.com

SSL = Fixible
Always use HTTPS = On
Origin Certificates = Nginx


http thì chạy ok phà phà, còn https vẩn ko chạy các bác ạ, => nứt giao diện. bác nào fix đc cứu e với

cám ơn các bác nhiều.
Cái cloudflare thì ko rành lắm nhưng config ssl nginx bạn thử:
Mã:
server {
listen 80;
server_name domain.com www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.domain.com;
  return    301 https://domain.com$request_uri;
ssl_certificate link đến chứng chỉ/domain.com.crt;
ssl_certificate_key /link đến khóa/tdomain.com.key;
......
 

dakhucquan.net

MasterCorporal
Cái cloudflare thì ko rành lắm nhưng config ssl nginx bạn thử:
Mã:
server {
listen 80;
server_name domain.com www.domain.com;
rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name www.domain.com;
  return    301 https://domain.com$request_uri;
ssl_certificate link đến chứng chỉ/domain.com.crt;
ssl_certificate_key /link đến khóa/tdomain.com.key;
......
xài ssl free của cloudflare.com thì sửa link làm sao bác, e thấy có đoạn txt trong
Origin Certificates thôi

làm theo hd này củng chịu bác ak

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/217471977
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

dakhucquan.net

MasterCorporal
Bạn cho mình xem demo lôiz thử nhé. Có gì ib mình fix cho nhé!
file e nó vầy, bác coi chỉ giúp e vs. tại ko biết bác ol giờ nào mà nhờ bác team qua coi dùm e xí

Mã:
server {
  listen 80;
  
  server_name www.domain.com;
  rewrite ^(.*) https://domain.com$1 permanent;
}

server {
  listen 80 default_server;
    
  # access_log off;
  access_log /home/domain.com/logs/access.log;
  # error_log off;
    error_log /home/domain.com/logs/error.log;
  
    root /home/domain.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
    server_name domain.com;
 
    location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }
  
  # Custom configuration
  include /home/domain.com/public_html/*.conf;
 
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
    fastcgi_connect_timeout 1000;
    fastcgi_send_timeout 1000;
    fastcgi_read_timeout 1000;
    fastcgi_buffer_size 256k;
    fastcgi_buffers 4 256k;
    fastcgi_busy_buffers_size 256k;
    fastcgi_temp_file_write_size 256k;
    fastcgi_intercept_errors on;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
  
  location /nginx_status {
     stub_status on;
     access_log  off;
    allow 127.0.0.1;
    allow 107.175.219.224;
    deny all;
  }
  
  location /php_status {
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    allow 127.0.0.1;
    allow 107.175.219.224;
    deny all;
    }
  
  # Disable .htaccess and other hidden files
  location ~ /\.(?!well-known).* {
    deny all;
    access_log off;
    log_not_found off;
  }
  
    location = /favicon.ico {
        log_not_found off;
        access_log off;
    }
  
  location = /robots.txt {
    allow all;
    log_not_found off;
    access_log off;
  }
  
  location ~* \.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|exe|zip|tar|rar|gz|tgz|bz2|uha|7z|doc|docx|xls|xlsx|pdf|iso|eot|svg|ttf|woff)$ {
      gzip_static off;
    add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }

    location ~* \.(txt|js|css)$ {
      add_header Pragma public;
    add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
    access_log off;
    expires 30d;
    break;
    }
}

server {
  listen 3889;
  
   access_log off;
  log_not_found off;
   error_log /home/domain.com/logs/nginx_error.log;
  
    root /home/domain.com/private_html;
  index index.php index.html index.htm;
    server_name domain.com;
 
  auth_basic "Restricted";
  auth_basic_user_file /home/domain.com/private_html/hocvps/.htpasswd;
  
  location / {
    autoindex on;
    try_files $uri $uri/ /index.php;
  }
  
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
    fastcgi_connect_timeout 1000;
    fastcgi_send_timeout 1000;
    fastcgi_read_timeout 1000;
    fastcgi_buffer_size 256k;
    fastcgi_buffers 4 256k;
    fastcgi_busy_buffers_size 256k;
    fastcgi_temp_file_write_size 256k;
    fastcgi_intercept_errors on;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }
  
  location ~ /\. {
    deny all;
  }
}
 
 • Like
Reactions: THB

dakhucquan.net

MasterCorporal
mất 1 ngày thôi :)). thử đủ kiểu, cuối cùng là chỉ thiếu 1 dòng này:
$_SERVER['HTTPS'] = 'on';

:))))))) trên hostting cpanel sao ko cần mà trên nginx củng ko thấy ai nhắc đến luôn. bó tay

file trên nginx của e chạy ok đây cho bác nào làm ko đc:

server {
listen 80;
listen 443;

ssl on;
ssl_certificate /etc/ssl/certificate.pem;
ssl_certificate_key /etc/ssl/key.key;

server_name www.temien.com;
rewrite ^(.*) https://temien.com$1 permanent;

}

server {
listen 80 default_server;
.......................................
..............


Nếu thêm dòng $_SERVER['HTTPS'] = 'on'; vào mà ko chạy đc thì thêm mớ in đậm trên vào file domain.com.conf
còn nếu chạy thì khỏi thêm
file in đậm + nghiêng thì các bác tự copy trong cloudflare rồi bỏ vào.
 
Sửa lần cuối:

dakhucquan.net

MasterCorporal
xin chào mọi người.
mình dùng ssl của cloud thì hay thêm dòng này vào trong config.php
các bác giấu thôi :)) làm mò gg mãi mới đó bác.

Bác @THB xử dùm e cái này vs đc ko bác :D
Như site e: e muốn khi ctrl + lăn chuột thì cái hình bg của header nó tự động nằm ngay giữa khi thu phóng đc ko bác? + cái logo nằm yên nữa chứ nó chạy lung tung quá. E thêm css lung tung mãi mà ko đc như ý. :D
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top