improvement

  1. PVS

    Addon 2x User Improvements - Cải tiến người dùng cho XenForo 2

    User Improvements - Cải tiến người dùng cho XenForo 2 1.3.0 Patch Level 9 Từ màu sắc của username cho đến tự vô hiệu hóa tài khoản, add-on này là một tập hợp các tính năng bổ sung hữu ích xoay quanh người dùng, tài khoản và hồ sơ của họ. Tính năng: Thay đổi tên người dùng, bao gồm...
Top Bottom