translation

 1. PVS

  Language Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo

  Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 1.5.15 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 2. PVS

  Language XenForo Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo

  XenForo Arabic Language - Bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo 1.5.14 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ả Rập Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language Spanish translation of Change Terms and rules - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rule

  Spanish translation of Change Terms and rules - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rule 1.0.0.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rules. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 4. PVS

  Language 2x XenForo French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của XenForo 2

  XenForo French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2

  French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Featured Threads Slider của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Last Post Avatar Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Last Post Avatar của XenForo 2

  Last Post Avatar Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Last Post Avatar của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Last Post Avatar của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Steam Authentication and Integration của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Steam Authentication and Integration của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Steam Authentication and Integration của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x French translation of Who Read The Discussion - Bản dịch tiếng Pháp cho Who Read The Discussion XF2

  French translation of Who Read The Discussion - Bản dịch tiếng Pháp cho Who Read The Discussion XF2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Who Read The Discussion của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x AutoMergeDoublePost Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho AutoMergeDoublePost của XF2

  AutoMergeDoublePost Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho AutoMergeDoublePost của XF2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on AutoMergeDoublePost của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x XenMake Style Framework Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenMake Style Framework XF2

  XenMake Style Framework Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenMake Style Framework XF2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenMake Style Framework của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Question Threads Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo 2

  Question Threads Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Question Threads của XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question Threads của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của add-on Who Read This Thread cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Who Read This Thread của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro

  xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro 1.4.7 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on TaigaChat Pro. Vì vậy cần cài đặt add-on TaigaChat Pro trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén...
 14. PVS

  Language 2x Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Translation Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importer

  Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud) cho XenForo Importer

  Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager

  XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager 2.0.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Resource Manager. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn...
 18. PVS

  Language 2x XenForo Importer Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importer

  XenForo Importer Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importer 1.0.1a Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Importer. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Importer trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 19. PVS

  Language Serbian Translation for XenForo - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo

  Serbian Translation for XenForo - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo 1.5.13 Đây là bản dịch tiếng Serbia cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Serbia Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công...
 20. PVS

  Language German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway

  German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Threema Gateway. Vì vậy cần cài đặt add-on Threema Gateway trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP...
Top Bottom