translation

 1. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2 1.0.1 Rev.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2 2.0.3 Rev.12 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.4 Rev.12 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x XenForo 2.x Ukrainian Translation - Bản dịch tiếng Ukraina cho XenForo 2

  XenForo 2.x Ukrainian Translation - Bản dịch tiếng Ukraina cho XenForo 2 2.0.7 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ukraina. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Arabic Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Resource Manager của XenForo 2

  Arabic Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Polish translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2

  Polish translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Ba Lan cho XenForo 2 1.1 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ba Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Partial danish translation - Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch cho XenForo 2

  partial danish translation - Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch cho XenForo 2 0.5 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đan Mạch. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Serbian language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery của XF2

  Serbian language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery của XF2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Serbia. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Serbian language for XenForo 2 - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo 2

  Serbian language for XenForo 2 - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo 2 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Serbia. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Question and Answer Forums của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho add-on Question and Answer Forums của XenForo 2 1.0.6 Patch Level 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Question and Answer Forums của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Giphy cho XenForo 2

  Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Giphy cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Giphy cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2

  Bookmarks French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Bookmarks cho XenForo 2 1.0.3 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Bookmarks cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Dutch Translation of Question Threads - Bản dịch tiếng Hà Lan của Question Threads cho XenForo 2

  Dutch Translation of Question Threads - Bản dịch tiếng Hà Lan của Question Threads cho XenForo 2 1.2.5 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Question Threads cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Hà Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language XenForo 2 Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  XenForo 2 Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.2 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Finnish language translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Phần Lan cho XenForo 2

  Finnish language translation Xenforo 2 - Bản dịch tiếng Phần Lan cho XenForo 2 1.0b Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Phần Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Ả Rập của XenForo Resource Manager cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Ả Rập của XenForo Resource Manager cho XenForo 2 2.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ả Rập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x French translation of Nodes - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2

  French translation of Nodes - Bản dịch tiếng Pháp cho Nodes của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Nodes của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x French translation of Image Optimizer - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2

  French translation of Image Optimizer - Bản dịch tiếng Pháp cho Image Optimizer của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Image Optimizer của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2

  French translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp cho Chat by Siropu của XenForo 2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Chat by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2

  Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2 2.0 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Hà Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom