translation

 1. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo Enhanced Search cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.1 Rev.10 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp của XenForo Resource Manager cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp của XenForo Resource Manager cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Resource Manager 2 cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Resource Manager 2 cho XenForo 2 1.3.8 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2

  French translation of Shoutbox by Siropu - Bản dịch tiếng Pháp của Shoutbox by Siropu cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Shoutbox by Siropu của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.0 RC1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của XenForo Media Gallery 2 cho XenForo 2 1.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery 2 của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x xF2-Español CoinHive Integration - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của CoinHive Integration cho XenForo 2

  xF2-Español CoinHive Integration - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của CoinHive Integration cho XenForo 2 1.0.0 Beta 1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on CoinHive Integration của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Telegram Bot (for NSF) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2

  Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Minecraft Avatars của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2 3.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2

  Founding Members German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Founding Members của XenForo 2 1.3.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Founding Members của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post

  Thread Title in First Post German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Thread Title in First Post của XenForo 2 1.0.6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Thread Title in First Post của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2

  Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Animated Online Markers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language German translation of Resource Gallery - Bản dịch tiếng Đức cho Resource Gallery

  German translation of Resource Gallery - Bản dịch tiếng Đức cho Resource Gallery 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Resource Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 15. PVS

  Language Bản dịch tiếng Đức cho Lock forum nodes for specific usergroups

  Bản dịch tiếng Đức cho Lock forum nodes for specific usergroups 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Lock forum nodes for specific usergroups, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Lock forum nodes for specific usergroups trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức...
 16. PVS

  Language Bản dịch tiếng Đức cho Change Duration Of Timed Messages

  Bản dịch tiếng Đức cho Change Duration Of Timed Messages 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Change Duration Of Timed Messages, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Change Duration Of Timed Messages trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn...
 17. PVS

  Language German translation for UI.X - Bản dịch tiếng Đức cho UI.X

  German translation for UI.X - Bản dịch tiếng Đức cho UI.X 1.0.10 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on UI.X, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on UI.X trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào...
 18. PVS

  Language Bản dịch tiếng Đức cho TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes

  Bản dịch tiếng Đức cho TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes 2.6.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on TinyMCE Quattro and its wysiwyg bbcodes trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao...
 19. PVS

  Language German translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Đức cho Chat by Siropu

  German translation of Chat by Siropu - Bản dịch tiếng Đức cho Chat by Siropu 1.22.2 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Chat by Siropu, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Chat by Siropu trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 20. PVS

  Language Serbian Translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery

  Serbian Translation for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Serbia cho XenForo Media Gallery 1.1.5 Đây là bản dịch tiếng Serbian cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Serbian...
Top Bottom