Addon 2x [021] ChatGPT Framework - Thêm Framework ChatGPT cho XenForo 2 1.2.0

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[021] ChatGPT Framework - Thêm Framework ChatGPT cho XenForo 2 1.2.0
Add-on này cung cấp các chức năng trợ giúp để làm việc với ChatGPT.
Nó cho phép bạn đặt key API cho các add-on hoạt động với ChatGPT và tránh tải các phần phụ thuộc trùng lặp.

Hướng dẫn sử dụng dành cho nhà phát triển

Nhận key API OpenAI
PHP:
$apiKey = \XF::options()->bsChatGptApiKey;

Nhận API OpenAI
PHP:
/** \Orhanerday\OpenAi\OpenAi $api */
$api = \XF::app()->container('chatGPT');

Nhận trả lời từ ChatGPT
PHP:
use BS\ChatGPTBots\Response;

/** \Orhanerday\OpenAi\OpenAi $api */
$api = \XF::app()->container('chatGPT');

$messages = [
  ['role' => 'user', 'content' => 'Hello!']
];
$reply = Response::getReply(
  $api->chat([
    'model'       => 'gpt-3.5-turbo',
    'messages'     => $messages,
    'temperature'    => 1.0,
    'max_tokens'    => 420,
    'frequency_penalty' => 0,
    'presence_penalty' => 0,
  ])
);

Kho lưu trữ tin nhắn

fetchMessagesFromThread – Tải ngữ cảnh cho bot từ chủ đề. Các câu trích dẫn của bot được chuyển thành tin nhắn của họ cho đúng ngữ cảnh.
PHP:
public function fetchMessagesFromThread(
  Thread $thread,
  int $stopPosition = null, // Thread post position to which to load the context
  ?User $assistant = null, // Bot user to mark his messages in context
  bool $transformAssistantQuotesToMessages = true, // If false, bot message quote messages will not be transformed into his messages
  int $startPosition = null, // Thread post position from which to load the context
  bool $removeQuotesFromAssistantMessages = true // Removes user post quotes from bot posts
)

wrapMessage – Tạo mảng tin nhắn, chuẩn bị nội dung cho bot (loại bỏ BB code không cần thiết).
PHP:
public function wrapMessage(string $content, string $role = 'user'): array
 
/*
returns [
  'content' => $preparedContent,
  'role' => $role
]
*/

prepareContent – Soạn nội dung tin nhắn cho bot (loại bỏ BB code không cần thiết).
getQuotes – Phân tích các trích dẫn từ văn bản, đưa nó về dạng thuận tiện.
PHP:
public function getQuotes(
  string $text,
  int $userId = null, // filter quotes by user id
  int $postId = null, // filter quotes by post id
  string $postType = 'post' // post type in quotes
): array
/*
returns [
  [
    'post_id' => int|null,
    'user_id' => int|null,
    'content' => string|null, (quote content)
    'message' => string|null, (reply on quote, text which located below quote)
    'match'  => string (full quote match)
  ]
]
*/

removeQuotes - Xóa dấu ngoặc kép khỏi văn bản. Có thể xóa dấu ngoặc kép cho bài đăng hoặc người dùng cụ thể.
PHP:
public function removeQuotes(
  string $text,
  int $userId = null,
  int $postId = null,
  string $postType = 'post'
): string

Options.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BS-ChatGPTFramework-1.2.0.zip
  122.1 KB · Lượt xem: 21

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top