Cách tạo hiệu ứng tuyết rơi noel giáng sinh cho xenforo

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
Đây là một hiệu ứng rất thích hợp cho dịp giáng sinh để chúng ta trang trí cho diễn đàn xenforo của mình.
Cách thực hiện rất đơn giản, các bạn chỉ cần chèn code sau vào header

Mã:
<!--Simply copy and paste into <BODY> Just above the </BODY> tag. -->
<SCRIPT type="text/javascript">
/*
Snow Fall 1 - no images - Java Script
Visit http://rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/
 for this script and many more
*/
// Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
var snowmax=40
// Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddff","#ccccdd","#f3f3f3","#f0ffff")
// Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like
var snowtype=new Array("Times","Arial","Times","Verdana")
// Set the letter that creates your snowflake (recommended: * )
var snowletter="*"
// Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2)
var sinkspeed=0.6
// Set the maximum-size of your snowflakes
var snowmaxsize=30
// Set the minimal-size of your snowflakes
var snowminsize=8
// Set the snowing-zone
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIGURATION ENDS HERE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Do not edit below this line
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera
function randommaker(range) {
 rand=Math.floor(range*Math.random())
 return rand
}
function initsnow() {
 if (ie5 || opera) {
 marginbottom = document.body.scrollHeight
 marginright = document.body.clientWidth-15
 }
 else if (ns6) {
 marginbottom = document.body.scrollHeight
 marginright = window.innerWidth-15
 }
 var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
 for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 crds = 0;
 lftrght = Math.random()*15;
 x_mv = 0.03 + Math.random()/10;
 snow=document.getElementById("s"+i)
 snow.style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
 snow.size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
 snow.style.fontSize=snow.size+'px';
 snow.style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
 snow.style.zIndex=1000
 snow.sink=sinkspeed*snow.size/5
 if (snowingzone==1) {snow.posx=randommaker(marginright-snow.size)}
 if (snowingzone==2) {snow.posx=randommaker(marginright/2-snow.size)}
 if (snowingzone==3) {snow.posx=randommaker(marginright/2-snow.size)+marginright/4}
 if (snowingzone==4) {snow.posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
 snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
 snow[i].style.left=snow[i].posx+'px';
 snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
 }
 movesnow()
}
function movesnow() {
 for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 crds[i] += x_mv[i];
 snow[i].posy+=snow[i].sink
 snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i])+'px';
 snow[i].style.top=snow[i].posy+'px';
 if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
 if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
 if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
 if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
 snow[i].posy=0
 }
 }
 var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
 document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
 window.onload=initsnow
}
</SCRIPT>
[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]

Chúc các bạn thành công!


Nguồn: ngoinhaonline.net​
 

Top Bottom