Hướng dẫn How to duplicate a live site to use as a test site - Cách làm bản sao một trang web trực tiếp để sử dụng làm trang web thử nghiệm XenForo

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
How to duplicate a live site to use as a test site - Cách làm bản sao một trang web trực tiếp để sử dụng làm trang web thử nghiệm XenForo

Các hướng dẫn này giải thích cách tạo cài đặt thử nghiệm là bản sao chính xác của cài đặt trực tiếp của bạn.

Trên máy chủ của bạn
 • Tạo cơ sở dữ liệu thử nghiệm mới với tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu khác với cài đặt trực tiếp của bạn
 • Xuất cơ sở dữ liệu trực tiếp hiện tại của bạn và import nó vào cơ sở dữ liệu thử nghiệm mới của bạn
 • Tạo một thư mục mới trên máy chủ của bạn, ví dụ: /test
 • Sao chép tất cả các tệp từ thư mục trang web trực tiếp hiện tại của bạn vào thư mục mới /test
 • Chỉnh sửa tệp src/config.php (tệp library/config.php nếu sử dụng XF1), trong thư mục mới /test của bạn và thay đổi chi tiết cơ sở dữ liệu để khớp với cơ sở dữ liệu thử nghiệm mới của bạn
 • Cập nhật Options -> Basic options: Board title thành một thứ gì đó như Test MySite
 • Cập nhật Options -> Basic options: Board URL để khớp với URL thử nghiệm mới
 • Nếu bạn đã cài đặt XFES, để đảm bảo nó sử dụng một chỉ mục khác với trang web trực tiếp của bạn, hãy cập nhật Index name trong Options -> Enhanced search hoặc chỉ cần nhấp vào Reconfigure và lưu mà không cần nhập tên và nó sẽ cập nhật để sử dụng tên cơ sở dữ liệu
 • Nếu bạn đang sử dụng bộ nhớ đệm trên trang web trực tiếp của mình, hãy cập nhật tệp src/config.php trong thư mục mới /test với tiền tố bộ đệm khác
 • Thêm đoạn code bên dưới vào cuối tệp src/config.php trong thư mục mới /test của bạn
PHP:
$config['enableMail'] = false;

$config['cookie'] = array(
'prefix' => 'test_',
'path' => '/',
'domain' => ''
);

Đừng quên rằng cài đặt thử nghiệm phải được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn người khác truy cập vào nó.

Bạn có thể làm điều đó với .htaccess - hãy sao chép hướng dẫn ở đây nhưng hãy áp dụng nó vào thư mục chứa cài đặt thử nghiệm để thay thế: Bảo vệ admin.php và thư mục cài đặt bằng .htaccess

Trên máy tính của bạn (Localhost)

Nếu bạn muốn sao chép cài đặt trực tiếp trên PC của mình, trước tiên bạn cần cài đặt một chương trình như XAMPP.

Sau đó, các bước rất giống nhau:
 • Tạo cơ sở dữ liệu thử nghiệm có cùng tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu như cài đặt trực tiếp của bạn*
 • Xuất cơ sở dữ liệu trực tiếp hiện tại của bạn và import nó vào cơ sở dữ liệu thử nghiệm mới của bạn
 • Tạo một thư mục mới trên máy tính của bạn để khớp với thư mục trang web trực tiếp của bạn, nếu nó không được cài đặt trong thư mục gốc
 • Sao chép tất cả các tệp từ thư mục trang web trực tiếp hiện tại của bạn vào cùng một thư mục
 • Thay thế tệp .htaccess bằng nội dung sau
 • Mã:
  RewriteEngine On
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  RewriteRule ^(data|js|styles|install) - [NC,L]
  RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
 • Thêm đoạn code bên dưới vào cuối tệp config.php cài đặt thử nghiệm mới
 • PHP:
  $config['enableMail'] = false;
  
  $config['cookie'] = array(
  'prefix' => 'test_',
  'path' => '/',
  'domain' => ''
  );
*Nếu bạn sử dụng root/root cho tên người dùng và mật khẩu cho XAMPP, hãy đảm bảo bạn cập nhật tệp src/config.php cho phù hợp.

Đây là các bước thực tế thực hiện khi cập nhật cài đặt cục bộ của mình:
 1. Lấy một kết xuất của cơ sở dữ liệu trực tiếp bằng cách sử dụng mysqldump và sau đó nén nó
  1. mysqldump -u<user> -p<password> --single-transaction --skip-lock-tables db_name > /path/to/backup/db_name_$(date +%d.%m.%y).sql
  2. tar -czf db_name_$(date +%d.%m.%y).tar.gz /path/to/backup/db_name_$(date +%d.%m.%y).sql
 2. Zip toàn bộ thư mục cài đặt
  1. tar -czf files_$(date +%d.%m.%y).tar.gz /path/to/install
 3. Tải xuống tệp và tệp kết xuất cơ sở dữ liệu đã nén
 4. Xóa tất cả các tệp hiện có khỏi thư mục cài đặt localhost
 5. Giải nén các tệp nén đã tải xuống vào thư mục cài đặt localhost
 6. Cập nhật config.php với chi tiết db localhost - tên db, người dùng, mật khẩu
 7. Drop các bảng khỏi localhost db
 8. Import db trực tiếp sử dụng
  1. mysql -uroot -proot db_name_dev <db.sql
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom