Help Lỗi nặng thành viên không đăng ký được

namhbnam

MasterCorporal
Tham gia
23/03/2016
Bài viết
322
Được Like
162
mới chuyển vps mà gặp lỗi thành viên không đăng ký đc, đã up lại code và tắt hết addon nhưng cũng k được, gửi log như này.

Mã:
Server Error Log
Error Info
Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Field 'useress_tags' doesn't have a default value - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
Generated By: Unknown Account, 5 phút trước
Stack Trace
#0 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array)
#1 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(574): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `xf...', Array)
#3 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/DataWriter.php(1638): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('xf_user', Array)
#4 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/DataWriter.php(1627): XenForo_DataWriter->_insert()
#5 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/DataWriter.php(1419): XenForo_DataWriter->_save()
#6 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/ControllerPublic/Register.php(416): XenForo_DataWriter->save()
#7 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerPublic_Register->actionRegister()
#8 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#9 /home/www.hnvautopro.com/public_html/index.php(13): XenForo_FrontController->run()
#10 {main}
Request State
array(3) {
["url"] => string(43) "http://www.hnvautopro.com/register/register"
["_GET"] => array(0) {
}
["_POST"] => array(14) {
["username"] => string(0) ""
["4056bb1b37d4e617cd9cb39390d5cc37"] => string(9) "namhbnam3"
["1d565a6feae8feeaf3495a0d23f68957"] => string(0) ""
["8d881b4abfcc3536748c719b86a2dd3c"] => string(15) "[email protected]"
["cd0db8538ecd8050234c0065bfa09a06"] => string(4) "male"
["dob_month"] => string(1) "1"
["dob_day"] => string(2) "31"
["dob_year"] => string(4) "1993"
["6b08a1c37854bfdbc875b511fde9396c"] => string(12) "Asia/Bangkok"
["recaptcha_challenge_field"] => string(228) "03AHJ_VuvBg5e7zOW0AVgVc3-Xu6HlxFIn-XhliAPTSboJBdhtdB2CajycknDHaVDp216V8f6nHRoTzrCqxUvQ9U-c-r4ugsq2fdDbevKv3AqK_UB5RR1zmnODmDB4Gsyqvt87bT7sjRvmS_k7oqlwGzsb9VyAqJDaimWUDXUR1Zfg9iYbhb0XA7GrGr7GYy-Vl7lAMkYYoy3QPL48-3gN0PcxDWlTBk-Aaw"
["recaptcha_response_field"] => string(3) "193"
["agree"] => string(1) "1"
["_xfToken"] => string(8) "********"
["reg_key"] => string(32) "47f736a37e11c19f1303d1952349a131"
}
}

Còn thêm 1 log thế này nữa

Mã:
ErrorException: Undefined variable: now - library/Brivium/KeyCode/ControllerAdmin/KeyCode.php:108
Generated By: Baron, Hôm nay lúc 18:42
Stack Trace
#0 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/Brivium/KeyCode/ControllerAdmin/KeyCode.php(108): XenForo_Application::handlePhpError(8, 'Undefined varia...', '/home/www.hnvau...', 108, Array)
#1 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/FrontController.php(351): Brivium_KeyCode_ControllerAdmin_KeyCode->actionSave()
#2 /home/www.hnvautopro.com/public_html/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch))
#3 /home/www.hnvautopro.com/public_html/admin.php(13): XenForo_FrontController->run()
#4 {main}
Request State
array(3) {
 ["url"] => string(93) "http://www.hnvautopro.com/admin.php?key-code/tk-taikhoannapgame3-pass-4401d3939400d6d.22/save"
 ["_GET"] => array(1) {
  ["key-code/tk-taikhoannapgame3-pass-4401d3939400d6d_22/save"] => string(0) ""
 }
 ["_POST"] => array(5) {
  ["code"] => string(41) "tk:taikhoannapgame3 pass:4401d3939400d6d"
  ["username"] => string(14) "hoangphucooooo"
  ["code_category_id"] => string(1) "4"
  ["code_id"] => string(2) "22"
  ["_xfToken"] => string(8) "********"
 }
}


Quyền admin tạo user cũng không được
2016fd7c66bf-fef5-4200-b318-4742f29332e8.png
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

namhbnam

MasterCorporal
Tham gia
23/03/2016
Bài viết
322
Được Like
162
bạn update file xenforo.php nên xem vps đã tương thích chưa

Mã:
<?php

class XenForo_Importer_XenForo extends XenForo_Importer_Abstract
{
  /**
   * Source database connection.
   *
   * @var Zend_Db_Adapter_Abstract
   */
  protected $_sourceDb;

  protected $_config;

  protected $_groupMap = null;

  protected $_userFieldMap = null;

  protected $_nodeTypeIds = array('Category', 'Forum', 'LinkForum', 'Page');
  protected $_pollContentTypes = array('thread');
  protected $_tagContentTypes = array('thread');

  public static function getName()
  {
    return 'XenForo 1.2+';
  }

  public function configure(XenForo_ControllerAdmin_Abstract $controller, array &$config)
  {
    if ($config)
    {
      $errors = $this->validateConfiguration($config);
      if ($errors)
      {
        return $controller->responseError($errors);
      }

      $this->_bootstrap($config);

      return true;
    }
    else
    {
      $viewParams = array('input' => array(
        'db' => array(
          'host' => 'localhost',
          'port' => '3306',
        )
      ));

      return $controller->responseView('XenForo_ViewAdmin_Import_XenForo_Config', 'import_xenforo_config', $viewParams);
    }
  }

  public function validateConfiguration(array &$config)
  {
    $errors = array();

    try
    {
      $db = Zend_Db::factory('mysqli',
        array(
          'host' => $config['db']['host'],
          'port' => $config['db']['port'],
          'username' => $config['db']['username'],
          'password' => $config['db']['password'],
          'dbname' => $config['db']['dbname'],
          'charset' => 'utf8',
        )
      );
      $db->getConnection();
    }
    catch (Zend_Db_Exception $e)
    {
      $errors[] = new XenForo_Phrase('source_database_connection_details_not_correct_x', array('error' => $e->getMessage()));
    }

    if ($errors)
    {
      return $errors;
    }

    try
    {
      $db->query('SELECT user_id FROM xf_user LIMIT 1');
    }
    catch (Zend_Db_Exception $e)
    {
      if ($config['db']['dbname'] === '')
      {
        $errors[] = new XenForo_Phrase('please_enter_database_name');
      }
      else
      {
        $errors[] = new XenForo_Phrase('table_prefix_or_database_name_is_not_correct');
      }
    }

    if (!empty($config['dir']['data']))
    {
      if (!file_exists($config['dir']['data']) || !is_dir($config['dir']['data']))
      {
        $errors[] = new XenForo_Phrase('data_directory_not_found');
      }
    }

    if (!empty($config['dir']['internal_data']))
    {
      if (!file_exists($config['dir']['internal_data']) || !is_dir($config['dir']['internal_data']))
      {
        $errors[] = new XenForo_Phrase('internal_data_directory_not_found');
      }
    }

    return $errors;
  }

  public function getSteps()
  {
    return array(
      'userGroups' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_user_groups')
      ),
      'userFields' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_custom_user_fields'),
      ),
      'users' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_users'),
        'depends' => array('userGroups', 'userFields')
      ),
      'followIgnore' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_follow_ignore_lists'),
        'depends' => array('users')
      ),
      'conversations' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_conversations'),
        'depends' => array('users')
      ),
      'profilePosts' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_profile_posts'),
        'depends' => array('users')
      ),
      'nodes' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_nodes'),
        'depends' => array('userGroups')
      ),
      'moderators' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_moderators'),
        'depends' => array('nodes', 'users')
      ),
      'threadPrefixes' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_thread_prefixes'),
        'depends' => array('nodes')
      ),
      'threads' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_threads_and_posts'),
        'depends' => array('nodes', 'users', 'threadPrefixes')
      ),
      'contentTags' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_content_tags'),
        'depends' => array('threads')
      ),
      'postEditHistory' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_post_edit_history'),
        'depends' => array('threads')
      ),
      'polls' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_polls'),
        'depends' => array('threads')
      ),
      'attachments' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_attached_files'),
        'depends' => array('conversations', 'threads')
      ),
      'likes' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_likes'),
        'depends' => array('threads', 'profilePosts')
      ),
      'warnings' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_warnings'),
        'depends' => array('threads', 'profilePosts')
      ),
      'userUpgrades' => array(
        'title' => new XenForo_Phrase('import_user_upgrades'),
        'depends' => array('users')
      )
    );
  }

  protected function _bootstrap(array $config)
  {
    if ($this->_sourceDb)
    {
      // already run
      return;
    }

    @set_time_limit(0);

    $this->_config = $config;

    $this->_sourceDb = Zend_Db::factory('mysqli',
      array(
        'host' => $config['db']['host'],
        'port' => $config['db']['port'],
        'username' => $config['db']['username'],
        'password' => $config['db']['password'],
        'dbname' => $config['db']['dbname'],
        'charset' => 'utf8',
      )
    );
  }

  public function stepUserGroups($start, array $options)
  {
    $groups = $this->_sourceDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_user_group ORDER BY user_group_id');

    $total = 0;

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($groups AS $group)
    {
      if ($group['user_group_id'] <= 4)
      {
        // Group IDs 1-4 will not be imported, just logged, as we know they are default groups
        $this->_importModel->logImportData('userGroup', $group['user_group_id'], $group['user_group_id']);
      }
      else
      {
        // Group IDs > 4 will be imported as usual with new keys attached.
        $import = $this->_quickAssembleData($group, array(
          'title',
          'display_style_priority',
          'username_css',
          'user_title',
          'banner_css_class',
          'banner_text'
        ));
        $this->_importModel->importUserGroup($group['user_group_id'], $import);
      }

      $total++;
    }

    XenForo_Model::create('XenForo_Model_UserGroup')->rebuildDisplayStyleCache();

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return true;
  }

  public function stepUserFields($start, array $options)
  {
    $model = $this->_importModel;

    $existingFields = $model->getUserFieldDefinitions();

    /*
     * See XenForo_Model_UserField::getUserFieldTitlePhraseName(),
     *   getUserFieldDescriptionPhraseName(),
     *   getUserFieldChoicePhraseName()
     */

    $userFields = $this->_sourceDb->fetchAll("
      SELECT field.*,
        ptitle.phrase_text AS title,
        pdesc.phrase_text AS description
      FROM xf_user_field AS field
      INNER JOIN xf_phrase AS ptitle ON
      (
        ptitle.language_id = 0 AND
        ptitle.title = CONCAT('user_field_', field.field_id)
      )
      INNER JOIN xf_phrase AS pdesc ON
      (
        pdesc.language_id = 0 AND
        pdesc.title = CONCAT('user_field_', field.field_id, '_desc')
      )
    ");

    $total = 0;

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($userFields AS $userField)
    {
      if (!empty($existingFields[$userField['field_id']]))
      {
        // don't import a field if we already have one called that... seems a reasonable decision?
        $model->logImportData('userField', $userField['field_id'], $userField['field_id']);
      }
      else
      {
        $fieldChoices = @unserialize($userField['field_choices']);
        if (!is_array($fieldChoices))
        {
          $fieldChoices = array();
        }

        $import = $this->_quickAssembleData($userField, array(
          'field_id',
          'display_group',
          'display_order',
          'field_type',
          'field_choices' => $fieldChoices,
          'match_type',
          'match_regex',
          'match_callback_class',
          'match_callback_method',
          'max_length',
          'required',
          'show_registration',
          'user_editable',
          'moderator_editable',
          'viewable_profile',
          'viewable_message',
          'display_template',

          // pseudo-fields
          'title',
          'description',
        ));

        $model->importUserField($userField['field_id'], $import);
      }

      $total++;
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return true;
  }

  public function configStepUsers(array $options)
  {
    if ($options)
    {
      return false;
    }

    return $this->_controller->responseView('XenForo_ViewAdmin_Import_XenForo_ConfigUsers', 'import_config_users');
  }

  public function stepUsers($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false,
      // all checkbox options must default to false as they may not be submitted
      'mergeEmail' => false,
      'mergeName' => false,
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;
    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('SELECT MAX(user_id) FROM xf_user');
    }

    $users = $sDb->fetchAll(
      $sDb->limit($this->_getSelectUserSql('xf_user.user_id > ' . $sDb->quote($start)), $options['limit'])
    );
    if (!$users)
    {
      return $this->_getNextUserStep();
    }

    XenForo_Db::beginTransaction();

    $next = 0;
    $total = 0;
    foreach ($users AS $user)
    {
      $next = $user['user_id'];

      $imported = $this->_importOrMergeUser($user, $options);
      if ($imported)
      {
        $total++;
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  public function stepUsersMerge($start, array $options)
  {
    $sDb = $this->_sourceDb;

    $manual = $this->_session->getExtraData('userMerge');

    if ($manual)
    {
      $merge = $sDb->fetchAll($this->_getSelectUserSql('xf_user.user_id IN (' . $sDb->quote(array_keys($manual)) . ')'));

      $resolve = $this->_controller->getInput()->filterSingle('resolve', XenForo_Input::ARRAY_SIMPLE);
      if ($resolve && !empty($options['shownForm']))
      {
        $this->_session->unsetExtraData('userMerge');
        $this->_resolveUserConflicts($merge, $resolve);
      }
      else
      {
        // prevents infinite loop if redirected back to step
        $options['shownForm'] = true;
        $this->_session->setStepInfo(0, $options);

        $users = array();
        foreach ($merge AS $user)
        {
          $users[$user['user_id']] = $this->_quickAssembleData($user, array(
            'username',
            'email',
            'message_count',
            'register_date',
            'conflict' => $manual[$user['user_id']]
          ));
        }

        return $this->_controller->responseView(
          'XenForo_ViewAdmin_Import_MergeUsers', 'import_merge_users', array('users' => $users)
        );
      }
    }

    return $this->_getNextUserStep();
  }

  public function stepUsersFailed($start, array $options)
  {
    $sDb = $this->_sourceDb;

    $manual = $this->_session->getExtraData('userFailed');

    if ($manual)
    {
      $users = $this->_sourceDb->fetchAll($this->_getSelectUserSql('xf_user.user_id IN (' . $sDb->quote(array_keys($manual)) . ')'));

      $resolve = $this->_controller->getInput()->filterSingle('resolve', XenForo_Input::ARRAY_SIMPLE);
      if ($resolve && !empty($options['shownForm']))
      {
        $this->_session->unsetExtraData('userFailed');
        $this->_resolveUserConflicts($users, $resolve);
      }
      else
      {
        // prevents infinite loop if redirected back to step
        $options['shownForm'] = true;
        $this->_session->setStepInfo(0, $options);

        $failedUsers = array();
        foreach ($users AS $user)
        {
          $failedUsers[$user['userid']] = $this->_quickAssembleData($user, array(
            'username',
            'email',
            'message_count',
            'register_date',
            'failure' => $manual[$user['user_id']]
          ));
        }

        return $this->_controller->responseView(
          'XenForo_ViewAdmin_Import_FailedUsers', 'import_failed_users', array('users' => $failedUsers)
        );
      }
    }

    return $this->_getNextUserStep();
  }

  protected function _resolveUserConflicts(array $users, array $resolve)
  {
    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    $total = 0;

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($users AS $user)
    {
      if (empty($resolve[$user['user_id']]))
      {
        continue;
      }

      $info = $resolve[$user['user_id']];

      if (empty($info['action']) || $info['action'] == 'change')
      {
        if (isset($info['email']))
        {
          $user['email'] = $info['email'];
        }
        if (isset($info['username']))
        {
          $user['username'] = $info['username'];
        }

        $imported = $this->_importOrMergeUser($user);
        if ($imported)
        {
          $total++;
        }
      }
      else if ($info['action'] == 'merge')
      {
        $im = $this->_importModel;

        if ($match = $im->getUserIdByEmail($this->_convertToUtf8($user['email'])))
        {
          $this->_mergeUser($user, $match);
        }
        else if ($match = $im->getUserIdByUserName($this->_convertToUtf8($user['username'], true)))
        {
          $this->_mergeUser($user, $match);
        }

        $total++;
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total, 'users');
  }

  protected function _getNextUserStep()
  {
    if ($this->_session->getExtraData('userMerge'))
    {
      return 'usersMerge';
    }

    if ($this->_session->getExtraData('userFailed'))
    {
      return 'usersFailed';
    }

    return true;
  }

  /**
   * Returns SQL to fetch a complete user record
   *
   * @param string $where
   *
   * @return string
   */
  protected function _getSelectUserSql($where)
  {
    return '
      SELECT
        xf_user.*,
        xf_user_option.*,
        xf_user_privacy.*,
        xf_user_profile.*,
        xf_user_authenticate.*
      FROM xf_user
      INNER JOIN xf_user_option ON
        (xf_user_option.user_id = xf_user.user_id)
      INNER JOIN xf_user_privacy ON
        (xf_user_privacy.user_id = xf_user.user_id)
      INNER JOIN xf_user_profile ON
        (xf_user_profile.user_id = xf_user.user_id)
      INNER JOIN xf_user_authenticate ON
        (xf_user_authenticate.user_id = xf_user.user_id)
      WHERE ' . $where . '
      ORDER BY xf_user.user_id
    ';
  }

  /**
   * Determines whether to import or merge the specified user
   *
   * @param array $user
   * @param array $options
   * @return boolean
   */
  protected function _importOrMergeUser(array $user, array $options = array())
  {
    $im = $this->_importModel;

    if ($user['email'] && $emailMatch = $im->getUserIdByEmail($user['email']))
    {
      if (!empty($options['mergeEmail']))
      {
        return $this->_mergeUser($user, $emailMatch);
      }
      else
      {
        if ($im->getUserIdByUserName($user['username']))
        {
          $this->_session->setExtraData('userMerge', $user['user_id'], 'both');
        }
        else
        {
          $this->_session->setExtraData('userMerge', $user['user_id'], 'email');
        }
        return false;
      }
    }

    if ($nameMatch = $im->getUserIdByUserName($user['username']))
    {
      if (!empty($options['mergeName']))
      {
        return $this->_mergeUser($user, $nameMatch);
      }
      else
      {
        $this->_session->setExtraData('userMerge', $user['user_id'], 'name');
        return false;
      }
    }

    return $this->_importUser($user, $options);
  }

  protected function _mergeUser(array $user, $targetUserId)
  {
    $this->_db->query('
      UPDATE xf_user SET
        message_count = message_count + ?,
        register_date = IF(register_date > ?, ?, register_date)
      WHERE user_id = ?
    ', array($user['message_count'], $user['register_date'], $user['register_date'], $targetUserId));

    $this->_importModel->logImportData('user', $user['user_id'], $targetUserId);

    return $targetUserId;
  }

  protected function _importUser(array $user, array $options = array())
  {

    if ($this->_groupMap === null)
    {
      $this->_groupMap = $this->_importModel->getImportContentMap('userGroup');
    }

    $import = $this->_quickAssembleData($user, array(

    // xf_user
      #'user_id',
      'username',
      'email',
      'gender',
      'custom_title',
      #'language_id',
      #'style_id',
      'timezone',
      'visible',
      'user_group_id' => $this->_mapLookUp($this->_groupMap, $user['user_group_id'], XenForo_Model_User::$defaultRegisteredGroupId),
      'secondary_group_ids' => $this->_translateUserGroupIdList($user['secondary_group_ids'], true),
      'display_style_group_id' => $this->_mapLookUp($this->_groupMap, $user['display_style_group_id'], XenForo_Model_User::$defaultRegisteredGroupId),
      #'permission_combination_id',
      'message_count',
      'conversations_unread',
      'register_date',
      'last_activity',
      #'trophy_points',
      'avatar_date',
      'avatar_width',
      'avatar_height',
      'gravatar',
      'user_state',
      'is_moderator',
      'is_admin',
      'is_staff',
      'is_banned',
      'like_count',
      'warning_points',

    // xf_user_profile
      'dob_day',
      'dob_month',
      'dob_year',
      'status',
      'status_date',
      #'status_profile_post_id',
      'signature',
      'homepage',
      'location',
      'occupation',
      #'following',
      #'csrf_token',
      'avatar_crop_x',
      'avatar_crop_y',
      'about',
      #'custom_fields',
      #'ignored',

    // xf_user_option
      'show_dob_year',
      'show_dob_date',
      'content_show_signature',
      'receive_admin_email',
      'email_on_conversation',
      'is_discouraged',
      'default_watch_state',
      'alert_optout',
      'enable_rte',
      'enable_flash_uploader',

    // xf_user_privacy
      'allow_view_profile',
      'allow_post_profile',
      'allow_send_personal_conversation',
      'allow_view_identities',
      'allow_receive_news_feed',

    // xf_user_authenticate
      'scheme_class',
      'data',
      #'remember_key',
    ));

    // custom user fields
    if ($user['custom_fields'] = unserialize($user['custom_fields']))
    {
      if ($this->_userFieldMap === null)
      {
        $this->_userFieldMap = $this->_importModel->getImportContentMap('userField');
      }

      $userFieldDefinitions = $this->_importModel->getUserFieldDefinitions();

      foreach ($user['custom_fields'] AS $oldFieldId => $customField)
      {
        $newFieldId = $this->_mapLookUp($this->_userFieldMap, $oldFieldId);
        if (!$newFieldId)
        {
          continue;
        }

        $import[XenForo_Model_Import::USER_FIELD_KEY][$newFieldId] = $user['custom_fields'][$oldFieldId];
      }
    }

    $importedUserId = $this->_importModel->importUser($user['user_id'], $import, $failedKey, false);

    if ($importedUserId)
    {
      // banned users
      if ($user['is_banned'])
      {
        if ($ban = $this->_sourceDb->fetchRow('SELECT * FROM xf_user_ban WHERE user_id = ?', $user['user_id']))
        {
          $this->_importModel->importBan($this->_quickAssembleData($ban, array(
            'user_id' => $importedUserId,
            'ban_user_id' => $this->_importModel->mapUserId($ban['ban_user_id'], 0),
            'ban_date',
            'end_date',
            'user_reason',
            'triggered',
          )));
        }
      }

      // handle admins in a different way from normal imports so that we get a complete data import
      if ($user['is_admin'] && (!$this->_importModel->keysRetained() || $user['user_id'] != 1))
      {
        if ($admin = $this->_sourceDb->fetchRow('SELECT * FROM xf_admin WHERE user_id = ?', $user['user_id']))
        {
          $this->_importModel->importAdmin($this->_quickAssembleData($admin, array(
            'user_id' => $importedUserId,
            'extra_user_group_ids' => $this->_translateUserGroupIdList($admin['extra_user_group_ids']),
            'last_login',
            'permission_cache'
          )));
        }
      }

      // avatar
      if ($user['avatar_date'])
      {
        /* @var $avatarModel XenForo_Model_Avatar */
        $avatarModel = XenForo_Model::create('XenForo_Model_Avatar');

        foreach (array('l', 'm', 's') AS $size)
        {
          $oldAvatar = $avatarModel->getAvatarFilePath($user['user_id'], $size, $this->_config['dir']['data']);
          if (!file_exists($oldAvatar) || !is_readable($oldAvatar))
          {
            continue;
          }
          $newAvatar = $avatarModel->getAvatarFilePath($importedUserId, $size);

          $directory = dirname($newAvatar);
          if (XenForo_Helper_File::createDirectory($directory, true) && is_writable($directory))
          {
            copy($oldAvatar, $newAvatar);
          }
        }
      }
    }
    else if ($failedKey)
    {
      $this->_session->setExtraData('userFailed', $user['user_id'], $failedKey);
    }

    return $importedUserId;
  }

  /**
   * Translates xf_user.secondary_group_ids to new group IDs
   *
   * @param string $idString
   * @param boolean If true, return an array instead of a string
   *
   * @return string|array
   */
  protected function _translateUserGroupIdList($idString, $returnArray = false)
  {
    $groupIds = array();

    if (!empty($idString))
    {
      if ($this->_groupMap === null)
      {
        $this->_groupMap = $this->_importModel->getImportContentMap('userGroup');
      }

      $oldGroupIds = preg_split('/,/', $idString, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
      foreach ($oldGroupIds AS $oldGroupId)
      {
        $gId = $this->_mapLookUp($this->_groupMap, $oldGroupId);
        if ($gId)
        {
          $groupIds[] = $gId;
        }
      }
    }

    return ($returnArray ? $groupIds : implode(',', $groupIds));
  }

  public function stepFollowIgnore($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false,
    ), $options);

    // fetch 100 users and insert following and ignoring records for each

    $sDb = $this->_sourceDb;
    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('SELECT MAX(user_id) FROM xf_user');
    }

    $userIds = $sDb->fetchCol($sDb->limit("
      SELECT user_id
      FROM xf_user_profile
      WHERE user_id > ? AND
        (following <> '' OR (ignored <> '' AND ignored <> 'a:0:{}'))
      ORDER BY user_id
      ", $options['limit']
    ), $start);
    if (!$userIds)
    {
      return true;
    }

    $searchUserIds = $userIds;
    $users = array();

    // collect user ids from follow and ignore tables

    $follows = $sDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_user_follow WHERE user_id IN(' . $sDb->quote($searchUserIds) . ')');
    foreach ($follows AS $follow)
    {
      $userIds[] = $follow['follow_user_id'];
      $users[$follow['user_id']]['following'][] = $follow['follow_user_id'];
    }

    $ignores = $sDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_user_ignored WHERE user_id IN(' . $sDb->quote($searchUserIds) . ')');
    foreach ($ignores AS $ignore)
    {
      $userIds[] = $ignore['ignored_user_id'];
      $users[$ignore['user_id']]['ignoring'][] = $ignore['ignored_user_id'];
    }

    ksort($users);

    // get a map for all referenced user ids
    $userIdMap = $model->getImportContentMap('user', array_unique($userIds));

    XenForo_Db::beginTransaction();

    $next = 0;
    $total = 0;

    foreach ($users AS $userId => $user)
    {
      $next = $userId;

      $importUserId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $userId);
      if (!$importUserId)
      {
        continue;
      }

      if (!empty($user['following']))
      {
        $followUserIds = array();
        foreach ($user['following'] AS $followUserId)
        {
          if ($importFollowUserId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $followUserId, 0))
          {
            $followUserIds[$followUserId] = $importFollowUserId;
          }
        }

        if ($followUserIds && $model->importFollowing($importUserId, $followUserIds))
        {
          $total++;
        }
      }

      if (!empty($user['ignoring']))
      {
        $ignoreUserIds = array();
        foreach ($user['ignoring'] AS $ignoreUserId)
        {
          if ($importIgnoreUserId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $ignoreUserId, 0))
          {
            $ignoreUserIds[$ignoreUserId] = $importIgnoreUserId;
          }
        }

        if ($ignoreUserIds && $model->importIgnored($importUserId, $ignoreUserIds))
        {
          $total++;
        }
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));

  }

  public function stepConversations($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(conversation_id)
        FROM xf_conversation_master
      ');
    }

    $conversations = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      '
        SELECT *
        FROM xf_conversation_master
        WHERE conversation_id > ' . $sDb->quote($start) . '
        ORDER BY conversation_id
      ', $options['limit']
    ));
    if (!$conversations)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($conversations AS $conversation)
    {
      $next = $conversation['conversation_id'];

      $recipientRecords = $sDb->fetchAll('
        SELECT *
        FROM xf_conversation_recipient
        WHERE conversation_id = ?
        ', $conversation['conversation_id']);

      // build a user map
      $userIds = array($conversation['user_id']);
      foreach ($recipientRecords AS $recipient)
      {
        $userIds[] = $recipient['user_id'];
      }

      // get a map for all referenced user ids
      $userIdMap = $model->getImportContentMap('user', $userIds);

      $recipients = array();
      foreach ($recipientRecords AS $recipient)
      {
        $recipientUserId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $recipient['user_id'], 0);

        $recipients[$recipientUserId] = $this->_quickAssembleData($recipient, array(
          'recipient_state',
          'last_read_date'
        ));
      }

      $messageRecords = $sDb->fetchAll('
        SELECT *
        FROM xf_conversation_message
        WHERE conversation_id = ?
        ', $conversation['conversation_id']);

      $messages = array();
      foreach ($messageRecords AS $message)
      {
        $messages[$message['message_id']] = $this->_quickAssembleData($message, array(
          'message_date',
          'user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $message['user_id'], 0),
          'username',
          'message',
          'attach_count'
        ));
      }

      $importConversation = $this->_quickAssembleData($conversation, array(
        'title',
        'user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $conversation['user_id'], 0),
        'username',
        'start_date',
        'reply_count',
        'recipient_count',
        'open_invite',
        'conversation_open',
        'last_message_date',
        'last_message_user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $conversation['last_message_user_id'], 0),
        'last_message_username',
      ));

      if ($model->importConversation($conversation['conversation_id'], $importConversation, $recipients, $messages))
      {
        $total++;
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  public function stepProfilePosts($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 200,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(profile_post_id)
        FROM xf_profile_post
      ');
    }

    $profilePosts = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      '
        SELECT xf_profile_post.*, xf_ip.ip
        FROM xf_profile_post
        LEFT JOIN xf_ip ON (xf_ip.ip_id = xf_profile_post.ip_id)
        WHERE xf_profile_post.profile_post_id > ' . $sDb->quote($start) . '
        ORDER BY xf_profile_post.profile_post_id
      ', $options['limit']
    ));
    if (!$profilePosts)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    XenForo_Db::beginTransaction();
    $db = XenForo_Application::getDb();

    foreach ($profilePosts AS $profilePost)
    {
      $next = $profilePost['profile_post_id'];

      $userIds = array($profilePost['user_id'], $profilePost['profile_user_id']);

      if ($profilePost['comment_count'])
      {
        // fetch comments and insert
        $comments = $sDb->fetchAll('
          SELECT xf_profile_post_comment.*, xf_ip.ip
          FROM xf_profile_post_comment
          LEFT JOIN xf_ip ON (xf_ip.ip_id = xf_profile_post_comment.ip_id)
          WHERE xf_profile_post_comment.profile_post_id = ?
          ', $profilePost['profile_post_id']);

        foreach ($comments AS $comment)
        {
          $userIds[] = $comment['user_id'];
        }
      }
      else
      {
        $comments = false;
      }

      $userIdMap = $model->getImportContentMap('user', $userIds);

      $profileUserId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $profilePost['profile_user_id']);
      if (!$profileUserId)
      {
        continue;
      }

      $importProfilePost = $this->_quickAssembleData($profilePost, array(
        'profile_user_id' => $profileUserId,
        'user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $profilePost['user_id'], 0),
        'username',
        'post_date',
        'message',
        'ip' => XenForo_Helper_Ip::convertIpBinaryToString($profilePost['ip']),
        'message_state',
        #'attach_count',
        #'likes',
        #'like_users',
        'comment_count',
        'first_comment_date',
        'last_comment_date',
        #'latest_comment_ids',
        #'warning_id',
        #'warning_message',
      ));

      if ($profilePostId = $model->importProfilePost($profilePost['profile_post_id'], $importProfilePost))
      {
        if (!empty($comments))
        {
          $lastCommentIds = array();
          foreach ($comments AS $comment)
          {
            $importComment = $this->_quickAssembleData($comment, array(
              'profile_post_id' => $profilePostId,
              'user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $comment['user_id'], 0),
              'username',
              'comment_date',
              'message',
              //'ip' => XenForo_Helper_Ip::convertIpBinaryToString($comment['ip']),
            ));

            $lastCommentId = $model->importProfilePostComment($comment['profile_post_comment_id'], $importComment);
            if ($lastCommentId)
            {
              $lastCommentIds[] = $lastCommentId;
            }
          }

          $db->update('xf_profile_post', array(
            'latest_comment_ids' => implode(',', array_slice($lastCommentIds, -3))
          ), 'profile_post_id = ' . $sDb->quote($profilePostId));
        }

        $total++;
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  /**
   * Currently handles categories, forums, link forums and pages
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepNodes($start, array $options)
  {
    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    if ($start > 0)
    {
      // after importing everything, rebuild the full permission cache so forums appear
      XenForo_Model::create('XenForo_Model_Node')->updateNestedSetInfo();
      XenForo_Model::create('XenForo_Model_Permission')->rebuildPermissionCache();
      return true;
    }

    $nodes = $sDb->fetchAll('
      SELECT *
      FROM xf_node
      WHERE node_type_id IN (' . $sDb->quote($this->_nodeTypeIds) . ')
    ');
    if (!$nodes)
    {
      return true;
    }

    // get data for all forums, link forums and pages
    $nodeData = array();
    foreach ($sDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_forum') AS $forum)
    {
      $nodeData[$forum['node_id']] = $forum;
    }
    foreach ($sDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_page') AS $page)
    {
      $nodeData[$page['node_id']] = $page;
    }
    foreach ($sDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_link_forum') AS $linkForum)
    {
      $nodeData[$linkForum['node_id']] = $linkForum;
    }

    // build a tree of node data
    $nodeTree = array();
    foreach ($nodes AS $node)
    {
      if (isset($nodeData[$node['node_id']]))
      {
        $node = array_merge($node, $nodeData[$node['node_id']]);
      }

      $nodeTree[$node['parent_node_id']][$node['node_id']] = $node;
    }

    // fetch node permissions
    $nodePermissions = array();
    foreach ($sDb->fetchAll("SELECT * FROM xf_permission_entry_content WHERE content_type = 'node'") AS $nodePermission)
    {
      $nodePermissions[$nodePermission['content_id']][] = $nodePermission;
    }

    XenForo_Db::beginTransaction();

    $total = $this->_importNodeTree(0, $nodeTree, $nodePermissions);

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array(1, array(), '');
  }

  /**
   * Works with a tree of node data to recursively import nodes
   *
   * @param integer $parentId
   * @param array $nodeTree
   * @param array $nodePermissions
   * @param array $nodeIdMap
   *
   * @return number
   */
  protected function _importNodeTree($parentId, array $nodeTree, array $nodePermissions = array(), array $nodeIdMap = array())
  {
    if (!isset($nodeTree[$parentId]))
    {
      return 0;
    }

    XenForo_Db::beginTransaction();

    $total = 0;

    foreach ($nodeTree[$parentId] AS $node)
    {
      $import = $this->_quickAssembleData($node, array(
        'title',
        'description',
        'node_type_id',
        'display_order',
        'display_in_list',
        'parent_node_id' => $this->_mapLookUp($nodeIdMap, $node['parent_node_id'], 0),
      ));

      // don't even set node_name if it's not specified in the source record
      if ($node['node_name'])
      {
        $import['node_name'] = $node['node_name'];
      }

      switch ($node['node_type_id'])
      {
        case 'Forum':
        {
          $import = $this->_quickAssembleData($node, array(
            'discussion_count',
            'message_count',
            'allow_posting',
            'count_messages',
            'find_new',
            'default_sort_order',
            'default_sort_direction',
            'require_prefix',
            'allowed_watch_notifications',
            'allow_poll',
            'list_date_limit_days'
          ), $import);

          if (isset($node['moderate_messages']))
          {
            $import['moderate_threads'] = $import['moderate_replies'] = $node['moderate_messages'];
          }
          else if (isset($node['moderate_replies']))
          {
            $import['moderate_threads'] = $node['moderate_threads'];
            $import['moderate_replies'] = $node['moderate_replies'];
          }

          $nodeId = $this->_importModel->importForum($node['node_id'], $import);
        }
        break;

        case 'LinkForum':
        {
          $import = $this->_quickAssembleData($node, array(
            'link_url',
            'redirect_count',
          ), $import);

          $nodeId = $this->_importModel->importLinkForum($node['node_id'], $import);
        }
        break;

        case 'Page':
        {
          $import = $this->_quickAssembleData($node, array(
            'publish_date',
            'modified_date',
            'view_count',
            'list_siblings',
            'list_children',
            'log_visits',
            'callback_class',
            'callback_method',
          ), $import);

          /* @var $pageModel XenForo_Model_Page */
          $pageModel = XenForo_Model::create('XenForo_Model_Page');

          $template = $this->_sourceDb->fetchOne('
            SELECT template
            FROM xf_template
            WHERE style_id = 0
            AND title = ?', $pageModel->getTemplateTitle($node));

          $nodeId = $this->_importModel->importPage($node['node_id'], $import, $template);
        }
        break;

        default: // Category
        {
          // no additional data to import, so just grab the node info

          $nodeId = $this->_importModel->importCategory($node['node_id'], $import);
        }
      }

      if ($nodeId)
      {
        if (!empty($nodePermissions[$node['node_id']]))
        {
          $this->_importNodePermissions($nodeId, $nodePermissions[$node['node_id']]);
        }

        $nodeIdMap[$node['node_id']] = $nodeId;

        $total++;

        $total += $this->_importNodeTree($node['node_id'], $nodeTree, $nodePermissions, $nodeIdMap);
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    return $total;
  }

  protected function _importNodePermissions($nodeId, array $nodePerms)
  {
    if ($this->_groupMap === null)
    {
      $this->_groupMap = $this->_importModel->getImportContentMap('userGroup');
    }

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($nodePerms AS $nodeId => $nodePerm)
    {
      if (!empty($nodePerm['user_id']))
      {
        $userId = $this->_importModel->mapUserId($nodePerm['user_id'], 0);
        $userGroupId = 0;

        if (!$userId)
        {
          continue;
        }
      }
      else
      {
        $userId = 0;
        $userGroupId = $this->_mapLookUp($this->_groupMap, $nodePerm['user_group_id']);

        if (!$userGroupId)
        {
          continue;
        }
      }

      if ($nodePerm['permission_value'] == 'use_int')
      {
        $permValue = $nodePerm['permission_value_int'];
      }
      else
      {
        $permValue = $nodePerm['permission_value'];
      }

      $perms = array();

      $perms[$nodePerm['permission_group_id']][$nodePerm['permission_id']] = $permValue;

      $this->_importModel->insertNodePermissionEntries($nodeId, $userGroupId, $userId, $perms);
    }

    XenForo_Db::commit();
  }

  /**
   * Currenty handles global and node moderators only
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepModerators($start, array $options)
  {
    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    $moderators = $sDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_moderator');
    if (!$moderators)
    {
      return true;
    }

    $nodeModerators = $sDb->fetchAll("SELECT * FROM xf_moderator_content WHERE content_type = 'node'");

    $modsGrouped = array();

    foreach ($moderators AS $moderator)
    {
      $modsGrouped[$moderator['user_id']] = $moderator;
    }

    foreach ($nodeModerators AS $cm)
    {
      $modsGrouped[$cm['user_id']]['nodes'][$cm['content_id']] = $cm['moderator_permissions'];
    }

    $nodeMap = $model->getImportContentMap('node');
    $userIdMap = $model->getImportContentMap('user', array_keys($modsGrouped));

    $total = 0;

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($modsGrouped AS $userId => $user)
    {
      $newUserId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $userId);
      if (!$newUserId)
      {
        continue;
      }

      if (isset($user['nodes']))
      {
        foreach ($user['nodes'] AS $nodeId => $permissions)
        {
          $newNodeId = $this->_mapLookUp($nodeMap, $nodeId);
          if (!$newNodeId)
          {
            continue;
          }

          $mod = array(
            'user_id' => $newUserId,
            'content_id' => $newNodeId,
            'moderator_permissions' => unserialize($permissions)
          );

          $model->importNodeModerator($nodeId, $userId, $mod);

          $total++;
        }
      }

      if ($user['extra_user_group_ids'])
      {
        $extraGroupIds = $this->_translateUserGroupIdList($user['extra_user_group_ids']);
      }
      else
      {
        $extraGroupIds = '';
      }

      $mod = array(
        'user_id' => $newUserId,
        'is_super_moderator' => $user['is_super_moderator'],
        'extra_user_group_ids' => $extraGroupIds,
        'moderator_permissions' => unserialize($user['moderator_permissions'])
      );

      $model->importGlobalModerator($userId, $mod);

      $total++;
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return true;
  }

  /**
   * Assumes phrase names of thread_prefix_% and thread_prefix_group_%
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepThreadPrefixes($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    $nodeMap = $model->getImportContentMap('node');
    $userGroupMap = $model->getImportContentMap('userGroup');

    $prefixes = $sDb->fetchAll("
      SELECT tp.*,
        p.phrase_text
      FROM xf_thread_prefix AS tp
      INNER JOIN xf_phrase AS p
      ON (
        p.language_id = 0 AND
        p.title = CONCAT('thread_prefix_', tp.prefix_id)
      )
    ");
    if (!$prefixes)
    {
      return true;
    }

    $prefixGroups = $sDb->fetchAll("
      SELECT tpg.*,
        p.phrase_text
      FROM xf_thread_prefix_group AS tpg
      INNER JOIN xf_phrase AS p
      ON (
        p.language_id = 0 AND
        p.title = CONCAT('thread_prefix_group_', tpg.prefix_group_id)
      )
    ");

    $prefixGroupMap = array();
    foreach ($prefixGroups AS $prefixGroup)
    {
      $importPrefixGroup = array(
        'display_order' => $prefixGroup['display_order'],
        XenForo_Model_Import::EXTRA_DATA_KEY => array(
          XenForo_DataWriter_ThreadPrefixGroup::DATA_TITLE => $prefixGroup['phrase_text']
        )
      );

      $prefixGroupMap[$prefixGroup['prefix_group_id']] = $model->importThreadPrefixGroup($prefixGroup['prefix_group_id'], $importPrefixGroup);
    }

    $forumPrefixes = array();
    foreach ($sDb->fetchAll('SELECT * FROM xf_forum_prefix') AS $forumPrefix)
    {
      $nodeId = $this->_mapLookUp($nodeMap, $forumPrefix['node_id']);
      if ($nodeId)
      {
        $forumPrefixes[$forumPrefix['prefix_id']][] = $nodeId;
      }
    }

    $total = 0;

    foreach ($prefixes AS $prefix)
    {
      $prefixGroupId = $this->_mapLookUp($prefixGroupMap, $prefix['prefix_group_id'], 0);

      if ($prefix['allowed_user_group_ids'] == '-1')
      {
        $allowedUserGroupIds = '-1';
      }
      else
      {
        $allowedUserGroupIds = $this->_translateUserGroupIdList($prefix['allowed_user_group_ids']);
      }

      $importPrefix = $this->_quickAssembleData($prefix, array(
        'prefix_group_id' => $prefixGroupId,
        'display_order',
        'css_class',
        'allowed_user_group_ids' => $allowedUserGroupIds,
      ));

      if (isset($forumPrefixes[$prefix['prefix_id']]))
      {
        $nodeIds = $forumPrefixes[$prefix['prefix_id']];
      }
      else
      {
        $nodeIds = array();
      }

      $model->importThreadPrefix($prefix['prefix_id'], $importPrefix, $prefix['phrase_text'], $nodeIds);

      $total++;
    }

    // build the prefix caches
    $prefixModel = XenForo_Model::create('XenForo_Model_ThreadPrefix');
    $prefixModel->rebuildPrefixMaterializedOrder();
    $prefixModel->rebuildPrefixCache();

    XenForo_Db::commit($this->_db);

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return true;
  }

  /**
   * Does not currently handle redirects
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepThreads($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'postDateStart' => 0,
      'postLimit' => 800,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(thread_id)
        FROM xf_thread
      ');
    }

    $threads = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      "
        SELECT thread.*,
          IF (user.username IS NULL, thread.username, user.username) AS username
        FROM xf_thread AS thread
        LEFT JOIN xf_user AS user ON (user.user_id = thread.user_id)
        WHERE thread.thread_id >= " . $sDb->quote($start) . "
          AND thread.discussion_type <> 'redirect'
      ", $options['limit']
    ));
    if (!$threads)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;
    $totalPosts = 0;

    $nodeMap = $model->getImportContentMap('node');
    $threadPrefixMap = $model->getImportContentMap('threadPrefix');

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($threads AS $thread)
    {
      $postDateStart = $options['postDateStart'];

      $next = $thread['thread_id'] + 1;
      $options['postDateStart'] = 0;

      $maxPosts = $options['postLimit'] - $totalPosts;
      $posts = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
        "
          SELECT post.*,
            IF (user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
            xf_ip.ip
          FROM xf_post AS post
          LEFT JOIN xf_user AS user ON (user.user_id = post.user_id)
          LEFT JOIN xf_ip ON (xf_ip.ip_id = post.ip_id)
          WHERE post.thread_id = " . $sDb->quote($thread['thread_id']) . "
            AND post.post_date > " . $sDb->quote($postDateStart) . "
          ORDER BY post.post_date
        ", $maxPosts
      ));
      if (!$posts)
      {
        if ($postDateStart)
        {
          // continuing thread but no remaining threads
          $total++;
        }
        continue;
      }

      if ($postDateStart)
      {
        // continuing already-imported thread
        $threadId = $model->mapThreadId($thread['thread_id']);

        $position = $this->_db->fetchOne('
          SELECT MAX(position)
          FROM xf_post
          WHERE thread_id = ?
        ', $threadId);
      }
      else
      {
        $forumId = $this->_mapLookUp($nodeMap, $thread['node_id']);
        if (!$forumId)
        {
          continue;
        }

        $import = $this->_quickAssembleData($thread, array(
          'node_id' => $forumId,
          'title',
          'reply_count',
          'view_count',
          'user_id' => $model->mapUserId($thread['user_id'], 0),
          'username',
          'post_date',
          'sticky',
          'discussion_state',
          'discussion_open',
          'discussion_type',
          'prefix_id' => $this->_mapLookUp($threadPrefixMap, $thread['prefix_id'], 0)
        ));

        $threadId = $model->importThread($thread['thread_id'], $import);
        if (!$threadId)
        {
          continue;
        }

        $subscriptions = $sDb->fetchPairs('
          SELECT user_id, email_subscribe
          FROM xf_thread_watch
          WHERE thread_id = ?
          ', $thread['thread_id']
        );
        if ($subscriptions)
        {
          $userIdMap = $model->getImportContentMap('user', array_keys($subscriptions));
          foreach ($subscriptions AS $userId => $emailSubscribe)
          {
            if ($newUserId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $userId))
            {
              $model->importThreadWatch($newUserId, $threadId, $emailSubscribe);
            }
          }
        }
      }

      if ($threadId)
      {
        $quotedPostIds = array();
        $quotedUserIds = array();

        $userIdMap = $model->getUserIdsMapFromArray($posts, 'user_id');

        foreach ($posts AS $i => $post)
        {
          $import = $this->_quickAssembleData($post, array(
            'thread_id' => $threadId,
            'user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $post['user_id'], 0),
            'username',
            'post_date',
            'message',
            'ip' => XenForo_Helper_Ip::convertIpBinaryToString($post['ip']),
            'message_state',
            'attach_count',
            'position',
            'likes',
            'last_edit_date',
            'edit_count',
          ));

          $post['new_post_id'] = $model->importPost($post['post_id'], $import);

          $options['postDateStart'] = $post['post_date'];
          $totalPosts++;

          // quotes
          if (stripos($post['message'], '[quote=') !== false)
          {
            if (preg_match_all('/\[quote=("|\'|)(?P<username>[^,]*)\s*,\s*post:\s*(?P<post_id>\d+)\s*,\s*member:\s*(?P<user_id>\d+)\s*\1\]/siU', $post['message'], $quotes, PREG_SET_ORDER))
            {
              $post['quotes'] = array();

              foreach ($quotes AS $quote)
              {
                $quotedPostId = intval($quote['post_id']);
                $quotedPostIds[] = $quotedPostId;

                $quotedUserId = intval($quote['user_id']);
                $quotedUserIds[] = $quotedUserId;

                $post['quotes'][$quote[0]] = array($quote['username'], $quotedPostId, $quotedUserId);
              }
            }
          }

          $posts[$i] = $post;
        }

        $postIdMap = (empty($quotedPostIds) ? array() : $model->getImportContentMap('post', $quotedPostIds));
        $userIdMap = array_merge($userIdMap, (empty($quotedUserIds) ? array() : $model->getImportContentMap('user', $quotedUserIds)));

        $db = XenForo_Application::getDb();

        foreach ($posts AS $post)
        {
          if (!empty($post['quotes']))
          {
            $postQuotesRewrite = $this->_rewritePostQuotes($post['message'], $post['quotes'], $postIdMap, $userIdMap);

            if ($post['message'] != $postQuotesRewrite)
            {
              $db->update('xf_post', array('message' => $postQuotesRewrite), 'post_id = ' . $db->quote($post['new_post_id']));
            }
          }
        }
      }

      if (count($posts) < $maxPosts)
      {
        // this thread completed
        $total++;
        $options['postDateStart'] = 0;
      }
      else
      {
        // pick up the thread on the next go-around
        break;
      }
    }

    if ($options['postDateStart'])
    {
      // thread not yet completed
      $next--;
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next - 1, $options['max']));
  }

  /**
   * Rewrites post quotes with imported user and post ids
   *
   * @param string $message
   * @param array $quotes
   * @param array $postMap
   * @param array $userMap
   *
   * @return array
   */
  protected function _rewritePostQuotes($message, array $quotes, array $postMap, array $userMap)
  {
    foreach ($quotes AS $quote => &$replace)
    {
      list($username, $postId, $userId) = $replace;

      $replace = sprintf('[quote="%s, post: %d, member: %d"]',
        $username,
        $this->_mapLookUp($postMap, $postId, 0),
        $this->_mapLookUp($userMap, $userId, 0)
      );
    }

    return str_replace(array_keys($quotes), $quotes, $message);
  }

  /**
   * Quick method to allow array data with specific keys to be added to an output array
   *
   * @param array Input data
   * @param array Keys to copy
   * @param array Existing output array, if it exists
   *
   * @return array
   */
  protected function _quickAssembleData(array $info, array $keys, array $output = array())
  {
    foreach ($keys AS $key => $value)
    {
      if (is_string($key))
      {
        $output[$key] = $value;
      }
      else if (array_key_exists($value, $info))
      {
        $output[$value] = $info[$value];
      }
    }

    return $output;
  }

  public function stepContentTags($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(tag_content_id)
        FROM xf_tag_content
        WHERE content_type IN (' . $sDb->quote($this->_tagContentTypes) . ')
      ');
    }

    $tags = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      '
        SELECT content.*, tag.*
          FROM xf_tag_content AS content
        INNER JOIN xf_tag AS tag ON
          (content.tag_id = tag.tag_id)
        WHERE content.tag_id > ?
          AND content.content_type IN (' . $sDb->quote($this->_tagContentTypes) . ')
        ORDER BY content.tag_id ASC
      ', $options['limit']
    ), $start);

    if (!$tags)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    $threadIdMap = $model->getThreadIdsMapFromArray($tags, 'content_id');
    $userIdMap = $model->getUserIdsMapFromArray($tags, 'add_user_id');

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($tags AS $tag)
    {
      $next = $tag['tag_id'];

      $newThreadId = $this->_mapLookUp($threadIdMap, $tag['content_id']);
      if (!$newThreadId)
      {
        continue;
      }

      $userId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $tag['add_user_id'], 0);

      $model->importTag($this->_convertToUtf8($tag['tag'], true), 'thread', $newThreadId, array(
        'add_user_id' => $userId,
        'add_date' => $tag['add_date'],
        'visible' => $tag['visible'],
        'content_date' => $tag['content_date']
      ));

      $total++;
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  /**
   * Currently handles edit history for posts only
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepPostEditHistory($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne("
        SELECT MAX(content_id)
        FROM xf_edit_history
        WHERE content_type = 'post'
      ");
    }

    // fetch the next 100 posts
    $postIds = $sDb->fetchCol($sDb->limit(
      "
        SELECT DISTINCT content_id
        FROM xf_edit_history
        WHERE content_id > " . $sDb->quote($start) . "
          AND content_type = 'post'
        ORDER BY content_id
      ", $options['limit']
    ));
    if (!$postIds)
    {
      return true;
    }

    $edits = $sDb->fetchAll("
      SELECT *
      FROM xf_edit_history
      WHERE content_id IN (" . $sDb->quote($postIds) . ")
        AND content_type = 'post'
      ORDER BY edit_date
    ");
    if (!$edits)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    $postIdMap = $model->getPostIdsMapFromArray($edits, 'content_id');
    $userIdMap = $model->getUserIdsMapFromArray($edits, 'edit_user_id');

    foreach ($edits AS $edit)
    {
      $next = $edit['content_id'];

      $contentId = $this->_mapLookUp($postIdMap, $edit['content_id']);
      if (!$contentId)
      {
        continue;
      }

      $import = $this->_quickAssembleData($edit, array(
        'content_type',
        'content_id' => $contentId,
        'edit_user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $edit['edit_user_id'], 0),
        'edit_date',
        'old_text'
      ));

      $model->importEditHistory($edit['edit_history_id'], $import);

      $total++;
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  /**
   * Currently handles polls for threads only
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepPolls($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(poll_id)
        FROM xf_poll
        WHERE content_type IN (' . $sDb->quote($this->_pollContentTypes) . ')
      ');
    }

    $polls = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      '
        SELECT poll.*
        FROM xf_poll AS poll
        WHERE content_type IN (' . $sDb->quote($this->_pollContentTypes) . ')
          AND poll.poll_id > ' . $sDb->quote($start) . '
        ORDER BY poll.poll_id
      ', $options['limit']
    ));
    if (!$polls)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    $threadIdMap = $model->getThreadIdsMapFromArray($polls, 'content_id');

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($polls AS $poll)
    {
      $next = $poll['poll_id'];

      $newThreadId = $this->_mapLookUp($threadIdMap, $poll['content_id']);
      if (!$newThreadId)
      {
        continue;
      }

      $import = $this->_quickAssembleData($poll, array(
        'content_type',
        'content_id' => $newThreadId,
        'question',
        'voter_count',
        'public_votes',
        'change_votes',
        'view_results_unvoted',
        'close_date'
      ));

      if (isset($poll['multiple']))
      {
        $import['max_votes'] = $poll['multiple'] ? 0 : 1;
      }
      else if (isset($poll['max_votes']))
      {
        $import['max_votes'] = $poll['max_votes'];
      }

      $responses = array();
      foreach (unserialize($poll['responses']) AS $responseId => $response)
      {
        $responses[$responseId] = $response['response'];
      }

      $newPollId = $model->importThreadPoll($poll['poll_id'], $newThreadId, $import, $responses, $responseIds);

      $votes = $sDb->fetchAll('
        SELECT user_id, poll_response_id, vote_date
        FROM xf_poll_vote
        WHERE poll_id = ?
        ', $poll['poll_id']);

      if ($votes)
      {
        $userIdMap = $model->getUserIdsMapFromArray($votes, 'user_id');

        foreach ($votes AS $vote)
        {
          $userId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $vote['user_id']);
          if (!$userId)
          {
            continue;
          }

          $model->importPollVote($newPollId,
            $userId,
            $this->_mapLookUp($responseIds, $vote['poll_response_id']),
            $vote['vote_date']);
        }
      }

      $total++;
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  /**
   * Currently handles attachments for posts and conversation messages only
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepAttachments($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'data' => isset($this->_config['dir']['data']) ? $this->_config['dir']['data'] : '',
      'internal_data' => isset($this->_config['dir']['internal_data']) ? $this->_config['dir']['internal_data'] : '',
      'limit' => 50,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    $attachmentSqlContentInfo = $model->getAttachmentContentSqlInfo();

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(attachment_id)
        FROM xf_attachment
        WHERE content_type IN (' . $sDb->quote(array_keys($attachmentSqlContentInfo)) . ')
      ');
    }

    $attachments = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      '
        SELECT *
        FROM xf_attachment AS a
        LEFT JOIN xf_attachment_data AS ad ON (ad.data_id = a.data_id)
        WHERE a.content_type IN (' . $sDb->quote(array_keys($attachmentSqlContentInfo)) . ')
          AND a.attachment_id > ' . $sDb->quote($start) . '
        ORDER BY a.attachment_id
      ', $options['limit']
    ));
    if (!$attachments)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    $userIdMap = $model->getUserIdsMapFromArray($attachments, 'user_id');

    $groupedAttachments = array();
    foreach ($attachments AS $attachment)
    {
      $groupedAttachments[$attachment['content_type']][$attachment['attachment_id']] = $attachment;
    }

    $db = XenForo_Application::getDb();

    /* @var $attachModel XenForo_Model_Attachment */
    $attachModel = XenForo_Model::create('XenForo_Model_Attachment');

    foreach ($groupedAttachments AS $contentType => $attachments)
    {
      list($sqlTableName, $sqlIdName) = $attachmentSqlContentInfo[$contentType];

      $contentIdMap = $model->getImportContentMap($contentType, XenForo_Application::arrayColumn($attachments, 'content_id'));

      if ($contentIdMap)
      {
        $contentItems = $db->fetchPairs("
          SELECT $sqlIdName, message
          FROM $sqlTableName
          WHERE $sqlIdName IN (" . $db->quote($contentIdMap) . ")
        ");
      }
      else
      {
        $contentItems = array();
      }

      foreach ($attachments AS $attachment)
      {
        $next = max($next, $attachment['attachment_id']);

        $contentId = $this->_mapLookUp($contentIdMap, $attachment['content_id']);
        if (!$contentId || !isset($contentItems[$contentId]))
        {
          continue;
        }

        $attachFileOrig = $attachModel->getAttachmentDataFilePath($attachment, $options['internal_data']);
        if (!file_exists($attachFileOrig))
        {
          continue;
        }

        $userId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $attachment['user_id'], 0);

        $attachFile = tempnam(XenForo_Helper_File::getTempDir(), 'xf');
        copy($attachFileOrig, $attachFile);

        $success = $model->importAttachment(
          $attachment['attachment_id'],
          $attachment['filename'],
          $attachFile,
          $userId,
          $contentType,
          $contentId,
          $attachment['upload_date'],
          array('view_count' => $attachment['view_count']),
          array($this, 'processAttachmentTags'),
          $contentItems[$contentId]
        );
        if ($success)
        {
          $total++;
        }

        @unlink($attachFile);
      }
    }

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  /**
   * Limited to likes for post and profile posts at present
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepLikes($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    $likeTypes = $model->getSupportedLikeTypes();

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(like_id)
        FROM xf_liked_content
        WHERE content_type IN (' . $sDb->quote(array_keys($likeTypes)) . ')
      ');
    }

    $likes = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      '
        SELECT *
        FROM xf_liked_content
        WHERE content_type IN (' . $sDb->quote(array_keys($likeTypes)) . ')
          AND like_id > ' . $sDb->quote($start) . '
        ORDER BY like_id
      ', $options['limit']
    ));
    if (!$likes)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    $groupedLikes = array();
    $userIds = array();
    foreach ($likes AS $like)
    {
      $groupedLikes[$like['content_type']][$like['content_id']] = $like;
      $userIds[] = $like['like_user_id'];
      $userIds[] = $like['content_user_id'];
    }

    $userIdMap = $model->getImportContentMap('user', $userIds);

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($groupedLikes AS $contentType => $likes)
    {
      $contentIdMap = $model->getImportContentMap($contentType, array_keys($likes));

      foreach ($likes AS $contentId => $like)
      {
        $next = $like['like_id'];

        $newContentId = $this->_mapLookUp($contentIdMap, $contentId);
        if (!$newContentId)
        {
          continue;
        }

        $model->importLike(
          $contentType,
          $newContentId,
          $this->_mapLookUp($userIdMap, $like['content_user_id'], 0),
          $this->_mapLookUp($userIdMap, $like['like_user_id'], 0),
          $like['like_date']
        );

        $total++;
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  /**
   * Handles user, post and profile post warnings
   *
   * @param integer $start
   * @param array $options
   */
  public function stepWarnings($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 100,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    $warningTypes = $model->getSupportedWarningTypes();

    /*if ($start == 0)
    {
      // first time around, import warning definitions

      // note: phrase relates to XenForo_Model_Warning::getWarningDefinitionTitlePhraseName()

      $warningDefinitions = $sDb->fetchAll("
        SELECT wd.*,
          phrase.phrase_text
        FROM xf_warning_definition AS wd
        INNER JOIN xf_phrase AS phrase ON
        (
          phrase.language_id = 0 AND
          phrase.title = CONCAT('warning_definition_', wd.warning_definition_id, '_title')
        )
      ");
      foreach ($warningDefinitions AS $warningDefinition)
      {
        $import = $this->_quickAssembleData($warningDefinition, array(
          'points_default',
          'expiry_type',
          'expiry_default',
          'extra_user_group_ids' => $this->_translateUserGroupIdList($warningDefinition['extra_user_group_ids']),
          'is_editable',
          XenForo_Model_Import::EXTRA_DATA_KEY => array(
            XenForo_DataWriter_WarningDefinition::DATA_TITLE => $warning['title']
          )
        ));
      }
    }*/

    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne("
        SELECT MAX(warning_id)
        FROM xf_warning
        WHERE content_type IN (" . $sDb->quote(array_keys($warningTypes)) . ", 'user')
      ");
    }

    $warnings = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      "
        SELECT *
        FROM xf_warning
        WHERE content_type IN (" . $sDb->quote(array_keys($warningTypes)) . ", 'user')
          AND warning_id > " . $sDb->quote($start) . "
      ", $options['limit']
    ));
    if (!$warnings)
    {
      return true;
    }

    $next = 0;
    $total = 0;

    $groupedWarnings = array();
    foreach ($warnings AS $warning)
    {
      $groupedWarnings[$warning['content_type']][$warning['warning_id']] = $warning;
    }

    $userIdMap = $model->getUserIdsMapFromArray($warnings, array('user_id', 'warning_user_id'));

    //$warningDefinitionMap = $model->getImportContentMap('warning_definition');

    XenForo_Db::beginTransaction();

    foreach ($groupedWarnings AS $contentType => $warnings)
    {

      if ($contentType == 'user')
      {
        // if we encounter a user warning, it will actually use the user id map
        $contentMap = $userIdMap;
      }
      else
      {
        $contentMap = $model->getImportContentMapFromArray($contentType, $warnings, 'content_id');
      }

      foreach ($warnings AS $warningId => $warning)
      {
        $next = $warningId;

        $userId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $warning['user_id']);
        if (!$userId)
        {
          continue;
        }

        $contentId = $this->_mapLookUp($contentMap, $warning['content_id']);
        if (!$contentId)
        {
          continue;
        }

        /*$warningDefinitionId = $this->_mapLookUp($warningDefinitionMap, $warning['warning_definition_id']);
        if (!$warningDefinitionId)
        {
          continue;
        }*/
        $warningDefinitionId = 0;

        $import = $this->_quickAssembleData($warning, array(
          'content_type',
          'content_id' => $contentId,
          'content_title',
          'user_id' => $userId,
          'warning_date',
          'warning_user_id' => $this->_mapLookUp($userIdMap, $warning['warning_user_id'], 0),
          'warning_definition_id' => $warningDefinitionId,
          'title',
          'notes',
          'points',
          'expiry_date',
          'is_expired',
          'extra_user_group_ids' => $this->_translateUserGroupIdList($warning['extra_user_group_ids'])
        ));

        if ($model->importWarning($warningId, $import))
        {
          $total++;
        }
      }
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  public function stepUserUpgrades($start, array $options)
  {
    $options = array_merge(array(
      'limit' => 200,
      'max' => false
    ), $options);

    $sDb = $this->_sourceDb;

    /* @var $model XenForo_Model_Import */
    $model = $this->_importModel;

    $total = 0;
    $next = 0;

    // import user upgrade definitions
    if ($start == 0)
    {
      $upgrades = $sDb->fetchAll('
        SELECT *
        FROM xf_user_upgrade
        ORDER BY user_upgrade_id
      ');
      if (!$upgrades)
      {
        return true;
      }

      $upgradeMap = array();

      XenForo_Db::beginTransaction();

      foreach ($upgrades AS $upgrade)
      {
        $import = $this->_quickAssembleData($upgrade, array(
          'title',
          'description',
          'display_order',
          'extra_group_ids' => $this->_translateUserGroupIdList($upgrade['extra_group_ids']),
          'recurring',
          'cost_amount',
          'cost_currency',
          'length_amount',
          'length_unit',
          'disabled_upgrade_ids' => $this->_mapDisabledUpgradeIds($upgradeMap, $upgrade['disabled_upgrade_ids']),
          'can_purchase'
        ));

        $newUpgradeId = $model->importUserUpgradeDefinition($upgrade['user_upgrade_id'], $import);
        if ($newUpgradeId)
        {
          $upgradeMap[$upgrade['user_upgrade_id']] = $newUpgradeId;

          $total++;
        }
      }

      XenForo_Db::commit();

      $this->_session->incrementStepImportTotal($total);
    }

    $total = 0;

    // import user upgrades
    if ($options['max'] === false)
    {
      $options['max'] = $sDb->fetchOne('
        SELECT MAX(user_upgrade_record_id)
        FROM xf_user_upgrade_active
      ');
    }

    $activeUpgrades = $sDb->fetchAll($sDb->limit(
      '
        SELECT uua.*,
          uu.extra_group_ids
        FROM xf_user_upgrade_active AS uua
        INNER JOIN xf_user_upgrade AS uu ON
          (uu.user_upgrade_id = uua.user_upgrade_id)
        WHERE uua.user_upgrade_record_id > ' . $sDb->quote($start) . '
      ', $options['limit']
    ));
    if (!$activeUpgrades)
    {
      return true;
    }

    $userIdMap = $model->getUserIdsMapFromArray($activeUpgrades, 'user_id');

    if (empty($upgradeMap))
    {
      $upgradeMap = $model->getImportContentMap('user_upgrade');
    }

    XenForo_Db::beginTransaction();

    $extraGroupIdsCache = array();

    foreach ($activeUpgrades AS $activeUpgrade)
    {
      $next = $activeUpgrade['user_upgrade_record_id'];

      $userId = $this->_mapLookUp($userIdMap, $activeUpgrade['user_id']);
      if (!$userId)
      {
        continue;
      }

      $upgradeId = $this->_mapLookUp($upgradeMap, $activeUpgrade['user_upgrade_id']);
      if (!$upgradeId)
      {
        continue;
      }

      $import = $this->_quickAssembleData($activeUpgrade, array(
        'user_id' => $userId,
        'user_upgrade_id' => $upgradeId,
        'extra',
        'start_date',
        'end_date'
      ));

      if (!isset($extraGroupIdsCache[$activeUpgrade['extra_group_ids']]))
      {
        $extraGroupIdsCache[$activeUpgrade['extra_group_ids']] = $this->_translateUserGroupIdList($activeUpgrade['extra_group_ids']);
      }

      $model->importActiveUserUpgrade($import, $extraGroupIdsCache[$activeUpgrade['extra_group_ids']]);

      $total++;
    }

    XenForo_Db::commit();

    $this->_session->incrementStepImportTotal($total);

    return array($next, $options, $this->_getProgressOutput($next, $options['max']));
  }

  protected function _mapDisabledUpgradeIds($map, $idString)
  {
    $output = array();

    foreach (preg_split('/\s*,\s*/si', $idString, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY) AS $id)
    {
      if ($newId = $this->_mapLookUp($map, $id))
      {
        $output[] = $id;
      }
    }

    return implode(',', $output);
  }

  /*
   * drafts
   * feeds
   * news feed
   * notices
   * smilies
   * trophies
   * user alerts
   * user group promotions
   */
}
 

Vin696

Gefreiter
Tham gia
10/02/2016
Bài viết
62
Được Like
48
Việc đầu tiên là Disable tất cả các Addons, nếu chạy ngon lành là do Addons, dự là cái mod nào đó lên quan đến user vì thấy lỗi từ useress_tag
 
 • Like
Reactions: THB

namhbnam

MasterCorporal
Tham gia
23/03/2016
Bài viết
322
Được Like
162
Việc đầu tiên là Disable tất cả các Addons, nếu chạy ngon lành là do Addons, dự là cái mod nào đó lên quan đến user vì thấy lỗi từ useress_tag
tắt hết rồi bạn, khó
 

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,651
Được Like
3,939
theo mình cảm thấy thì hình như bác ấy dùng xenforo bản quyền.
["reg_key"] => string(32) "47f736a37e11c19f1303d1952349a131"
mình hỏi:
1. VPS thuê ở đâu? dính bản quyền ko cài đc nhé.
2. xenforo null hay bản quyền.
3. chuyển như thế nào? có lấy hết data và soure code theo ko?
done.
 

2-tek

MasterCorporal
Tham gia
27/06/2015
Bài viết
347
Được Like
286
xài vps bạn xài apache hay nginx ? Lỗi thế là bạn chưa phân quyền cho webserver thôi, nó không write được!
 
 • Like
Reactions: THB

namhbnam

MasterCorporal
Tham gia
23/03/2016
Bài viết
322
Được Like
162
Tks mn mình dùng vps long van. Do cái xenpotal vs cái addon gì nữa ấy. Hình như nhớ có lần bác THB cảnh báo cài rồi.
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom