Tutorial 2x Making a Watched items page - Tạo trang Item đã xem cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Making a Watched items page - Tạo trang Item đã xem cho XenForo 2

Nếu bạn có một vài add-on thì số lượng "item đã xem" trải rộng trên các menu khác nhau có thể hơi phức tạp và khó hiểu. Chỉnh sửa template đơn giản này sẽ cung cấp cho bạn một menu trên mỗi trang item đã xem liên kết tất cả chúng.

Screenshot 2022-09-23 at 16.47.32.png

Tất cả các template Xenforo thông minh mà mọi người có thể biết cách tốt hơn để thực hiện việc này, vui lòng tham gia.

1. Tạo một template mới có tên là watching_items_macros

2. Dán code này vào:
HTML:
<xf:sidenav>
    <div class="block">
        <div class="block-container">
          <h3 class="block-header">Watched Items</h3>
          <div class="block-body">
<xf:macro name="links"
              arg-pageSelected="{$xf.uri}"
              arg-baseClass="blockLink"
              arg-selectedClass="is-selected"
              arg-user="{$user}" />  </div>
        </div>
      </div>

  </xf:sidenav>
<xf:macro name="links" arg-pageSelected="!" arg-baseClass="!" arg-selectedClass="!" arg-user="!">

<a class="{$baseClass} {{ $pageSelected == '/watched/threads' ? {$selectedClass} : '' }}"
    href="{{ link('watched/threads') }}" rel="nofollow">{{ phrase('watched_threads') }}</a>

<a class="{$baseClass} {{ $pageSelected == '/watched/forums' ? {$selectedClass} : '' }}"
    href="{{ link('watched/forums') }}" rel="nofollow">{{ phrase('watched_forums') }}</a>


<!-- the ones below are for add-ons I have - feel free to edit or delete this to suit which ones you have -->

<a class="{$baseClass} {{ $pageSelected == '/watched/wikipost' ? {$selectedClass} : '' }}"
    href="{{ link('watched/wikipost') }}" rel="nofollow">{{ phrase('wikipost_watched_wikiposts') }}</a>

<a class="{$baseClass} {{ $pageSelected == '/watched/ams-articles' ? {$selectedClass} : '' }}"
    href="{{ link('watched/ams-articles') }}" rel="nofollow">{{ phrase('xa_ams_watched_articles') }}</a>

<a class="{$baseClass} {{ $pageSelected == '/watched/ams-series' ? {$selectedClass} : '' }}"
    href="{{ link('watched/ams-series') }}" rel="nofollow">{{ phrase('xa_ams_watched_series') }}</a>

<a class="{$baseClass} {{ $pageSelected == '/watched/media' ? {$selectedClass} : '' }}"
    href="{{ link('watched/media') }}" rel="nofollow">{{ phrase('xfmg_watched_media') }}</a>

<a class="{$baseClass} {{ $pageSelected == '/watched/media-albums' ? {$selectedClass} : '' }}"
    href="{{ link('watched/media-albums') }}" rel="nofollow">{{ phrase('xfmg_watched_albums') }}</a>


</xf:macro>

3. Thêm phần sau vào cuối mỗi template bạn muốn có menu.
HTML:
<xf:include template="watched_menu_macro" />

(Nếu bạn nhập 'watched_' vào bộ lọc template, bạn sẽ có thể tìm thấy chúng -- bỏ qua những cái có ghi 'manage' ở cuối chúng)

4. Vậy là xong

5. Mặc dù vậy, bạn có thể muốn truy cập Public Navigation và tắt tất cả các item đã xem trong các menu khác nhau và có thể tạo một Watched Content mới có liên kết đến /watched/threads (có lẽ trong nội dung mới)

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top