Help Rewrite Apache sang Nginx

pdinh97qng

MasterCorporal
Tham gia
12/05/2015
Bài viết
229
Được Like
218
:eek: Em vừa mới chuyển sang nginx nhưng lại không biết rewrite từ file .htaccess (Apache) sang conf (Nginx). bác nào rành vụ này giúp em với.:oops:

Mã:
# Comment the 2 lines below if the server returns 500 errors!
Options -Indexes
Options +FollowSymLinks

#Uncomment following lines if you want to use image caching!
#<IfModule mod_expires.c>
# ExpiresActive On
# ExpiresDefault A1209600
# ExpiresByType text/html A1
#</IfModule>

# Uncomment following lines if Apache doesnt support MultiViews!
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  
  # Uncomment the 2 lines below if you are using www.domain.com
  # as the baseurl for the site and users access your site
  # via domain.com (THIS IS REQUIRED FOR JQUERY TO WORK)
  
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [L,R=301]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule .* loader.php [L,QSA]
</IfModule>

# Edit below lines and set to
# ErrorDocument CODE /RELATIVE/error.php
# If the script is installed in the default document
# root then relative is null.
#ErrorDocument 401 /error.php
#ErrorDocument 403 /error.php
#ErrorDocument 404 /error.php
 
 • Like
Reactions: THB

tri78

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
13/05/2015
Bài viết
429
Được Like
329
Vụ này hại não lắm, trên mạng có 1 số trang hỗ trợ convert sang nhưng phần đa lỗi. Phải tự tìm rồi làm lại từng đoạn code.
 
 • Like
Reactions: THB
V

vanphu113

Khách VNXF
:eek: Em vừa mới chuyển sang nginx nhưng lại không biết rewrite từ file .htaccess (Apache) sang conf (Nginx). bác nào rành vụ này giúp em với.:oops:

Mã:
# Comment the 2 lines below if the server returns 500 errors!
Options -Indexes
Options +FollowSymLinks

#Uncomment following lines if you want to use image caching!
#<IfModule mod_expires.c>
# ExpiresActive On
# ExpiresDefault A1209600
# ExpiresByType text/html A1
#</IfModule>

# Uncomment following lines if Apache doesnt support MultiViews!
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
 
  # Uncomment the 2 lines below if you are using www.domain.com
  # as the baseurl for the site and users access your site
  # via domain.com (THIS IS REQUIRED FOR JQUERY TO WORK)
 
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [L,R=301]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule .* loader.php [L,QSA]
</IfModule>

# Edit below lines and set to
# ErrorDocument CODE /RELATIVE/error.php
# If the script is installed in the default document
# root then relative is null.
#ErrorDocument 401 /error.php
#ErrorDocument 403 /error.php
#ErrorDocument 404 /error.php
PHP:
location / {
if ($http_host ~* "^domain.com"){
rewrite ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 redirect;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /loader.php break;
}
}
 

tri78

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
13/05/2015
Bài viết
429
Được Like
329
PHP:
location / {
if ($http_host ~* "^domain.com"){
rewrite ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 redirect;
}
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /loader.php break;
}
}
Chưa đủ đâu, để chạy ok thì cái nginx.conf phải gần 1 trang A4
 

2-tek

MasterCorporal
Tham gia
27/06/2015
Bài viết
326
Được Like
278
Edit default.conf:

Mã:
#
# The default server
#
server {
  listen    80;
  server_name 2-tek.org;

  #charset koi8-r;

  #access_log logs/host.access.log main;

  # Load configuration files for the default server block.
  include /etc/nginx/default.d/*.conf;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;
  }
 
  location /internal_data/ {
    internal;
  }
  location /library/ {
    internal;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
  #
  #location ~ \.php$ {
  #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
  #}

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
 
  location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
    expires 365d;
  }

  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  # concurs with nginx's one
  #
  #location ~ /\.ht {
  #  deny all;
  #}
}

Nhiu đó đủ rồi! Cứ xem 2-tek cùa mình ! Nhớ xóa hết các file .htaccess đi nhé!
 

tri78

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
13/05/2015
Bài viết
429
Được Like
329
Edit default.conf:

Mã:
#
# The default server
#
server {
  listen    80;
  server_name 2-tek.org;

  #charset koi8-r;

  #access_log logs/host.access.log main;

  # Load configuration files for the default server block.
  include /etc/nginx/default.d/*.conf;

  location / {
    root  /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;
  }
 
  location /internal_data/ {
    internal;
  }
  location /library/ {
    internal;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /usr/share/nginx/html;
  }

  # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
  #
  #location ~ \.php$ {
  #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
  #}

  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
 
  location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
    expires 365d;
  }

  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  # concurs with nginx's one
  #
  #location ~ /\.ht {
  #  deny all;
  #}
}

Nhiu đó đủ rồi! Cứ xem 2-tek cùa mình ! Nhớ xóa hết các file .htaccess đi nhé!
Của mình nhiều hơn, chặn dải ip từ 1 file txt. chống F5, khóa thư mục bằng pass.... đủ cả :D
 
Người đăng Chủ đề tương tự Diễn đàn Trả lời Ngày đăng
nguyenchican Server Configuration and Hosting 2

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom