Hỗ trợ Cache

Đối với các cài đặt XenForo lớn, có thể thuận lợi để xác định cache để tiết kiệm thời gian xử lý và truy vấn cơ sở dữ liệu.

XenForo có khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu khác nhau từ bộ nhớ cache, có thể được cấu hình trong tệp src/config.php.

Nhà cung cấp được hỗ trợ

XenForo có một số nhà cung cấp bộ nhớ cache phổ biến bao gồm:

 • APC
 • File system cache
 • Memcached
 • Redis
 • WinCache
 • XCache
 • ... và nhiều hơn nữa!

Nhiều nhà cung cấp bộ nhớ cache sẽ yêu cầu phần mềm được cài đặt rõ ràng trên máy chủ của bạn. Bạn có thể muốn hỏi về máy chủ của bạn về tùy chọn nào có sẵn.

Hãy xem cách cấu hình một số nhà cung cấp bộ nhớ cache này. Tất cả cấu hình được thực hiện trong src/config.php

APC

$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'ApcCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

File system cache

$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Filesystem';
$config['cache']['config'] = [
  'directory' => '/path/to/your/cache/directory'
];

Chú thích

Đảm bảo rằng thư mục tồn tại, có thể ghi bởi người dùng máy chủ web và không thể truy cập công khai!

Memcached

$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Memcached';
$config['cache']['config'] = [
  'server' => '127.0.0.1'
];

Nó cũng có thể cấu hình một loạt các máy chủ, nếu cần thiết.

Redis

$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Redis';
$config['cache']['config'] = [
  'host' => '127.0.0.1',
  'password' => 'password'
];

Redis có một số tùy chọn cấu hình bổ sung. Danh sách sau đây sẽ trình bày các giá trị mặc định của tất cả các mục cấu hình được hỗ trợ có sẵn:

'host' => '',
'port' => 6379,
'timeout' => 0.0,
'password' => '',
'database' => 0,
'persistent' => false,
'persistent_id' => ''

WinCache

$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'WinCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

XCache

$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'XCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

Session caching (Phiên bộ nhớ đệm)

Ngoài các bộ đệm dữ liệu khác nhau, nó cũng có thể cache các phiên người dùng XenForo. Để lưu vào bộ nhớ cache, hãy thêm các mục sau vào src/config.php:

$config['cache']['sessions'] = true;

Chú thích

Bộ nhớ cache của bạn phải có đủ dung lượng để giữ phiên hoặc người dùng có thể không đăng nhập được. Chúng tôi không khuyên bạn nên viết phiên vào bộ nhớ cache nếu bạn đang sử dụng APC làm nhà cung cấp bộ nhớ cache của mình.