Nhập ghi chú: IPS

Ghi chú cho IPS để nhập vào XenForo 2 sẽ làm như sau.

Tại thời điểm này, việc nhập từ các sản phẩm IPS sang XenForo 2 có thể đạt được bằng cách nhập vào XenForo 1.5, và sau đó nâng cấp cài đặt XenForo 1.5 lên XenForo 2.