Threads (Chủ đề)

Threads (Chủ đề) sẽ là nơi nội dung diễn đàn chính của bạn được đăng. Mỗi chủ đề sẽ được tạo trong một diễn đàn cụ thể, mặc dù chúng có thể được Moderator di chuyển nếu cần.

Theo cách đơn giản nhất, một chủ đề được tạo bởi người dùng có tiêu đề và văn bản sẽ tạo thành bài viết đầu tiên. Tất cả các tin nhắn trả lời sẽ bao gồm văn bản bổ sung (không có ticket). Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để thêm cấu trúc và chức năng bổ sung vào chủ đề.

Prefixes (Tiền tố)

Tiền tố chủ đề cho phép bạn áp dụng các tùy chọn được xác định trước cho từng chủ đề riêng lẻ được hiển thị trước tiêu đề chủ đề. Văn bản này có thể được tạo kiểu theo nhiều cách khác nhau để cho phép người dùng dễ dàng xác định các nhóm chủ đề dựa trên tiền tố của họ.

Tiền tố chủ đề có thể được thiết lập trong control panel tại Forums > Thread prefixes.

Khi xem diễn đàn, người dùng có thể lọc dựa vào các tiền tố riêng lẻ. Điều này làm cho chúng rất mạnh mẽ và có thể thực hiện nhiều vai trò. Ví dụ, trên cộng đồng XenForo, chúng tôi sử dụng tiền tố để:

  • Cho phép người dùng chọn phiên bản liên quan đến câu hỏi của họ.
  • Theo dõi trạng thái báo cáo lỗi và đề xuất.
  • Cho phép người dùng chọn loại tài nguyên họ đang tìm kiếm (add-on, style, v.v...).

Tiền tố cơ bản là một phần của tiêu đề chủ đề. Nó sẽ được hiển thị với tiêu đề trong hầu như tất cả các ngữ cảnh và sẽ được các công cụ tìm kiếm index.

Một chủ đề chỉ có thể có một tiền tố bất kỳ lúc nào.

Khi định cấu hình tiền tố của chủ đề, bạn có thể kiểm soát ai có thể sử dụng nó và nơi nó có thể được sử dụng.

  • Nếu bạn chọn các nhóm cụ thể trong tùy chọn Usable by user groups, chỉ người dùng là thành viên của bất kỳ nhóm nào được chọn sẽ có thể tạo một chủ đề với tiền tố này.
  • Tiền tố sẽ chỉ có thể sử dụng được trong các diễn đàn được chọn trong tùy chọn Applicable forums.

Custom fields (Trường tùy chỉnh)

Các trường chủ đề tùy chỉnh cho phép bạn xác định các trường có cấu trúc bổ sung để người dùng điền vào khi tạo chủ đề. Tương tự như trường người dùng tùy chỉnh, các trường này có thể có nhiều loại đầu vào biểu mẫu khác nhau, bao gồm textbox, nút radio và checkbox.

Trường chủ đề tùy chỉnh có thể được thiết lập trong control panel bên dưới Forums > Custom thread fields.

Các trường chủ đề tùy chỉnh liên quan đến chính chủ đề đó và do đó chỉ áp dụng cho nội dung chủ đề ban đầu. Các tin nhắn trả lời sẽ không được nhắc nhập các trường này.

Mỗi giá trị trường chủ đề tùy chỉnh sẽ được hiển thị trong một số vị trí:

  1. Before message: trong nội dung của bài viết đầu tiên của chủ đề, ngay phía trên nội dung tin nhắn.
  2. After message: trong nội dung của bài viết đầu tiên của chủ đề, ngay bên dưới nội dung tin nhắn.
  3. Thread status block: phía trên bài viết đầu tiên trên trang, trong một block nhỏ riêng biệt. Lưu ý rằng điều này sẽ được hiển thị trên tất cả các trang của chủ đề.

Giống như các tiền tố, bạn có thể sử dụng tùy chọn Applicable forumsEditable by user groups để kiểm soát vị trí của trường được hiển thị và ai có thể nhập giá trị cho trường.

Prompts (Nhắc nhở)

Lời nhắc chủ đề cho phép bạn kiểm soát trình giữ chỗ cụ thể được sử dụng khi tạo chủ đề trong một diễn đàn cụ thể. Điều này có thể được sử dụng để khuyến khích người dùng đăng chủ đề hoặc chỉ đạo họ hướng tới việc đăng một loại chủ đề cụ thể. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm phản hồi, bạn có thể sử dụng lời nhắc như "Làm cách nào chúng tôi có thể cải thiện?" hoặc "Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi".

Lời nhắc chủ đề có thể được thiết lập trong control panel dưới Forums > Thread prompts.

Nếu người dùng đang xem danh sách các chủ đề trong diễn đàn, lời nhắc sẽ được hiển thị trong input "quick thread" ở đầu danh sách chủ đề; nếu người dùng ở trên biểu mẫu tạo chủ đề đầy đủ, điều này sẽ được hiển thị trong input tiêu đề của chủ đề khi nó trống.

Nếu nhiều lời nhắc đã được gán cho một diễn đàn, một lời nhắc được hiển thị sẽ được chọn ngẫu nhiên. Nếu không có lời nhắc nào có sẵn cho diễn đàn, giá trị lời nhắc chủ đề mặc định sẽ được sử dụng.

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS cho phép bạn tự động tạo chủ đề bằng cách nhập nội dung của nguồn cấp dữ liệu RSS. Điều này có thể giúp tạo nội dung mới để thảo luận trên trang web của bạn.

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS có thể được thiết lập thông qua Forums > RSS feed importer.

Cảnh báo

Trước khi nhập nội dung từ bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS nào, vui lòng đảm bảo rằng bạn có quyền xuất bản nội dung. Bạn có thể chỉ muốn sử dụng các nguồn cấp dữ liệu bao gồm một đoạn nội dung nhỏ có liên quan.

Khi tạo nguồn cấp dữ liệu, bạn phải chọn diễn đàn mà chủ đề sẽ được đăng và người dùng sẽ tạo chủ đề đó. Nếu bạn chọn tùy chọn khách, tên được liên kết với chủ đề sẽ là giá trị tác giả được cung cấp bởi nguồn cấp dữ liệu.

Tùy chọn "message template" cho biết nội dung của nguồn cấp dữ liệu sẽ được định dạng trong chủ đề. Bất kỳ token trình giữ chỗ nào được sử dụng trong tùy chọn này sẽ được thay thế bằng các giá trị từ nguồn cấp dữ liệu trước khi đăng.

Cập nhật hàng loạt

Đôi khi, bạn có thể cần phải thực hiện cùng một hành động đối với một số lượng lớn các chủ đề. Ví dụ, bạn có thể muốn di chuyển một số lượng lớn các chủ đề đến một diễn đàn khác hoặc xóa tất cả các chủ đề được bắt đầu bởi một người dùng. Để thực hiện việc này nhanh chóng, bạn có thể sử dụng hệ thống Forums > Batch update threads.

Khi nhập hệ thống này, trước tiên bạn phải xác định tiêu chí cho các chủ đề bạn muốn thực hiện hành động. Nếu bạn muốn lọc các chủ đề này theo cách thủ công, trên màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào "view or filter matches (xem hoặc lọc các kết quả phù hợp)". Khi bạn đã chọn chủ đề mình muốn, hãy nhấp vào "batch update".

Một khi bạn chỉ có các chủ đề bạn muốn chọn, bạn có thể chọn hành động bạn muốn thực hiện. Điều này bao gồm di chuyển các chủ đề, thiết lập một tiền tố, và xóa các chủ đề. Khi bạn có (các) hành động mà bạn muốn chọn, bấm vào nút thích hợp và các thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức. Tùy thuộc vào số lượng chủ đề bạn đang cập nhật và hành động được thực hiện, việc này có thể mất một chút thời gian để thực thi.

Chú thích

"Delete threads" đề cập đến việc xóa cứng các chủ đề đã so khớp và xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu. Điều này không thể được hoàn tác!