XenForo Media Gallery

XenForo Media Gallery là một add-on cho phép bạn và người dùng của bạn tạo các thư viện hình ảnh, video và âm thanh trong diễn đàn của bạn, được sắp xếp thành các chuyên mục do Administrator xác định hoặc các album do người dùng tạo. Nó có thể trực tiếp mua từ XenForo.com.

Cài đặt, nâng cấp & gỡ cài đặt

Media Gallery theo hệ thống đóng gói và phương pháp đóng gói XenForo tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ cho các hành động này trong phần add-on.

Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập Media Gallery qua phần Media trong front end và admin control panel.

Media categories (Chuyên mục Media)

Media sẽ được đặt vào các chuyên mục riêng lẻ được sắp xếp thành một cây. Về vấn đề này, chúng rất giống với node tree.

Chuyên mục có thể là một trong ba loại:

  1. Container only: các chuyên mục này sẽ không chứa media hoặc album, thay vào đó sẽ phân phối để sắp xếp các sub-categories.
  2. Albums only: trong các chuyên mục này, người dùng sẽ tạo các album có thể chứa một hoặc nhiều item media. Khi chuyên mục được xem, sẽ có một mục nhập cho mỗi album.
  3. Media items only: media sẽ được thêm trực tiếp vào các chuyên mục này và không được sắp xếp thành album. Mỗi item media sẽ được hiển thị trực tiếp khi xem category.

Nếu người dùng của bạn có khả năng tải lên một số hình ảnh có liên quan (chẳng hạn như từ một sự kiện), bạn có thể sẽ muốn sử dụng các chuyên mục album. Lưu ý rằng loại chuyên mục không thể thay đổi trừ khi đó là chuyên mục trống.

Media fields (Trường Media)

Trường media tùy chỉnh cho phép bạn xác định các trường có cấu trúc bổ sung để người dùng điền vào khi tạo chủ đề. Chúng tương tự như custom thread fields (trường chủ đề tùy chỉnh).

Media fields (Trường Media) có thể được hiển thị ở một trong nhiều vị trí:

  1. Below media item: điều này sẽ được hiển thị bên dưới media, với tiêu đề và thông tin tác giả.
  2. Bottom of media info block: trong sidebar đối diện với các bình luận, trong block thông tin media.
  3. Extra info block: trong sidebar đối diện với các bình luận, trong block Extra information mới.
  4. New sidebar block: trong block sidebar của riêng nó, sử dụng tên của trường tùy chỉnh làm header.

Permissions (Quyền)

Media Gallery thêm một số quyền mới. Khi được cài đặt, mặc định được chọn dựa trên các quyền hiện có. Tuy nhiên, bạn nên xác nhận rằng các quyền đó đáp ứng nhu cầu của bạn và Moderator của bạn có quyền bạn muốn.

Options (Tùy chọn)

Các tùy chọn Media Gallery có thể được tìm thấy trong nhóm tùy chọn XenForo media gallery.