Addon 2x Custom PHP Pages - Trang PHP tùy chỉnh cho XenForo 2 1.1.3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,703
Custom PHP Pages - Trang PHP tùy chỉnh cho XenForo 2 1.1.3

Add-on này cho phép tạo bất kỳ số lượng trang PHP tùy chỉnh nào có hoặc không có bố cục XF.
Trang tùy chỉnh có quyền truy cập vào các chức năng của công cụ XF, bao gồm các phiên và quyền.

Tất cả các trang tùy chỉnh đều có tập lệnh PHP riêng với cấu hình riêng; Kiến thức PHP là bắt buộc.
Tập lệnh trang tùy chỉnh có thể ở trên, dưới hoặc trong thư mục cài đặt XF, không có hạn chế.

Bạn có thể tùy ý định cấu hình bất kỳ mục nào sau đây trên mỗi trang:
 • Các mục thẻ <head> tùy chỉnh nằm trên các giá trị mặc định của XenForo (có lẽ là từ một tập lệnh bên ngoài)
 • Tiêu đề trang tùy chỉnh
 • Nội dung trang tùy chỉnh
 • Có hay không bọc nội dung trên trong bố cục XenForo
 • Có hay không bao gồm thẻ meta xã hội của XF để xem trước nội dung trên mạng xã hội
 • Có hay không hiển thị đường dẫn và hiển thị đường dẫn nào
Hướng dẫn cài đặt
 1. Cài đặt file zip add-on (đây là gói add-on không có file bổ sung)
 2. Tạo một bản sao của tập lệnh sample.php và đặt tên bất cứ thứ gì bạn muốn
 3. Trỏ giá trị hằng số XF của tập lệnh vào thư mục cài đặt XenForo của bạn; mặc định là DIR
 4. Đặt các biến $head hoặc $content
 5. Điều chỉnh các tham số \ScriptsPages\Setup::set (bên dưới) và quá trình cài đặt hoàn tất
Mẫu (sample.php)
PHP:
<?php

// Set PHP Reporting
error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

define('__XF__', __DIR__); // EDIT VALUE IF SCRIPT IS NOT IN XF FOLDER
require __XF__ . '/src/XF.php';

XF::start(__XF__);
\ScriptsPages\Setup::set('init', true);

$app = \XF::setupApp('XF\Pub\App');
$app->start();
$request = $app->request();

// EDIT BELOW to set the page's $head and/or $content; the code below is a sample

/** ob_start();
require_once __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . pathinfo(__FILE__, PATHINFO_FILENAME) . "-head.php";
$head = ob_get_contents();
ob_end_clean(); **/

/** ob_start();
require_once __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . pathinfo(__FILE__, PATHINFO_FILENAME) . "-content.php";
$content = ob_get_contents();
ob_end_clean(); */

// EDIT BELOW TO CONFIGURE

\ScriptsPages\Setup::set([
  'breadcrumbs' => ['Item 1' => '/1', 'Item 2' => '/2', 'Item 3' => '/3'],
  'head' => $head,
  'content' => $content
]);

// STOP HERE

$app->run()->send($request);

Thông số
PHP:
[
  'navigation_id' => null, // the navigation tab to highlight
  'head' => null, // code to embed inside the <head> tag
  'metadata' => true, // include social media meta tags like 'og:*' for social media previews
  'title' => null, // the page title; if null, falls back to board title
  'breadcrumbs' => true, // true to include breadcrumbs, false to not, or an array of [name => href, ...]
  'content' => null, // the page content; this is required
  'raw' => false // whether or not to remove the XenForo layout
]

Cách đặt tham số bên ngoài

Để đặt bất kỳ tham số nào ở trên từ tập lệnh bên ngoài, hãy xác định hằng số PHP SCRIPT_PAGE_{KEY} trước khi tải XenForo, tức là
PHP:
define('SCRIPT_PAGE_CONTENT', '<b>Hello world</b>');

Tiết lộ: Add-on này có đầy đủ chức năng và đang nhận các bản cập nhật nếu/khi nó chỉ bị hỏng bởi bản cập nhật XF lõi; nếu không thì không có cập nhật và không có hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • ScriptsPages-1.1.3.zip
  22.4 KB · Lượt xem: 26

devnoop

Private
Tham gia
22/03/2024
Bài viết
2
Được Like
0
Mod ơi có hướng dẫn nào cho cái addon này không? Em tìm mãi mà không thấy hướng dẫn
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom